ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE GOURANT en DEWESTERB8SE KantoorPapengr. 32, Siro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 2093S, Tel. R»d. 28015 Zaterdag 2 Dec. 1944 1e Jaarg. no. 258 In het gebied van Aken heeft de vijand zijn sterke Aanvallen vooral ten noordoosten van (Jéilenkirchen e'n in het gebied van Hucrtgen voortgezet. Tegen den vastberaden' tegenstand van onze troepen kwam hij wederom slechts weinig buiten zijn uitgangsstellingen vooruit en verloor opnieuw '23 tanks. In den nu sinds 17 November woeden den slag hebben onze formaties on wrikbaar stand gehouden tegen de voortdurende groote aanvallen van het negende en eerste Amerikaansche le ger en in krachtige tegenaanvallen al hun doorbraakpogingen verijdeld. De plaatselijke terreinwinst van den vijand, die op de diepste plek ten oos ten van Wuerselen ongeveer 15 km. bedraagt, heeft den Ameriloiansch-én j aanvalstroepen een veelvoud gekost j Aan onze eigen verliezen, alsmede tot I dusver het verlies van ruim 500 ge-1 pantserde voertuigon. Aan de grens van Lotharingen ten Oosten van Sierfek en tèn Oosten van Busendorf ontstonden in het voorter- rein van den westwal nieuwe hevig" j gevechten. Vrij sterke aanvallen bij Saarunion mislukten voor onze stellin- j gen. In den Elzas zijn onze troepen nog altijd in zwaren afweer gewikkeld met de vijandelijke formaties, die haar pe~ ne.tratiegebiod aan weerskanten van Straatsburg probeeren uit te breiden. Ten Oosten van Markirch is de vijand er in gesl&agd een vrij diepe penetratie te bereiken. Hevige vijandelijke aan vallen op den Zuidelijken hoeksteen van onze borgstellingen aan de Fransch- Elzas dsche grens werden afgeslagen of opgevangen. In Elzas Lotharingen hebben opze troepen gisteren 32 vijan delijke gepantserde voertuigen vernie tigd, vele daarvan met de pantservuist. voor onze stellingen aan het kanaal en aan den Atlantischen Oceaan is de laatste dagen het artillerievuur opge leefd. Het gebied van Londen, Antwerpen en Lujk lag wederom onder ons lange- afstandsgeschut. Het achtste Britsche leger in Mid- den-ïtalië viel gisteren opnieuw met vrij sterke strijdkrachten onze stellin gen in de Romagna ten Oosten van Faenza aan. De stormloop werd echter reeds in ons hoofdgevechtsterrein op gevangen. BINNENLAND Bonnen aardappelen, vleesch en kaas. De secr.-gen. van het dep. v. landbouw en visscherij deelt mede, dat de geldigheidsduur van de bonnen 284 en R.27, welke in de proviftcie Zuid-Holland voor de periode van 20 Nov. tot en met 2 Dee. waren aan- gewezen voor' het koopen van 1 kg. aardappelen, is verlengd tot en mét 9 Dec. 1944. Hetzelfde geldt voor bon_212, welke gedurende het tijdvak van 26 Nov. tot en met 2 Dec. recht gaf op het koopen van IV4 rantsoen vleesch of kaas. Deze bon is derhalve eveneens verlengd iot en met 9 Dec. Voorts wordt bekend gemaakt, dat van 3 tot en met 9 Dec/voor aard appelen in de provincie Zuid-Holland zijn aangewezen de bonnon 285 en R. 28, elk voor 1 kg. Voor hetzelfde tijdvak wordt bon 222 aangewezen voor het koopen van IV4 rants, vleesch. Melk en toiletzeep voor de kinderen. De secr.-gen. vrn het dep. van land bouw en visscherij deelt mede, dat de plaatselijke distributiediensten in de provincies N.-Holland, rZ.-Holland én Utrecht tegen inlevering van de bon nen E4t"3 van het inlegvel 12.noodrant soenbonnen „Melk I" zullen uitreiken, waarvan elk recht geeft op het koopen v an 13/4 liter ges tan d aard iseerd e melk Verder zullen op elk van deze bonnen twee rantsoenbonnen voor toiletzeep worden uitgereikt. De meikbonnen /zijn bestemd voor Jhet tijdvak van 10 Dec ,1944 tot en met o Jan. 1945 en die voor toiletzeep voor het tijdvak van 26 Nov. '44 tot en met. 20 Jan. 1945. Van deze meikbonnen dienen er aan het begin van elke week drie bij den melkhandel aar te worden ingeleverd voor het gebruik gedurende die week. Heeft men door de inlevering van een te groot aa1 tal bonnen aan het einde van een week een tegoed bij den melkhandelaar, dan zal hierop de vol gende week niets meer worden afgele verd, zoodat deze bonnen hun waarde verliezen. Het publiek wordt er daarom in zijn eigen belang op gewezen, dat het de hierboven aangegeven gedragslijn nauwkeurig opvolgt. Voórts zullen te gen inlevering van de bonnen D 413 van het inlegvel 12 noodrantsoenbonnen „Taptemelk" worden uitgereikt; drie van deze bonnen geven tezamen recht op het koopen van 500 gram taptemelk - poeder of van vijf liter taptemelk. Deze bonnen zijn eveneens bestemd voor het tijdvak van 10 Dec. '4l4 tot en met 6 Jan. 1945. Getracht zal worden, aan het begin van deze periode de geheele hoe- voelheid melkpoeder, waarop men recht heeft, in eens tegen inlevering van alle tap tem eikbonnen af te leveren. STADSNIEUWS. POLITIEAGENT DOODGESCHOTEN. In den morgen van Vrijdag 1 Dcc.'44 te omstreeks, 5.45 uur isdeopperwacht- EEN KORRELTJE. „Als er iets is, wat den wijzen man in dit leven staande houdt en hem er toe brengt, de kalmte des gemoeds te bewaren te midden van de benauwin gen en beslommeringen dei/ wereld, dan is het op de eerste plaats, meen ik. de overweging en de kennis der Schrif ten". Deze woorden van den H. Hie- ronymus citoerend in zijn encycliek over ,de li. Schrift (welke encycliek, verschenen 30 Sept. 1943, ook aan de niet-katholieke christenen teju lezing moge worden aanbevolen!) vervolgt Paus Pius XII: „Hier putten, zij, dik door wederwaardigheden en bedroefe- nissen worden geteisterd en terneer geslagen waren troost en goddelijke kracht tot lijjfen en verduren; hier, namelijk in de heilige Evangeliën, is Christus, het hoogste en volkomene ideaal van gerechtigheid, liefde en er barming allen nabij". 1 meester van politie J. Clir. Huisman tijdens de uitoefening van zijn dienst op de Volmolengraeht door, een onbe kende met een pistool doodgeschoten. De begrafenis zal met corpseer plaats vinden op Dinsdag 5 Dec. te 11 uur op R.K. begraafplaats aan de Zijlpoort. In verband met het bovenstaande verzoekt de corpscommandant van po litie te Leiden aan een ieder, die moge lijke inlichtingen omtrent dezen moord kan geven, zich ten spoedigste te ver voegen aan het politiebureau, afd re cherche., In de Donderdag jl.gehouden alg. vergadering van aandeelhouders der N.V. Meelfabriek „De Rijn" voorheen fa. "Wed. T Bots, alhier, werd de ba lans en de verlies- en winstrekening goedgekeurd. De aftredende commissa ris, de heer P. A. de Gooyer, werd her kozen. Tot directeur van de vennootschap werd benoemd de heer A. M, J. A, De- vilee. Sint Odo "Koorknapen. Zondag: geheele Schola zingt in de Hoogmis. lederen, avond om vier uur Lof. Maandag en Vrijdag om drie uur repetitie voor alle Schol al ed-en. Vanwege het gebrek aan licht zullen de Gpleidingsgroepen voorloopig geen repetitie hebbeji. De Schola repeteert tweemaal in de week op middagen, als er geen School is. De Zondagsdienst der Huisartsen. huisartsen wordt waargenomen van Zaterdagavond 2 December S uur tot Maandagmorgen 4 Dec. 8 uur door de doktoren Jasperse, Langezaal, Meij- bpom, Nieuwzwaag en Verbrugge.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1