ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE IEIDSGHE COURANT, NIEUWE DEUTSCHE COURANT en DE WESTERMIE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LiiDSCHE EDITIE Tel Adm. 2QS35, Til. R®d.2W15 Dinsdag 5 Dec. 1944. leJaarg. no. 290 Daaitscifo WeerraiacftfsSsxaricfaf In liet gebied van Arnhem hebben onze pioniers de dijken op den Zuide lijken oever van den Rijn opgeblazen en daardoor over grooten afstand de vijandelijke stellingen ten Zuidwesten van de stad- onder water gezet. De vijand werd gedwongen zich op hooger gelegen punten terug te trekken, waar hij door onze artillerie zware verliezen lijdt. Op den linker Maasoever bij en ten Noorden van Yenlo verweren zich onze troepen sedert weken in harde gevech ten tegen voortdurende Engelsche aan vallen. Zij hebben den sterken vijand slechts stapsgewijs gebied gelaten en zijn oprukken over de Maas en de rijks grens verhinderd. Ten Noordoosten van Geilenkirehen zijn de vijandelijke bataillons, bij de poging verder op te rukken, in ons vuur ineengestort. Het gros der aan vallen van de Amerikanen aan het ge- vechtsfront ten Oosten van Aken, werd door tegenaanvallen uiteengeslagen, In het gebied van Fluertgen duren de ver bitterde boschgevechten met vepsch aangevoerde vijandelijke tankformaties voort. In Lotharingen vechten onze troepen in het voorterrein van de "Wes telijke versterkingen, in Saarlautern en in liet brongebied van de Saar taai tegen den opnieuw aanvallenden vij and. Saarunion, dat tijdelijk verloren was gegaan, werd. van den tegenstan der gezuiverd. Ten Noordv.esten van Luetzelstein konden de Amerikanen in het boscligebied van de Beneden- Vogezen binnendringen, doch liepen toen vast voor onze nieuw opgebouwde linies. In het gebied ten Zuiden van Hagenau zijn de vijandelijke aanvallen ook gisteren met aanzienlijke verliezen voor den tegenstander mislukt. De druk op de Noordwestelijke en Zuidweste lijke flank van onze stellingsbocht in den Midden-Elzas duurt voort. Inliet stadscentrum van Sclilettstadt en oui Rappolfsweiler wordt verbitterd ge vochten. Aan .de Zuidwestelijke en Zuidelijke uitloopers van het Wasgen- wald heeft het taaie verzet van onze sinds weken in den strijd gewikkelde formaties den vijand verder opdringen ontzegd. Door een eigen aanval werd in het Hartwald aan den Boven-Rijn een vijandelijke* gevcchtsgioep ten Noorden van het kanaal van Huenin- gen afgesneden. In Midden-Italië hebben onze troe pen tpn Zuidwesten van Vergato en bij Faenza vijandelijke aanvallen afgesla gen. In de Romagna zijn zij in verbit terden afweer gewikkeld met de Brit- sche divisies, die met behulp van zeer sterke artillerie aanvallen. Het zwaartepunt van de Anglo-Ame rikaanschei uchtactiviteit lag gisteren overdag in West- onZuidwest-Duitsch- hmd. BINNENLAND Voor aardappelen in de week van 10 tot en met 16 December bon voorinleve ren. De secr.-gen. van liet dep. van landbouw en visscherij maakt bekend, dat met uitsondering van de gemeente Amsterdam, waarvoor een andere rege ling gebit, in de provincies N.-Holland, Z.-Holland en Utrecht de bonnen 271 en R 14 in de week van 10 tot en met 16 Dec. 1944 recht zullen geven op het koopen van 1 Kg. aardappelen. Deze bonnen moeten, voorzoover niet van de centrale keuken gebruik zal worden gemaakt, bij den handelaar worden ingeleverd, desgewenscht te gen ontvangstbewijs, vóór Donderdag 7 December a.s. Nadat de handelaren hierop zijn bevoorraad-, zal zonder na dere aankondiging tot aflevering wor den overgegaan, doch uitsluitend in de week van 10 tot en met 1 6 December 1944. De aandacht wordt er op gevestigd, dat de aflevering per gezin niet in ge deelten, doch voor het volle kwantum, waarvoor het i 111 everiiigsbewijs is af gegeven, tegelijk dient te geschieden. Gasyerstikking. - - III een pension op den Auistel te A'dam zijn Zondag twee jongemannen, 21 en 17 jaar our], die de gaskraan hadden opengedraaid en later vergeten hadden haar toe te sluiten, door uitstroomend gas be dwelmd. Toen de G. G, en Gz. D. door medebewoners gewaarschuwd, ter plaatse kwam, bleek de oudste reeds te zijn overleden. De jongste werd in zorgwekkenden toestand naar het Binnengasthuis vervoerd. Spijsolie oestolen. - In den naóht van 14 op 15 Nov. werd te Baarn een hoeveelheid van 1600 kg. spijsolie, welke bestemd wc8 om den volgenden dag aan de bevolking te worden gedis tribueerd, in een der opslagplaatsen ontsreemd, een hoeveelheid, gelijk staande met het aangekondigde rant soen voor plm, 6000 personen. Hoewel de daders geen enkel spoor hadden achtergelaten, ishet de Baarnsche re cherche nochtans mogen gelukken, de hand op de daders van dezen diefstal te leggen en vier personen aan te houden. De gestolen spijsolie bleek reeds op een zeer kleine hoeveelheid na, in den j zwarten handel te zijn verdwenen. EEM KORRELTJE. „Vraagt en gij zult verkrijgen'7. Dit woord van Christus aanvaarden wij met 'n onwankelb a a r geloof. Christus heett niet gezegd: Yraag en misschien of waarschijnlijk zult gij verkrijgen. Christus heett gezegd: Vraagt en gij zult verkrijgen. Dit is onze blijde zekerheid te midden van alle wederwaardigheden Maar wij moeten goed vragen. Wij moeten vóór en boven alles vragen in blies in héél onze handel en wandel Gods wil te doen. En daarnaar ernstig en voortdurend streven. RECHTZAKEN Lot van onderduikers. Voor het Duitscho Obergericht te Utrecht heb ben terecht gestaan de landbouwer J, van der Veen, de landbouwer G. Mul der, de melkrijder Th. Pater allen te Voorthuizen eu de landbouwer J. E. van de Haan te Huigen, gemeente Put sen. De verdachten werden resp. be schuldigd van moord, aanstichting tot en medeplichtigheid aan moord en op ruiing In Voorthüizen werd in grooten omvang aan oudergedoken Joden huis vesting verleend. Er was hiervoor een soort van organisatie gevormd, die in verbinding stpnd met „Vrij Nederland". De leiding berustte bij de leerares Alie van der Broek. Onder de ondergedoke- nen waren een Jodin, genaamd Levie en haar dochter, welke laatste last kreeg met haar gastheer, n, omdat zij zoo vuil was. Deze dochter, Koos Levie, maakte het daardoor de organisatie lastig en, daar men haar een gevaar vond worden, besloot Alie van dei- Broek, haar te laten vermoorden. Soortgelijke moeilijkheden deden zich voor met de-ondergedoken Jodin Ra chel Groenenberg, die met de haar ver schafte schuilplaats niet tevreden was. De onverlaten kwamen overeen, beide slachtoffers te vermoorden in een hoen derhuis. Rachel Groenenberg, daar heen gelokt onder het voorwendsel, dat zij een betere schuil plaats zou krijgen* werd met een hamer neergeslagen, Toen bleek, dat zij nog niet dood was. heeft men haar den hals afgesneden, Tot den tweeden moord is het niet meer gekomen. De verdachten van der Veen en Mulder werden wegens moord ter -dood veroordeeld, de verdachte Pater wegens medeplichtigheid tot vijf jaren tuchthuisstraf. De verdachte van de Haar werd wegens aansporing tot ver zet tegen maatregelen der bezettende macht veroordeeld tot een jaar en zes m a a n d e n t u c h t h u i s s t r a f

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1