ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERIIDE KantoorPapengr. 32, Oifo 103003 LilDSC^IE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 2611 li Donderdag 30 Nov. 19441eiaarg.no.255. Duitser Weermachffs&erfcM Voltreffer op Keulschen Dom. Churchill in het Lagerhuis. De spanning in België. - In Brussel en centraal België is een staking af gekondigd. De arbeiders in Brussel zijn opgeroepen om een massabijeen komst bij te wonen. Generaal der Franciscanen overleden. EEN KORRELTJE. Verplaatsing dep. v. Sociale zajeen. HAAGSCHE RECHTBANK..^— Terzake het plegen van/abortus heelt voorde rechtbank zich te verantwoorden gehad R. J. K. uit Y oorschoten. Ver dachte is veroordeeld lot vier maanden gevangenisstraf met aftrek van pre ventief de eisch luidde acht maanden UITVAART KAPELAAN A. G. M. NGüRDMAN In den materiaalslag ten Oosten van Aken wordt verder verbittert}, gestre den om enkele terreinsectoren en plaat sen in liet stroomgebied van de Roer en om de Oostelijke uitgangen van het woud van Huertgen. Door succesvolle tegenaanvallen ten Noordoosten van Sierck aan de Moezel is de laatste dagen de daar opgedrongen vijand terugge worpen en een vrij groot gebied van stellingen en kazematten gezuiverd. De Amerikanen zetten in Lotharin gen op een breed front hun aanvallen ten Oosten van Busendorf en Bolehcn voort. Tegenaanvallen brachten hen na geringe penetraties in ons hoofdge- veehtsveld met vrij groote verliezen aan tanks weer tot staan. Een vijande lijke gevechtsgroep werd daarbij afge sneden en gevangen genomen. Na het mislukken van- zijn door braakpogingen ten Noorden van Saar- burg heeft-de vijand gisteren met vrij sterke strijdkrachten aangevallen ten Oosten van de Beneden-Vogezen, Hoofdzakelijk in liet gebied ten Noor den van Buchsweiler zijn verbitterde at weerge vechten ontbrand. In den El- ztts vm'dedigeti onze formaties zieli in een ver uithalenden frontbocht, die uit het gebied ten Zuiden van Straatsburg over den kam'der Vogezen loopt en dan naar het Oosten ombuigend de Rijn vlakte ten Noorden van Mülhausen naar liet Zuiden afgre delt. Tegen dit front heeft de vijand gisteren opnieuw vrij sterke aanvallen ondernomen, voor al xten Zuiden van Straatsburg inliet gebied van Burr, op de bergpassen en aan de Zuidelijke helling van het Was- genwoud. Hij kon echter niet belang rijk opdringen. Uit Midden-Italië en van den Balkan Moordt geen belangrijke wijziging in den kele aanvallen in liet gebied dicht bij het front en tot vrij zwakke nachtelijke storingsvluchten. J n de vroege ochtend - uren van gisteren hebben de Britten terreuraanvallen gedaan op* Essen, Düsseldort en Neuss. Bij een luchtaanval op Keuleli van Maandag jb werd, naar thans bekend wordt, ook de dom van Keulen getrof fen. Door een voltreffer van een bri santbom werden het hoogaltaar en de sacristie zwaar beschadigd. Churchill heelt tijdens een verkla ring in het Lagerhuis, naar Reuter meldt, gezegd, dat hij enkele maanden -i eleden de domper heeft moeten zetten op de „voorbarige hoop op een spoedig einde van den oorlog". Ik heb, aldus Churchill, toen gezegd, dat de oorlog tegen Duitschland nog wel tot Januari, Februari zou kunnen duren Ondanks de teleurstelling, die deze woorden hebben veroorzaakt, heb ik er toen op gewezen', dat het ook zelfs laat in bet voorjaar of in het begin van den zomer j zou kunnen gorden. Wanneer ik nu j een of andere verandering zou moeten j aanbrengen in, deze voorspellingen of dit raden want liet kan nauwelijks i meer dan raden zijn dan zou ik het j woord „begin" voor de woorden van den „zomer" weglaten. Deze vertraging verklaarde Chur chill dooi de sleehtfgwecrsomstandig- heden, die dc offensieve plannen der geallieerden hebben doorkruist. Churchill besloot zijn verklaringen met de woorden: „Wij moeten dén oorlog tot aan het einde toe met alle energie en alle eensgezindheid voort zetten, niet alleen thuis bij ons zelf, docli ook bij de groote bondgenooten, die, naar ik met vreugde kan consta- teeren, nooit nauweinooit intiemer en nooit met. meer begrip aaneenstaan dan juist op dit oogenblik", De generaal der Franciscanen, pater Leionardo Maria Belle, is, naar de Cor- riere della Sera meldt, in Rome over leden. Wie is wel de grootste in het rijk der hemelen? Jezus riep een kind naar zich toe, plaatste het in hun midden en sprak Voorwaar ik zeg U „Zoo ge u niet bekeert en als kinderen wordt, zult ge het rijk der hemelen niet binnengaan" (Mat. 18:1-3;. Als een kind spreekt de geloovige tot Onzen Lieven Heer» Als een kind vertrouwt de geloovige, dat God hem leidt ten goede. Als een kind is de geloovige blijmoedig. Wie is afgedwaald, hij roepe en hij roepe als een kind. naar het gebouw van de Rijksverzeke ringsbank, Apollolaan 15 te Amster dam, tel 95151; secretaris-generaal afd. Arbeid 1, Rijksarbeidsbureau (ge deeltelik) ^en de afd. Algemeen Secre tariaat. De afd. Y. en S?, zoomede de afd. gebouwen en materiaal, personeel- zaken,sociaal-economische document - tie en statistiek van het Rijksarbeids bureau gaan over naar liet gebouw van de Ned. Ind. Handelsbank, Singel 250, tel. 477-71. De afd. Arbeid II, de afd. Sociale Bijstand en de afd. Comptabili teit van het dep. van Sociale Zaken blijven gevestigd in het Bungehuis, Spuistraat 198 te Amsterdam, terwijl het staatstoezicht op de ziekenfondsen en de afd. arbeidersverzekering in het gebouw Singel 2M) te Amsterdam ge huisvest blijven. De afd. wachtgeldregelingen, voor zoover in Amsterdam gevestigd, gaan over naar het Em mapark 6 te 's-Gra- venhage. toestand gemeld. Uit het gebied van Mohacs zijn de bolsjewieken vorder opgedrongen naar het Westen e# hebben Fuenfkirchen bereikt. Hun aanvallen op ons op de Drau steunend front ten Zuidoosten daarvan, zijn mislukt. Met het verzwak ken van de gevechten in Midden-Hon garije tussohen Boedapest en Miskolc is de poging van den tegenstander mis lukt om Boedapest uit het Zuidoosten te nemen en door te stooten naar liet West-Hongaarsch-Slowaakselie grens gebied. In het Oost-Slowaaksche en Oost- Pruisische grensgebied benevens in Koerland-zijn vrij zwakke vijandelijke aanvallen mislukt. Boven Duitsch gebied was de vijan- j parte ment van Sociale Zaken geduren- flelijke luchtactivitc.it; beperkt tot en-de de wintermaanden overgebracht BINNENLAND In verband met de brandstoffen-, schaarsohte is de hoofdzetel van het de- x RECHTZAKEN STADSNIEUWS Nauwelijks zes maanden—geleden was de parochie van St. Leonardus a Portu Mauritio in feestelijke stem ming bijeen om den jongen priester A. G. M. Noordman een hartelijke ontvangst te bereiden bij zijn terug keer 'in de parochie. Gister avond-was men weer bijeen, nu geschaard rond de lijkbaar van denzelfden jongen priester. Toen: bruidjes, bloemen en licht en feestvreugde, thans: rouw en droefheid. Maar bij alle tcgenstol- linge.ii toch één overeenkomst: toen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1