ZU1DHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: GE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHË COURANT en DE WE8TERB8BE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEiDSCHE EDITIE Tal. Adm. 20935, Tel. Red. 2M15 Vrijdag 1 Dec. 1944. 1e Jaarg. ne. 257 Duitse!!* WeurmaehtsbQirietaff Bewegingen van Engelsche forma ties in het gebied van Nijmegen en voor onze Maasstellingen in het Zuid oosten van Nederland werden door on ze batterijen onder vuur gehouden en h erliaalde l ij k ui teen gesl agen In het gevechtsgebied ten Oosten van Aken zetten de Amerikanen, on danks groote verliezen, hun aanvallen hardnekkig voort. Door onze tegenaan vallen ten Noordwesten en ten Westen vanJuelieli verloren zij verscheidene honderden gevangenen. Bij Huertgen duren de hevige gevechten om plaat sen en boschterrein voort. In het ge- heele gevechtsgebied werden door on zen afweer de beide laatste dagen 26 vijandelijke tanks vernietigd. In de omgeving van Metz biedt een aantal versterkingen nog steeds dap peren tegenstand. Het derde Ameri- kaansche leger dringt nog steeds met sterke strijdkrachten op tegen onze stellingen aan de Lotharingsche grens. Aan weerskanten van het woud van St. Avoid en ten Zuiden van Saar- union mislukten tegenaanvallen van den vijand. In het gebied ten Noorden van Buchsweiler handhaafden onze formaties hun hoofdgevechtsterrein tegen don opdringenden vijand en herwonnen zij door tegenaanvallen enkele plaatsen. Onze in den Elzas strijdende divisies hebben, volgens de thans beschikbare rapporten, eergis teren in totaal 48 tanks en 9 pantser verkenningswagens vernietigd of buit gemaakt.. Als gevolg van deze verliezen heeft de vijand zich gisteren op de bestaande zwaartepunten beperkt tot. plaatselijke aanvallen. Op de berg hellingen ten Westen van Mülhausen naderde hij met vrij sterke strijd krachten onze niéuwe stellingen. Ten Noorden van het kanaal van ITünin- gen werd de vijand in een aanval uit een bruggenhoofd geworpen en leed hij groote verliezen. BINNENLAND SLACHTOFFERS VAM DEM LUGHTEQ0RLOG. De laatste dagen pogen Engelsch- Amerikaansche vliegtuigen h erhaalde- lijk zonder succes afzonderlijke doelen in Nederlandsehe steden in seheer- vlucht aan te vallen. Een dergelijke aanval op Rotterdam heeft Woensdag in de middaguren, zooals tot dusver is vastgesteld, 33 dood en uitsluitend on der de burgerbevolking gekost. Hetïs te. verwachten, dal dit aantal nog groo- ter zal worden. Bovendien zijn alleen j sedert Zondag j.l bij dergelijke onder- neming n 54 Nederlanders, onder wie talrijke kinderen, gedood en 78 zwaar gewond. Vijf Nederlanders worden nog vermist. HET BROODRANTSOEN VERMINDERD VAN 1400 TOT 10G0 GRAM. De secr.-geu, van het departement van landbouw en visscherij deelt mede. dat in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utr» cht het brood rantsoen met ingang van Zondag 3 December a.s. voor personen van 4 jaar en ouder verminderd wordt van 3 400 gram tot 1000 gram per week. Aangezien voor de week van 3 tot en met 9 December 19'44 reeds 1400 gram is aangewezen, derhalve 400 gram meer dan volgons de nieuwe regeling mogelijk is, worden de bonnen, I aangewezen voor het tijdvak van 26 j November tot en niet 9 December a.s. verlengd tot en met 16 December 1944 jen zal voor de week van 10 tot en j met 16 December a.s. 600 gram in plaats van 1000 gram worden asm- STADSNIEUWS UITVAART EN BEGRAFENIS KAPELAAN A. 0. M. NOORDMAN. Onder groote belangstelling van geestelijkheid en geloovigen heeft gis termorgen -Ie plechtige uitvaart en begrafenis plaats gehad van den wel- eerw. heer A. G. M. Noordman, kape laan te Warmond. Was de belangstelling groot, toen de jonge priester zes maanden geleden zijn 'eerste H. Mis opdroeg in de St. Leonarduskerk aan den llaagweg, nu was liet medeleven zoo mogelijk nog groot"er. De kerk was geheel gevuld met geloovigen en onder de vele gees telijken zagen we o.rn.: de hoogeerw. heeren Kanunniken W. de Jongh, pre sident van het Groot Seminarie te War mond en C, G, v. Trigt, ofticiaal van het Bisdom, de professoren A. Cleophas en J. v d. Gaag, de zeereerw. heeren pastxirs' Th. Beukers en S. Smitz, rector J. M. Bonsel van de Paters Mont- fortanen aan de Haagsche Schouw, rector L. Beune, verschillende kape laans uit Leiden en Lisse en klasge- nooten van den overledene. Te 10 uur vingen de Lauden aan, waarbij agens was de hoogeerw. heer mgr. J. J. J, Noordman, oom van den overledene en pastoor te De Kwakel, met assistentie van den zeereerw. pater W/ de Leeuw o.f.m., pastoor der paro chie als diaken, den zeereerw. heer G. P. A. v. Zuijlen, pastoor te Lisse, als subdiaken en de weleerw. heer B. G. Stammeijer, kapelaan te Lisse als ce- remoniarius. Als cantoree fungeerden weer pater G. Dolle en kapelaan J, Sanders. Na de Lauden droeg Mgr. Noord man de plechtige H. Mis van Requiem op met dezelfde assistentie, waarbij het parochiezangkoor onder leiding van den heer Th. Brouwers op stemmige wijze de Gregoriaansche gezangen vertolkte. De lijkrede werd gehouden door den zeereerw. heer pastoor W. de Leeuw God weet Zijn vermaningen, neerge schreven in den Bijbel, soms met feiten te ilLustreeren. Op den mensch maakt hot Woord Gods niet altijd voldoenden indruk, Dan roept Hij ons tot de werke lijkheid door een gebeurtenis.. Om de woorden van Job te markeeren,'bedien de Hij Zich ven een ons geliefd persoon, die we onlangs nog hebben gehuldigd! Do ongeloovige begrijpt dit niet. Hij wordt wanhopig. Hij heeft ook niet de bovennatuurlijke motieven, die ons zoo troosten. Wat had deze overledene zijn priesterschap liet. 't Wai hem de parel van het Evangelie. We hebben hem ge kend als misdienaar, klein- en groot-se minarist en als priester. Hij was in el- ken levensstaat 'n voorbeeldig mensch. Hij moet wel een groote Godsliefde gehad hebben, waar hij eenmaal den wcnsch uitsprak, dat zijn verscheiden plotseling mocht geschieden* Op zijn schrijftafel vond men na zij ij dood de predikatie, die hij op Zondag 26 Nov. 1.1. feou hebben gehouden. Het ging over „dood en oordeel". Hij heeft gepredikt niet met woorden, maar toch zóó duidelijk, dat zelfs liet nageslacht dit niet meer vergeet. Over honderden jaren oreekt deze priester nog tot ieder,die zijn grafsteen zal ontcijferen. De geloovige mensch weet te bid den "Vader Uw wil geschiede. En mogen wij steeds voor oogen houden datgene waarin deze priester ons onderricht: „De mensch 1 feft kor ten tijd. Hij is als een schaduw, die voorbij glijdt." Na de lijkrede, verheven door in houd en treffend floor voordracht, ver richtte Mgr. Noordman de absoüte Daarna" werd het stoffelijk overschot van den jongen priester de kerk uit gedragen cn het bleef in het portaal opgebaard staan, totdat geestelijkheid, familie en geloovigen in een laatst defile een blik op den overleden pries ter hadden geslagen. Op het R.K. Kerkho te Voorschotel, werd het stoffelijk overschot bijgezet in het priestergraf, gelegen naast hef graf der familie Noordman. Nadar, pastoor De Leeuw de absoüte in do kerk had verricht, volgde de begra fenis, na afloop waarvan de heer Tb. Noordraan, vader van den overledene, voorbad bij de gebeden voor zijn zieh- rust Tenslotte dankte de heer Noord -

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1