ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERMBE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 21115 EEN KORRELTJE. Maandag 27 Nov. 1944 leJaarg. no. 253. j ©wisselt Weermac&^sfoerlcföt j Tegen ons afweerfront ten Oosten van Aken deden het 9e enleAmeri- kaansche leger ook gisteren met vrij sterke strijdkrachten aanvallen. Tegen-j stooten en tegenaanvallen wierpen den j in sommige sectoren op onbelangrijke wijze gepenotreerden vijand terug voor zoover hij niet reeds in het af weer vuur j bleef liggen. ln het gebied van Metz blijven zich steunpunten van den buitensten ver- dedigingsring handhaven. In Lotharin f ffeu handhaafde de vijand zijn druk op geheele lTont met een reeks atta- ons ques en tankaanvallen. Ten Noordwes ten en Oosten van het Bisch woud zijn hem daarbij eenige vrij kleine penetra ties gelukt. Onze tankstrijdkrachten ten boorden van Saarburg zijn in ver-* bitterde gevechten gewikkeld met ster ke vij and el ij ke form n ties. In de omgeving van Straatsburg, waarin zich de garnizoenen van eenige lortificaties hardnekkig verdedigen, heeft de vijand zijn penetratiegehied slechts onbelangrijk naar het Noorden en Zuiden kunnen verbreeden. Op den kam der Vogezen wordt voor; l bij Mar- kirch verbitterd gestreden. Ten Noord oosten van Belfort hebben onze troepen na een onbelangrijke distancieerings- beweging, de opdringende vijandelijke strijdkrachten weer tot staan gebracht. In den Boven-Elzas en aan de Zwitser- sclre grens zijn nieuwe gevechten met versch aangevoerde vijandelijke forma ties ontbrand In den sector der Adriatische kust is de afweerslag uitgebreid tot in het ge bied van Faenza. Onze dapper strijden de* divisies hebben de opnieuw met sterke strijdkrachten uitgevoerde vijan delijke doorbraakpogingen verijdeld voor nieuwe stellingen ten Zuiden van den Lamone-seotor. Sedert bet afvallen van Bulgarije worden de m a rscli bewegingen der Ouitsche legers uit Griekenland en den Oostelijken en Zuidelijken Balkan -voortgezet, In het gebied téh Westen van Apa- tin bleven de opnieuw aanvallende bolsjewieken voor onze stellingen lig gen. In Midden-Hongarije ondernamen de bolsjewieken tusschen Boedapest en Ungvar talrijke aanvallen. Deze mislukten in het vuur van onze grena-t diers, dat doel treffend versterkt werd door artillerie en batterijen granaat werpers. In Koerland versplinterde de groote vijandelijke aanval op den kardnekki- gen tegenstand van onze troepen plaatselijk beperkte gevechten. BINNENLAND Door gasverstikkinti om het leven ge komen. - In een woning aan den ,Beye- mansweg te Laren werd een verschrik kelijke ontdekking gedaan. De 34-jari- ge mevrouw O. Al. en haar beide jong ste kinderen, een meisje van vier en een jongetje van bijna twee jaar, wer den levenloos aangetroffen. Zij waren overleden aan de gevolgen van gasver giftiging. De moeder van mevrouw M. en het oudste zoontje van negen jaar konden nog gered wordpn. De oorzaak vaan dit droevige ongeval is het niet 1 eoed sluiten van de gaskraan tijdens de speruren De ami lie was afkomstig uit j Arnhem. „Beter weinig met eerlijke middelen, Dan rijke inkomsten door onrecht" „Beter een arme, die onberispelijk - wandelt. Dan een rijke, die verkeerde wegen gaat". Aldus het Boek der Spreuken 16,8 en 19,1 En toch is het zoo waar, wat ook de schrijver van de „Spreuken" zegt in hoofdstuk 19, vers 4 „Rijkdom maakt vele vrienden, Een arme raakt zijn vrienden kwijt". In een woning, aan den Ouden Blaricumerweg te Barneveld overleed de 50-jarige mevrouw W. eveneens I aan gasvergiftiging. Te Alkmaar is de familie W. uit de Nieuwpóortslaan tengevolge van STADSNIEUWS 1 Priesterfeest kap. Paap. De tijd is I er ni^t naar om leest te vieren. Dat is juist, maar een blijk van waardeering. van medeleven, van hartelijke vriend schap doet vooral in dezen tijd zoogoed. Dat heeft kapelaan. E. A. MürPaap bij gelegenheid van zijn 12L/y-jarig pries- s terfeest ongetwijfeld ondervonden, uitstroomend gas bedwelmd geraakt. welk feest door de parochianen van de l>e vader en de moeder en vier kiude- kerk van O. L. Vr. Hemelvaart en St. ren verloren hierbij het leven. De laat-Joseph Zondag is gevierd. Het is ge ste zoon 1^ in eriistigen toestand in een i ziekenhuis opgenomen. Schaapskooi leeggestolen. - De Gooische Schaapskooi, waarin 80 scha- pen waren ondergebracht, is leeg gestolen. geheel vierd niet met den ui ter lij ken glans, waarmede anders een priesterfeest pleegt te worden omringd, doch het hartelijke medeleven der parochie was voelbaar in db massale opkomst der pa rochianen in de plechtige Hoogmis, Vondelpark gesloten weaenshoutroof.welk^ tel° »™doorden lub.lanswerd - Naar'het „Hbld" meldt, heeft men opgedragen me assistentie van rector zich genoodzaakt gezien het Vondel- Benne als diakon en kapelaan W. park te A msterdanTte sluiten uit vrees, J A' 5 uldt![ ««b'huken Op het dat anders geen enkele Doom in het priesterkoor had deken AH M. J. Ho- park zou overblrj ven. I m,uUe met z!'n be'de t™dere kapelaans Er is zoovéél hout omgekapt, af. j P>ats genomen. Het altaar prijkte met gezaagd, er zijn zooveel takken af ge- rukt, banken, vernield, dat schuttingen en palen luiting nog.de èenige mogelijkheid bleet om dit gemeen schapsgoed te behouden In totaal werden de laatste weken 600 bijlen in beslag genomen vair lieden, die op deze manier goedkoop aan hout dach ten te kunnpn komen. KERKNIEUWS Votief kerk in Utrecht. Naar wij vernemen hebben in de stad Utrecht geestelijkheid en leeken beloofd een votiefkerk te doen bouwen, indien Utrecht van oorlogsrampen en hongers nood gespaard blijft. Deze kerk zal worden gebouwd op een plaats door Z. H.Exc. den Aartsbisschop aan te wijzen. De deken van Zwolle, de Zeer- eerw. heer A. B. Weenink, is voorzien van de H.H. Sacramenten der Ster ven- een schat van witte en g le bloemen, een kostbaarheid in dit jaargetijde Het zangkoor, waar de heldere stem men der Gdo-koorknapcn den boven- j toon voerden, zong de Missa inhono- j rem Sanctae Theresiae van Ref'ice, in geleid met het Vcni Creator van Schij ters en besloten met een Ecce Sacerdos, dat een aardige attentie was voor kape laan Paap. Het was nl. gebaseerd op een door kapelaan Paap gecomponeerd lied, dat meerstemmig was uitgewerkt door den organist A. Martijn. Na de H. Mis werd in de pastorie het geschenk der parochie aangeboden. Allereerst sprak deken Homulle zijn kapelaan op allerhartelijkste wijze toe, waarna kapelaan Mulder, als voorzitter van het huldigingscomité het geschenk der parochianen aanbood. De jubilaris dankte allen, die hem bij zijti priester lijken arbeid in deze parochie hadden bijgestaan en hem thans zoovele waar devolle blijken van waardeering en jen. Zijn toestand is zorgelijk. Te Enschede is kapelaan R. A. sympathie hadden aangeboden, in har de Hosson van de St. Jacobusparochie 1 telijko bewoordingen. Ook het zang- plotseling overleden. „De Tijd" koor bleef niet achterwege om zijn di-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1