ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DÉ LEIDS6HE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIPSCHE EDITIE Tel. Adm. 20135, Tel. Red.29115 BINNENLAND BEKÜ^MAKING STADSNIEUWS Woensdag 6 Dec. 1944. 1e Jaarg. no. 2S1 Pwifsc&i Weesraaefafs&ericftt In het gevechtsgebied bij Aken nam op den negentienden dag van den af - weerslag de kracht der vijandelijke aanvallen af. En Lotharingen Sverd in een tegen aanval de citadel van Saarlautern on danks het taaie vijandelijke verzet her overd. Ten Zuidoosten daarvan viel de vijand uit het geheele voorterrein van onze versterkingen in het Westen aan. Slechts met aanzienlijke verliezen kon hij onze linies in enkele sectoren kilo meters terugdrukken. In den Elzis wordt bij Schlettstadt, op den kam der Vogezen en in het ge bied ten Westen van Thann deels bij sneeuwjacht gevochten. Over het go- heel genomen is daar de toestand on veranderd. In Midden-Italië leveren onze divi sies van de uitloopers van de Etruski- sche Apenijnnen ten Zuidwesten van. Faenza tot in heFgebied van Ravenna zware afweergeveohten tegen sterke vijandelijke aanvallen. Zij verijdelden ook gisteren een vijandelijke doorbraak door het front. In Dalmatië versterkt zich de vijan delijke druk op het verkeersknooppunt Knin. Bij Vukovar, ten Zuidoosten van de monding van de Drau, zijn hevige gevechten met bolsjewistische forma ties gaande, die hun eerste onderdeelen over den Donau zetten. In Zuid-Ilongarije sloegen onze troe pen aan weerszijden van den in Weste lijke richting; loopenden hoofdweg bij Bzigetvar en ten Westen van Kaposvar hernieuwde aanvallen dcrNSovjets af. De naar het boorden opdringende vij andelijke strijdkrachten werden tus- sohen het Platten meer en den Donau opgevangen. Talrijke Sovjetaanvallen op onze nieuwe stellingen mislukten van den-hoogeren SS- en politieleider noord west en den commissaris-generaal voor de openbare veiligheid betr. de IJssel-sperlinie. Op grond van artikel 47 van de veror. openbare orde 1943 no. 1/1943 wordt bepaald: Art. 1Hot. overschrijden in beide richtingen van de lijn, welke wordt ge vormd door den loop van. den ÏJsel, vanaf den Rijn tot zijn uitmonding met het Keteldiep in het I Jselmeer en wel ke wordt voortgezet door de kust van bet IJsedmeer en de kust van de pro vincies Friesland en Groningen langs de Waddenzee, is verboden voor man nen, hchooronde tot de jaargangen 1905--1928. Art. 2(1) De bepalingen van art. I zijn niet van toepassing op de leden van de Duitsche weermacht, de Waffen-SS en de Duitsche politie, alsmede op de leden vanliet personeel van de bureaux van het Duitsche Rijk of van de N.S.D. A.P. in het bezette Nedbrlandsche ge bied en in het algemeen op personen van Duitsche nationaliteit, voor zoover deze in het bezit zijn van een geldig van eemg foto voorzien legitimatiebewijs, waaruit hun Duitsche staatsburger schap blijkt. (21 De commissaris-generaal voor de openbare veiligheid of de door hem aangewezen instantie kan uitzonderin gen toestaan. Verzoeken daartoe moe ten worden ingediend bij den politie officier van "den Beauftragten" voor .de provincie of voor de stad Amsterdam of Rotterdam, die met liet oog op de verblijfplaats van den verzoeker be voegd is. Art. 3: fl) Handelingen in strijd mot deze beschikking worden gestraft net heentenis van ten hoogste zes maanden en met geldboeten van .ten hoogste f2,000 of met een dezer straf fen, voor zoover niet op gYond -fan aro dere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. (2) Het nemen van maatregelen op het gebied van de Sieherheitspolizd blijft onaangetast.' Art. 4: Deze bekendmaking treedt in werking op 6-i 2-44 om 0 uur. De hoogcre $S- en politieleider ^Noord-West en de commissaris- generaal voor de openbare vei- ligheid RA UT ER, BS-Obergruppenführer und Ge neral der Waffen. SS und der Polizei. 's Gravenhage, 4 Dec. '44. Geldigheidsduur bon 295 per 30 Dec. vervallen. De seer.-gen. van het dep, van landbouw en visscherij deelt mede, dat de geldigheidsduur van bon 295 van de tweede noodkaart, waarop in bepaalde distrifiutiekringen in het Westen des lands 450 gram of' een halve liter spijsolie, beschikbaar is gesteld, vervalt op Zaterdag 30 December 1944. Na dien datum mag "op dézen bon derhalve geen spijsolie meer worden l ekocht of afgeleverd Op bon 294 ook spijsolie. De secr.-gen. van bet dep. van landbouw en visscherij deelt mede, dat't publiek in de provincies Noord-Holland, Zuid- Holland en Utrecht op bon 294, welke tot en met 9 Dec. geldig is verklaard voor het koopen van 125 gram boter of margarine of 100 gram vet, met ingang van Zondag 10 Dcc. tot on met 23 Dec. a.s. een hoeveelheid van 1 deciliter (90 gram) spijsolie kan koopen. Dit geldt uitsluitend voor die gemeenten, waar spijsolie ten behoeve van de .bevolking werd beschikbaar gesteld. De spijsolie is aldaar bij speciaal daartoe aangewezen winke liers verkrijgbaar. m Uitvaart opperwachtmeester J. Chr. Huisman. Door moordenaarshand viel Vrijdagochtend bij de uitoefening van zijn pliclit de opperwachtmeester van politie J. Olir. Huisman. Indien de laffe dader het heeft durven bestaan gisteren rond, te schouwen in de stad, in de kerk en op de begraafplaats, dan heeft bij kunnen ervaren hoe de- Leidsche bevolking deze wandaad heeft beoordeeld. Wel zelden is de belangstelling voor een begrafenis zoo groot, is het meeleven met wat in dezen verhardén tijd hier geschiedde, zoo groot geweest en bet moet voor de nabestaanden een troost zijn te weten, dat de bevolking zich geheel schaarde aan de zijde van het politiekorps. Nadat des morgens de stille H.H. Missen voor de zielerust van den overledene waren gelezen, vond te half tien de gezongen uitvaart plaats in de St. Petruskerk, opgedragen door den zeereerw. heer pastoor Th, M. Beukers, daarbij geassisteerd door de kapelaans W. Bende en H. v. Drunen, terwijl de weleerwaarde heer v. d. Fluit als cermoniarius fungeerde. De korps commandant, majoor J, M. Diekman en zijn adjudant, luit. Verzijden, woonden den dienst bij, Na de EI, Mis stelde do stoet zich bij de kerk op. Achter de lijkbaar, die gedekt was met kransen, o.a. van de familie, de Ned. Politie en den Kameraadschapsbond, stelde zich een detachement van veertig politiekame raden op onder leiding van Kapt. K. Wijk. Daarachter volgden de rij tuigen met de familieleden. De stoet zette zich daarna in be weging en begaf zich naar het j)olitie- F ure au in de Zonneveldstraat Daar bevonden zich de burgemeester, mr. R. N.\le Ruyter van Steveninek, de korpscommandant majoor J. M, Diek man en zijn adjudant, de officieren kapt. G A. v. d. Ham en J. C, Hofstede, \H. Kruizinga, W. de Gast en F. Fla- meling, commandant der brandweer. Verder stonden er nog meerdere col lega's van den overledene^ alsmede mannelijk en vrouwelijk administratief personeel terwijl hef achter de afzet ting zwart stond van de menschcn. Voor bet politiebureau hield de stoet

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1