ZUIDHOLtANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIQSCHE COURANT, NÏEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERMiE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LSiDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20135, Tal. Rad. 2M15 Weermacfóts&erictaf Donderdag 7 Dec. 19441e Jaarg. no. 262. „Aan het gevechtsfront van Aken is bij plaatselijk beperkte gevechten een vrij groot aatal gevangenen in onze handen gevallen. In het gebied van Huertgen en bij Yossenack duren zware boschgevechten voort. 11 vijandelijke tanks werden daarbij vernietigd. Ame- rikaansche stoottroepen, die de laatste dagen bij Merzig over de-,Saar gezet waren, werden in de pan gehakt. Teil oosten van Saarlautern zijn de bezet tingen van onze kazematten in hevige» gevechten gewikkeld met den krachtig aanvallenden vijand. Ten Zuiden daar van en ten zuidoosten van Forbaeh zijn de vijandelijke formaties onze westelij ke verdedigingswerken dichter gena derd. In den strijd met onze achterhoe den verloren zij 18 tanks. Op de standvastigheid van onze for maties in den Elzas is gisteren opnieuw een aantal vijandelijke aanvallen ge strand. Fransche koloniale troepen ver loren in het Hartwoud wederom talrijke gevangenen. Duitsche slagvliegers mengden zich herhaaldelijk in de ge vechten in het westen, verspreidden vijandelijke vliegers of belemmerden hun bommen op de gestelde doelen uit te werpen. Bij nachtelijke aanvallen van onze slag vliegers op vijandelijke steunpunten in het gebied van Aken ontstonden uitgebreide branden en ont ploffingen. In Midden-Italië heelt de vijand na herhaalde vergeefsche aanvallen met geconcentreerde strijdkrachten een bruggenhoold veroverd over, den sector van de Lamons ten noorden van Russi. Grenadiers en jagers wiel'pen hem in krachtige tegenaanvallen weer terug, waarbij zij aanzienlijke buit en talrijke gevangenen maakten. Nieuwe overzet- pogingen van de daar opgestelde Cana- deesche formaties mislukten met zeer zware vijandelijke verliezen. Ten noord westen van Ravenna hebben onze troe pen de Britsohe aanvallen voor nieuwe stellingen opgevangen. De stad Raven na zeil werd zonder slag of stoot prijs gegeven en daardoor voor de verwoes ting gespaard. In Dalmatië hebben onze troepen vijandelijke omsingelingspogingèn ten noordwesten van Knin verijdeld. Op den westelijken rand van het Fruska- Gora gebergte in Syrmien en in het ge bied ten zuidoosten van Yukovar duren de' hevige gevechten voort. In Hongarije is de slag in hevigheid en uitgestrektheid toegenomen, In het strijdgebied tusschen de Drau. het Plattenmeer en de Donau hebben onze taai veqjitende formaties grootero terreinwinst van den vijand verhindèrd en hem bij het afslaan vAn zijn aanval len zware verliezen toegebracht. Aan weerszijden van Boedapest zijn de bol sjewieken met sterke strijdkrachten tot den grooten aanval overgegaan. Ten zuiden van de stad werden de vijande lijke formaties, die op den westelijken oever van de Donau waren overgezet, door tegenaanvallen afgegrendeld. Ook teu oosten van Boedapest zijn in de streek van Hatvan zware* gevechten ontbrand. Op den zuidelijken rand van het Matra- gebergte en in den sector van Miskolc werden nieuwe doorbraak pogingen van de bolsjewieken verijdeld. BINNENLAND Aflevering levertraan. - Het is den apothekers en apotheekhoudenden artsen van lieden af veroorloofd, lever traan af te ^everen,doch uitsluitend op zgn. b. i,-recepten. Loonderving Kerstm is-Nieuwjaar bouwbedrijven. In verband met de loonderving op de beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag, bestaat er voor de bouwvakarbeiders gelegenheid twaalf vacantnebons te verzilveren bij de bekende plaatselijke adressen. Losse bons worden niet aangenomen. De bons moeten opgeplakt zijn in het zgn. Ijonboekje, dat tijdens de zomerinwisselïng aan een ieder is uitgereikt. Yoor het overige wordt verwezen naar de wenken, in dat boekje vermeld, Aansiag op opperwachtmeester. Een de&er dagen meldden zich aan het bureau van politie te Schoonhoven om streeks halt acht drie personen, die om onderdak vroegen, aangezien zij niet meer voor 8 uur hun woonplaats kon den bereiken. Toen op dat verzoek de opperwachtmeester B. M. Fortuyn de binnendeur van de sluis, die tot de gang van het bureau toegang geelt, opende om den woordvoerder van het drietal binnen te laten, loste een der anderen een schot, vermoedelijk uiteen automa tisch machinegeweer. Het trof den po litieman in de buik. Een agent snelde met het pistool in de vuist toe, waarop de drie onbekenden de vlucht namen. De getroffene kon nog een korte verkla ring omtrent het gebeurde afleggen, voordat hij naar een ziekenhuis ié Gou da werd overgebracht, waar hij den vol genden morgen aan zijn verwonding is overleden 300 liter alcohol gestolen. De re cherche te Delft arresteerde viji man nen, die uit een pakhuis van de firma Hellebrekers te Delft 300 liter alcohol hadden gestolen. EEN KORRELTJE. Wie wil mede-bouwen aan 'n nieuwe, ware gemeenschap moet beginnen met in eigen leven zijn egoïsme aan ban den te» leggen Daarvoor is zedelijke moed noodig. „Yelen" aldus L. J. M. Feber in een zijner werken - „grissen den zedelijken moed om zich zelf hun egoïsme te bekennen; zij spreken over gemeenschap, maar den ken niet meer dan aan een orde van economische en sociale zaken, waarbij zij stoffelijk beter zullen varen, zij wanen, mogelijk zonder zich daarvan bewust te zijn, dat de mensch de maatschappij kan vernieuwen, zonder zichzelf te herzien tot in de diepte van zijn wezen". I Het probleem van den opbouw eener nieuwe gemeenschap is in de eerste plaats een vraagstuk van zedelijken aard zooals in de voorafgaande jaren meermalen,vin „De Leidsche.Courant" 1 is betoogd aan de hand van pauselijke encyclieken. STADSNIEUWS Geboren Hendrikus-Theodorus Johan nes Maria zn van J. A. Boereboom en A. M. Brustrker; Sophia Josepha dr van H. H. van Egmond en S. J. Wolters; Wilhelinina Jacoba Aagje dr van C. E. Homberg en B. G. van der Blom; Johannes Maria zn H. J. Barends en C. F. M. G. E. M. Oudshoorn; Katharina dr van K. Torn en W. Breedeveld; Jacobus Hendrikus zn van J. Daalman en W. Boom; Johannes Wilhelmus zn van W. F. de Kwaasteniet en G. H. van Setten; Elisabeth Wilhelmina dr van J. j J. H. van der Voort en W. J. Gijbeis; Hans zn i A. G. Lagendijk en J. Plu; Johanna Catharina Wilhelmina dr van P. Hartevelt en W. Haring; Astrïd Johanna Sara Maria dr van P. H. van Nierop en J. S. M. Schreuder; Anionic Jacob zn .-■* van A. J. Poots en J. G. M. Riske. Yvonne dochter van J. P. van der Blom en E. Ruijgrok; Maria Johanna dr van P. L. A. Wijs man en J. H. M. Hoppenbrouwer; Thcodorus Gerardus zn van T. J.Voskuil en J. Dubbeldeman- Ondertr o u w d; P Frceke jm 24 j en J. Kooien jd, 20 j. Overleden; G. v. d. Bos hsvr van F. K. Lammere 77 j; E. van den Wijngaard vr 81 j, K. P. Monna man 74 j; J. C. Huisman man 41 j. S. M. Peter hsvr van P. l'Ecluse 53 j; F. Savel- lcoul wedn 86 j. J. Varkcvisser zn 3 j; M. S. Smit dr 3 mnd; L. Bal man 62 j; R. H. Tielen- burg zn 4 mnd. OMGEVING BODEGRAVEN. Vrijdag vierde C. J. Yoordouw zijn zilveren jubilé bij den bekenden zaadhandel „Turkenburg". 1 Hij trad in 1919 als photograaf in dienst en werd later tevens chef van het per soneel. Directie en personeel hebben den heer Yoordouw gehuldigd en in den loop van den dag heelt de familie felicitaties ontvangen van diverse Bo degravers, RiBCIONAME PUULSCAT». Inlevering bonnen R. 12. De secr.- generaal van het dep. van Handel, Nijverheid eri^Scheepvaart maakt be- bend, dat de detaillisten in de ge- i meente Hillegom, die de bonnen R 12

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1