ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIOSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103083 LEIDSCHl EDITIE Tei. Adm. 20935, Tel. Red. 20115 Dinsdag 28 Nov. 1944 teJaarg. no. 254. i voorziening' voor zieken en voor aan- Duü&sch Weerma^Sn^e^chl Ln den slag bij Aken is bij voortdu ring van de aanvalsactivitojt geen be langrijke wijziging in d ui toestand ont staan. De Amerikanen werden uit ver scheidene plaatsen geworpen. Sterker was de vijandelijke druk in liet. V>osch van Huertgen, om welks Oostelijke uit gangen zich zware gevechten ontwik kelden. -Met aanzienlij kö verliezen aan mensehen en tanks kon de vijand slechts eenige vrij kleine stukken bos<-h ver overen. De garnizoenen van sterke vesting werken in de omge .ing van Metz zet ten hun verzet voort. Aan de Noord oostgrens van Lotharingen ondernam het derde Aruerikaansche leger over een breed front en met vrij sterke strijd krachten r.jjjuwe a invallen. Zij liepen in het gebied ten Oosten van Sierek voor onze stellingen vast. Bij Bolc-hen en ten Westen van St. Avoid koude vijand geringe vorderingen maken. In het gebied van Straatsburg-ont stonden geen gevechtshandelingen van belang Om den Markirch-pas en den bergkam t^n Zuidoosten van Gerard- mor wordt hevig gevochten, In den Bovón-Elzas probeerde de tegenstander opnieuw, door concen trische aanvallen uit het gebied ten Noordoosten van Belfort en ten Zuid westen van Mülhausen de Bourgondi sche Poort te openen Bij Masmünster storttten zijn aanvallen met verliezen ineen. Aan de Zwitsersehe grens ge lukte hem «met krachtig gebruik van tanks een nieuwe penetratie langs don v eg Delle-Bazel. Sinds eenigen tijd zijn hevige aan vallen van gemengde vijandelijke for maties gericht op het wegënknooppunt Knin ten Noordoosten van Sibenik in Dalmatie Zij werden afgeslagen. In het gebied ten Westen van Papatin en Batina zijn onze divisies nog steeds in felle afweergevechten gewikkeld met sterke bolsjewistische strijdkrachten. Tusschen Boedapest en Tokay is de kracht der bolsjewistische aanvallen verminderd. In Koerland zette de vijand 7?jn groo- te aanvallen niet voort, l^ii lucht aanvallen ontstond bijzouder omvang rijke schade in het stadsgebied van Hannover, dat den laats ten tijd her haaldelijk het doel van vijandelijke luchtaanvallen was, alsmede in Hamm. BINNENLAND Regeling gestandaardiseerde melk. De secr-gen. van het dep. van Land bouw en Vi9scherij 'deelt mede, dat, ter waarborging van een ongestoorde melk- I staande- en .jonge moeders bepaalde maatreafclen getroffen dienen te wor den Injlverband hiermede dient het publicum de provincies Noordholland, Zuid bollard en Utrecht de voor de pe- l riode van 26 November tot en met 9 December 1944 aangewezen bonnen E. 406 van het inlegvel voor gestan daardiseerde melk vóór Donderdag 30 November 1iij zijn melkhandelaar in te leveren, Op deze bonnen zal per week 5l/-2 liter worden afgeleverd. De inlevering van noodrantsoenbon nen voor gestandaardiseerde melk dient aldus te geschieden, dat men per week niet meer bonnen bij zijn melk- handelaar inlevert dan ov reenkomen- de met het verbruik van één week. Indien mentengevolge van een on juiste inlevering van bonnen aan het einde vau deze tweeweeksehe periode nog een tegoed bij den melkhandelaar heeft, zal hierop na 9 December a s, niet meer worden afgeleverd. Er is voldoende gestandaardiseerde, ^nelk om op de bonnen, overeenkomen de met het verbruik van óóu week, binnen den gestelden termijn te leveren. Den melkhandel wordt er met na druk op gewezen, dat de bonnen van het publiuk moet'en worden aangeno men. ook al is de betrokken persoon tot dusverre geen klant geweest. Vierdooden bij auto-ongeluk. Op den onbowaakten overweg bij Wirdum, vier kilometer Zuidelijk van Leeuwar den, is Donderdagmiddag een auto van de A.T.O., beladen met vrachtgoederen uit Holland, gegrepen door een goede rentrein. Alle acht inzittenden werden er uitgeslingerd. Vier waren op slag dood en wel de 49-jarige gehuwde koopman P Bijlsma uit Leeuwarden, de 25-jarige mej S. van Seyen uit Den Haag, de 31-jarige mej. H. J. Ebc- linge en de 17-jarige mej. D Alberts, beiden uit Amsterdam. De vier anderen werdengewoud naar het ziekenhuis in Leeuwarden ge bracht. Hun toestand is niet ernstig. STADSNIEUWS Kapelaan A. G. M. N00RDMAN. f Met diep leedwezen vernamen wij gisteren het ontstell nde bericht, dat de weleerw. heer A. G. M, Noordman, sinds negen dagen kapelaan te War mond, na een ziekte van slechts enkele dagen gistermorgen is overleden. Nog geen zes maanden geleden, op 3 Juni jl. ontving de weleerw. heer Noordman uit handen van Mgr, Hui- bers de H. Priesterwijding De jonge priester werd daarna benoemd tot assistent te Lisse, waar hij met jeugdi gen zieleijver zijn verheven taak begon EEN KORRELTJE. „Te steunen niet op den priester (want geen mensch is iu staat de volle zwaarte Yan een anders ziel te torsen) maar op het priester schap, dat is vertrouwen stellen in Christus". Deze waarheid, door R. H. Benson pittig geformuleerd, mogen de katho lieken ook vooral iu dezen zoo veelzij- dig-zwaren tijd ernstig overwegen. en de wijze waarop hij zulks deed, gaf de stellige verwacht ing, dat een vrucht baar priesterleven zijn deel zou mogen zijn. Een plotselinge dood overviel hem echter na een kortstondige hevige ziek te in Warmond, waar hij veertien dagen geleden tot kapelaan wag be noemd. Gods wegen zijn wonderbaar en Zijn raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk. Deze gedachten dringen zich hij ons op bij het plotseling verscheid en van dezen jongen, levenslustigen priester. Gehard in de I ittore oorlogsjaren, welke aan zijn priesterschap onmid dellijk vooratgingen, scheen hij meer dan anderen voorbestemd zijn Christus- apostolaat tot de menschen uit te dra gen en hun te prediken van den vrede op aarde, waarnaar allen smachtend verlangen Nu is hij heengegaan en dat heen gaan beteekent voor zijn familie, maar vooral voor zijn ouders, die zich dezen zomer zoo bijzonder verheugden hun zoon eindelijk tot priester verheven te zien, een zeer zwaar offer. Wij weten, dat hun Godsvertrouwen groot is. doch vragen niet te veel, wanneer wij ieder, die dit leest, een gebedje verzoeken om hen te sterken inde zware beproeving, hun dooi God op de schouders gelegd. De b grafeni8plechtigheden zijn als volgt. Woensdagavond te 5 uur worden de. Metten gezongen in de St. Leonar- duskerk aan den Haagweg. Donderdag morgen stille H.H. Missen te 7, 7.30 en 8.15 uur; te 10 uur vangen de Lauden aan, waarna de plechtige H. Mis van Requiem. De zeereerw. heer pastoor W. de Leeuw o.f.m. zal de lijkrede hou den. De begrafenis vindt plaats op het R.K. kerkhof te Voorschoten. Geboren: Jollanna Thcresia Maria dr van E. Kok en J. T. M. Werter. Wilhelmina Catharina dr van H. Buitendijk en S. Kooreman, Elisabeth Johanna dr van A. Hillebrand en M. Freeke. Adriana Anna dr van G. J. de Graaft' en L. de Boer. Johanna Maria dr van P. Beije W. J. Copier. Adnanne dr van A. Lamain A. C. de Jonge. Overleden: M. V4^1- hoeven wedn. 84 j. A. C. Spoelstra hsvr. var- J. Haasnoot 50 j. J. van Rijn wed van H. Ju Maas 81 j. M. E. Kaijzer wed van P. M. van Velzcn 84 j. B. J. Muller vr 74 j. A. van Veen wed van G. van der Wal 79 j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1