ZUiDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LE1DSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 PROVINCIALE PZJBLBCATIE. Woensdag 29 Nov. 1844 Ie Jaarg. no. 255. DuÊtsch Weerma£his8»@richt Zooals Veeds sedert dagen-is gedaan sloegen onze troepen ook gisteren lie vige vijandelijke aanvallen in liet Maasbruggenboofd bij Yenlo af en be streden zij gereedstaande afdeelingen tanks der Engclschen met geconcen treerd artillerievuur, Ten Noordoosten van Aken hervat ten de Amerikaansche divisies na uiterst krachtige vuur voorbereiding hun groote aanvallen. Zij strandden wederom in cns hoofdgevechtsveld op den vastberaden tegenstand onzer troe pen. De garnizoenen in de vestingwer ken rondom Metz bleven zich handha ven tegen vijandelijke aanvallen of wisten al strijdende stukgeschoten com plexen te verlaten en nn'ourige te be reiken. Van het gebied ten Noordoosten vat Bolchcn tot in het gebied van Finstiri ffen ondernamen de Amerikanen ver- gcefsche plaatselijke aanvallen op onze ^achterhoede en tevergeetsche verken- ningsaanvallen op ons deels rechtge trokken en op van tevoren gereedge maakte stellingen steunende front. Eigen pantsertroepen verijdelden ten Noorden van Saarburg sterke vijande lijke doorbraakpogingen. Zij vernietig den in verbitterden afweer 43 Ameri kaansche pantservoertuigen en zoo doende belangrijke doelen den daar aanvallenden vijand. Omtrent den toestand in den Elzas «wordt gezegd, dat deze door concentri sche aanvalsbewegingen van d< 11 vijand van het-penetratiegebied van Straats burg uit in Zuidelijke richting en door zware gevechten om de passen van de Vogezen en in het gebied van Mülhau- sen wordt gekenmerkt. Harde weer stand en een snel beweeglijke afweer brachten de vijandelijke aanvallen tot staan. 33 tanks van den vijand werden stukgeschoten. Londen, Antwerpen en Luik lagen onder zwaar vuur. In midden Italië «uitstonden slechts plaatselijke ge vechten. Bij Gallicano wierpen Ita- liaaiïsche troepen den vijand uit een penetratieplek. In den Lamonesector ten zuidwesten van Faenza mislukten v jj and elij ke aanval 1 en In Zuid-Horigarije houdt de krach- druk der bolsiewisten van het .van Mohac uit in westelijke en noordelijke richting aan. Een vrij groot aantal vijandelijke tanks werd in de zware afwoèrffevechten vernie- het Matragebergte dreven onze troe pen vijandelijke formaties, die daar de bosschen waren binnengedrongen, terug. Een plaatselijk beperkte aan val van onze grenadiers in het Oost- Pruisische grensgebied bracht den Sowjets .ware, bloedige verliezen toe. In Koerland ondernamen de bolsje wieken na de ineenstorting van nun tot dusver ondernomen zware aan vallen slechts vrij zwakke aanvallen, Mie zonder succes bleven. De zee-oorlog voor de Noorsche kust is in den laatsten tijd zeer sterk opge loefd. In den loop van 27 Nov. sloegen Duitsche convooien voor West-Noor- EEN KORRELTJE. „Beter weinig te bezitten en God te vreezen, Dan vele schatten met wroeging er bij". „Beter een schoteltje groente, waar liefde heerscht Dan een gemeste stier met haat er tiij". Spreuken 15-16, 17. Mogen wij door de „vreeze des Hee- ren d.w.z. de oprechte liefde voor God, en door de waarachtige naasten liefde onszelf en elkander de lasten van dezen tijd dragelijk maken! tige gebied wegen verscheidene aanvallen van vij andelijke bommenwerpers en torp -do- vliegtuigen af en schoten er zes hiervan neer. DE TOESTAND MN DE FRONTEN. In den loop van Maandag deden Britsche formaties slechts zwakke aanvallen op het Maasbruggenhoofd bij Ven]o, aldus meldt Interinf. Na bet intreden van beter weer toont het strijdgebied hij Ak°n wederom het beeld van een geweldigen mate riaalslag. Vooral in de sectoren ten Noordoosten van Aken, vielen de Amerikanen na een urenlang trom melvuur uit vele honderden vuur monden en onder het in den strijd werpen van alle beschikbare jaclit- j i vliegerformaties over een .breed front met alle ter beschikking staande in- fanterie- en tankstrijdkrachten de Duitsche stellingen aan. Na een ver bitterden strijd, die uren duurde, ge lukte het den Amerikanen tenslotte e Ménzenhausen te om sin- dat door de Duitsche troepen tegen alle concentrische aanvallen werd behouden. Een nieuwe aanval in de richting van Koslar werd door een tegenstoot opgevangen. Hierbij ontstonden in Koslar verbitterde straatgevechten. De aanvallen in het gebied van Grosschau waren veel zwakker dan in de afgeloopen dagen en zij werden alle afgeslagen, In hot gebied van Ëlzas-Lotharingen zijn de Amerikanen ten Noorden van Saarburg op een zeer smal gebied met geconcentreerde infanterie- en tank- j formaties hun aanval op de Duits he i verdedigingsstellingen begonnen. Aan dezen aanval ging een groote activiteit van bet vijandelijke l uchtwapen vooraf, j Desondanks slaafden de Amerikanen het gelen, rikanen op den Oostelijken vleugel hun hevige aanvallen in Zuidelijke richting voort. Het Iteliaansche strijdtooneei. Naar Interinf van het Italiaansche strijdtooneei meldt, zijn verscheidene Britsche aanvallen ter weerszijden van Faenza reeds in het voorterrein der Duitsche stellingen uiteengeslagen. STADSNIEUWS. Geboren; Pietcr Luma Andreas zn van P. L. A. Schreuder en M. Gijsman; AVilhclmina dr van I. van Tongeren en W. Schouten; Hen- drika Helena dr van G. Donker en M, M. van der Linden; Clasina dr van G. de Nijs en J. van Leeuwen; Maria dr van L. Lagendijk cn G. Klinkenberg; Willemijntje dr van G. Verlooij en M. N. van Weelden; Hendrik zn van H. van Tol en A. J. Blok; Leuntje dr van J. van der Kwaak en F, G. de Mooij; AJida Lena Wilhclmina dr van F. W. Bruné en K. Vergunst; Maria Jobanna dr van J. H. Moenen en S. Laterveer; Jaeobus Gerardus Willem zn van W. Bavelaar en J. Heijmans; Ieteke Josephine dr van J. M. Abra hams en N. Caben. Overleden: A. hsvr. van W. Buitenhuis 34 j. G. de Graaf en bsvr. van A. Bogaard» 73 j. C. Spruitenburg wedn. 75 j. M. J. P. van der Linden zn 13 j. tigd. Inlevering opplakvaüen door detaillisten. j De secretaris-generaal van het dep. van Landbouw en Visscherij maakt I bekend, dat de d taillisten in de pro vincie Zuid-Holland, Noord-Holland jen Utrecht de noodrantscenbonnen voor grutterswaren niet bij de distri butiediensten moeten inleveren, doch deze bonnen, op opplak vellen geplakt, Lil u leveranciers even. Dezen geven deze aan Aan het oostelijke front verliep de ffevechtshandelm- CUlg zo m i e;en. In er groote yt het zuidwestelij'cc deel van rechtstreeks jdienen at te opplakvellen door aan «le groot-grö^- siers, die hiervoor toewijzingen van «ie plaatselijke distributie-diensten ont vangen, voorzien van een distribut'e- stempel op de voor- en achterzijde. Op de aldus gewaarmerkte toewij zingen zullen de groot-grossiers ich er slechts in plaatselijke penetraties totkunnen bevoorraden. De distributie- j stand te brengen, die zij in de avond- j diensten zullen van déze groot-gros- j uren weer moesten prijs geven. Terwijl I siers in afwijking van de terzake het op den Voordelfiken flank van het geldende voorschriften ook bonnen in j penetratiegebied vah Straatsburg be- ontvangst nemen, waarop op de linker- trekkelijk rustig bleef, zett m de A me- zijd ie een ander kriiiffiiummer voor-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1