ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELPTSCHE COURANT en DEWESTERMBE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 1E1DSCH1 EDITIE Tel. Aim. 20935, Tel. Red. 2011 van het westelijk front. Maandag Dec. 419441e Jaarg. no. 259. WeeraiacAftsdericht De verbitterde gevechten in he "Westen kosten den vijand, vooral den Amerikanen, stijgende verliezen aan menschen en materiaal. Volgens de thans beschikbare berichten maakten onze troepen in November meer dan 5200 gevangenen. Het aantal dooden en gewonden van den vijand bedraagt een veelvoud daarvan. 1514 tanks en gepantserde verkenningswagens wer den door ons vernietigd of buitgemaakt. 82 vijandelijke vliegtuigen werden door formaties van het leger neerge schoten. Ten Noordoosten van Geilenkirelien zijn pantsertroepen en grenadiers in zware atweergevechten gewikkeld met vijandelijke strijdkrachten, die in smal le sectoren liet hoofdgevechtsterrein konden binnendringen. Aan liet ge- vechtslront tusschen Eschweiler en Dueren werden door krachtige eigen aanvallen belangrijke hoogten heroverd en werden onze stellingen naar voren verplaatst. De regimenten van de Se Amerikaansche divisie, die gisteren opnieuw iu het sinds vijf weken omstre den gebied der dorpen Huertgen en Yossenack tot tien maal toe aanvielen, werden door tegenaanvallen weer ver dreven 'of bleven in het trechter veld steken. Bij Saarlautern alsmede tusschen SaaTalben en de Boven-'Vogezen heb ben onze divisies alle doorbraakpo gingen, die de vijand den geheelen dag voortzette, verijdeld. In enkele sectoren werden onze stellingen na zware gevechten onbelangrijk terug gedrukt. Ten Oosten van Ingwoiler en ten Zuiden van Hagenau zijn aan vallen van Amerikaansche regimenten na vijfmaal tevergeefs te zijn opge treden bloedig ineengestort- In den Midden- en Boven-Elzas handhaafden onze troepen zich in het gevechtsterrein tegen den in de "Rijnvlakte van het Noorden uit aanvallenden vijand. In Schlettstadt woedt een verbitterde strijd om de huizen met d?n vijand, die de stad is binnengedrongen In Midden-I talie is de slag ten Noorden van Forli opnieuw ontbrand. De vijandelijke - divisies, die na zeer krachtig voorbereidend vuur aanviel ?n, konden slechts met zware verliezen enkele kilometers oprukken. Grena diers en jagers vingen de vijandelijke ■aanvansspitsen door tegenaanvallen op. In de overige deelen van den Adriatischen kustsector. ondernamen de Britten vergeefsche verkenningen naar onze stellingen. In Zuid-Hongarije handhaaft de vij and zijn sterken druk ten Westen van Fuenfkirchen en in het gebied van dej rivier de Kapos. Onze grenadier s^gjb- ben in Midden-Hongarije de bolsjewie ken uit het Zuidwestelijk deel van het Matra-gebergte teruggedrongen en daarmede in felle boschgevechten van verscheidene dagen een vijandelijke penetratieplek opgeruimd. De harde gevechten bij Miskolc duren voort. Ook tusschen de rivieren Sajo en Hernad wordt verbitterd gevochten. Ondanks zijn groot gebruik van strijdkrachten kon de vijand slechts in enkele sectoren terrein winnen. Aan het geheele Oostelijke front bleef de gevechtsactiviteit gering Het Intern. Informatiebureau meldt, dat Zuidwestelijk van Arnhem een speciaal Duitsch commando een dijk van den Néder-Rijn heeft vernield en daardoor de stellingen der Engelschen over een breed front onder water heeft gezet. De weg van Arnhem naar Nij megen staat roods op vier punten blank. Terwijl de Engelschen zich Westelijk van Yen 16 beperkten tot artillerievuur, vielen zij met plaatselijk geconcen treerde troepen opnieuw uit het Zuiden het Maasbruggehoofd Wanssum aan, zonder de Duitsche hoofdgevechtslinies te kunnen bereiken. In het "gebied van Aken konden de Amerikanen alleen Oostelijk van Geilcnkirchen het Duit sche frpnt enkele kilometers terugdruk ken. In Linnich worden zware huizenge vechten geleverd. Zuidelijk van Lin nich hebben de Duitschers zich in een smallen sector op den Oostelijken oever van de Roer teruggetrokken en daarbij de plaatsen Roerdorf en Flossdrof ont ruimd. De strijd om Saarlautern verplaatste zich tijdelijk tot in de Westelijke bui tenwijken. In den .sector Saai union Tieffenbach zetten de Amerikanen hun offensief in de richting van de Palts voort. Na wisselvallige gevechten, kon een kleine formatie de stad Saarunion binnendringen. BINNENLAND Noodmaatregel loonbelasting 1945. Daar tengevolge van verschillende om standigheden sommige formulieren voor de loonbelasting voor 1945 in de meeste gevallen niet tijdig aan de in specteurs der belastingen en door dezen aan de ..werkgevers kunnen worden toegezonden, is voor 1945 in de Staats courant van 22 Nov. 1944 no. 217 een noodmaatregel afgekondigd. Volgens dit voorschrift wordt voor- loopig in 1945 geen loonbclastingkaart EEN KORRELTJE. Wij vergeten,maar al te vaak, dats het apostolaat in de Kerk niet is be perkt tot de priesters. „Het is in strijd met de leer van Christus, dat hij, die haar waarde heeft leeren kennen, de geestelijke waarde dankbaw voor zich behoudt en om anderen zich niet bekommert. Wie Christus tracht na te volgen, is auto matisch zijn apostel: ook dan, wanneer hij leek is". Mr, H. P. Marchant aangelegd, doch dient de loonstaat voorloopig tevens als loonbelasting kaart d. w. z. dat de werkgever alles wat hij anders zou aanteekenen op de loonbelastingkaart. op den loonstaat (het formulier, dat de werkgever zelf koopt) dient te vermelden. Aan de werknemers, die op 31 Dec. 1944 bij een werkgever in dienst zijn, behoeft hij in Dec. 1944 geen werkne- mersverklaring uit te reiken. De gegevens, welke op 31 Dec. 1944 op de loonbelastingkaart van 1944 staan vermeld, gelden, zoolang niet anders wordt bepaald, tevens bij de in houding van de loonbelasting in 1945. Met betrekking tot in 1944 verleen de verminderingen wegens aftrek voor meerderjarige kinderen, voor kosten van verwerving, of voor persoonlijke, verplichtingen, is bepaald, dat deze ook in 1945 zullen gelden, zoolang de in specteur zijn beschikkingen niet in trekt. Een werknemersverklaring moet voor 1 945 slechts in twee gevallen wor den uitgereikt: ïe. indien in de gege vens voor een werknemer, die reeds oj> 31 Dec. 1944 in dienst was, een wijzi ging in het voordeel van den Werkne mer intfeedt, 2e. indien in 1945 een nieuwe werknemer in dienst treedt. In dergelijke gevallen kan de werkgever de ongebruikte werknemersverklarin- gen van 1944, welke nog in zijn bezit, mochten zijn, daarvoor gebruiken, c.q. dient hij deze formulieren zelf te ver vaardigen of aan te schaffen. Yoor de loonbelastingaangiften (de bij den ontvanger in te leveren formu lieren) voor 1945 kan de werkgever, zoolang hij geen formulieren met hei jaartal 1945 heeft ontvangen, onge bruikt geble'ven aangiften van 1941 gebruiken, dan wel deze aangiften zelf vervaardigen of aanschaffen. De werkgevers zullen over het" bo venstaande en over verdere bijzonder heden door de inspecteurs der belas tingen worden ingelicht. De bankroof te Almelo opgehelderd. De Duitsche Sicherheitspolizeiheef t den bankroof, onlangs te Almelo ge pleegd, waarbij meer dan 46 millioei: gulden werd geroof d; opgehelderdlk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1