ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Zaterdag 25 Nov. 1944 1eJaarg. no. 252. Dufifissh We&rmachfsfe&riehf Op het verkleinde Maasbruggen hoofd ien Zuidoosten van Helmond hebben onze grenadiers de laatste da gen talrijke Engelsche aanvallen afge slagen De zware slag in het gebied van Aken stond gisteren in het teeken van eigen succesvolle tegenaanvallen aan den geheelen rechtervleugel van ons af- weeriront. Herhaaldelijk ondernomen Amerika an scire aanvallen in het cen trum en aan den linkervleugel van dit geveehtsgebied stortten in ons vuur in een bleclits bij en ten Zuidoosten van Eschweiler kon de vijand geringe pe netraties in ens gevecht.sveld bewerk stel l'igcii? In het gebied van Metz blijven de garnizoenen van verscheidene verster- kingsw- rken zich handhaven tegen he vige vijandelijke aanvallen. In het Oosten van Lotharingen is de toestand niet belangrijk veranderd bij levendige plaatselijke gevechtsacties Aan weers zijden van do Beneden-Vogezen vingen onze troepen den opdringenden vijand open wierpen hem in tegenaanvallen terug. Yan Zabern is een vijandelijke tankgroep er in geslaagd, door onze beveiligingsstellingen te stooten en in de stad .Straatsburg door te dringen. Yoor de Bourgondische Poort wer den vijandelijke aanvallen uiteengesla gen. De versperringsgrendel onzer troe pen aan de Zvvitsersche grens werd door krachtige aanvallen versterkt. De in't gebied van Mülhausen afgesneden vijandelijke strijdkrachten trachtten vergeefs in Westelijke en Noordweste lijke richting door te breken. Eigen aanvallen uit het gebied ten Zuid oosten van Mülhausen maken goede vorderingen. Aan den Oostelijken rand der Etrus- kische Apennijnen liep het achste Engelsche leger met de geconcen treerde massa zijner strijdkrachten £ii met veel gebruik van materiaal storm op een enkele Duitsckc divisie en trachtte,.de beslissende doorbraak naar de vlakte der Nomagna te forceeren'. Met voorbeeldige standvastigheid handhaafde de 23ste pantserdivisie den samenhang van haar front. De verbit terde afwoergevcehten duren voort. Op den Balkan sloegen onze troepen in het gebied van Skoetari en Pod gorica talrijke vijandelijke aanvallen uiteen. sollen Boedapest en liet v'atragebergte stortten ook gisteren alle door talrijke tanks gesteunde doorbraakpogingen der Sowjets ineen. Zuidelijk van Mis kolc strandden verscheidene bolsjewis tische aanvallen op ons afweervuur. In het Oostelijke deel van het dal kon de vijand geringe penetraties bewerkstelligen. Noordwestelijk van Ungvar gingen da-Sowjets met sterke strijdkrachten tot den aanval óver. In een achterwaartsche stelling wer den zij opgevangen. In den Noordelijken sector is de af weerslag ten Oosten van Libau tot in het gebied van Autz opnieuw ont brand, waarbij zeer veel materiaal in den strijd geworpen wordt. Op onbe- teekenende penetraties na strandden alle bolsjewistische aanvallen. Op Sworbe heeft de-dappere bezetting zich een terugweg naar de Zuidelijke punt van het schiereiland bevochten tegen een meermalen sterkeren vijand. Geaikeerde luchtaanval op Tokio. Het Japansche hoofdkwartier meldt, dat Vrijdagmiddag ongeveer 70 vlieg tuigen van hot type B 29-den eersten luchtaanval öp grootere schaal op To kio hebben ondernomen. De vliegtui gen vlogen op groote hoogte boven de stad en lieten brisant- en brandbom men vallen. De aangerichte schade wordt gering genoemd. Volgens de tot dusverre ontvangen rapporten zijn drie toestellen neergeschoten. Kerstgave van den Paus. Naar de „Osservatoro llomano" meldt, heeft de Paus als alle jaren ter gelegenheid van het Kerstfeest den krijgsgevangenen, burgerlijke geïnter neerden-en oorlogsslachtoffers zon'er onderscheid van nationaliteit geschen ken doen toekomen door bemiddeling van.de diplomatieke vertegenwoordi gers van het Vaticaan in het buiten land. EEN KGRRELTJE, r Enkele uitspraken over het sacra ment van dé biecht: „De biecht is een-maatschappelijke weldaad in de natuurlijke orde der psychische gezondheid" (mr. H. P. Marchant). In de Groene Amsterdam- i mer, October 1917, noemde de psycho loog dr. Buringli Boekhoudt „de biecht •een hygiënische eisch". Evenzoo dr. Peutz in Studiën, December 1917. In Zuid-Hongarije sloegen onze formaties in een nieuw afweerfront ten Westen van Apatin en Batina de bolsjewisten, die met sterke strijd krachten blijven aanvallen, af. Tus- BINNENLAND Beschikking Beschikking van den hÖli, SS und Polizeiführer betreffende het verbod tot het af beelden van personen en za ken in de open lucht* Op grond van de artikelen 7 en 8 van het decreet no. 15/4-944 bepaal ik Art. 1. Het to to grafeeren, filmen, teekenen, alsmede het op e.nerlei an dere wijze afbeelden van personen en zaken, welke zich buiten besloten ruim ten bevinden, is verbodem Art. 2. (1) Hij, die in strijd handelt met de bepalingen van art. 1 dan wel deze tracht te ontduiken, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar en met geldboete tot een onbeperkt bedrag, dan wel met een'dezer straffen, voor zoover niet op grond van andere bepalingen een zwaardere straf is be dreigde Qe bij het begaan van het straf bare feit gebruikte dan wel daartoe be stemde voorwerpen worden verbeurd verklaard. (2) Uitlokkers, medeplichtigen en handlangers krjjgen dezelfde straf als de daders. (3) Hot nemen van maatregelen op het gebied van de Sicherheits Polizei i blijft voorbehouden. Art. 3. De bijzondere bepalingen j voor leden van de Duitsche weermacht, de Waifen-SS cn de Duitsche politie alsmede de verdergaande bepalingen van de beschikking van den couiraissa- ris-gcneraal voor de openbare veilig heid betreffende het lotografeeren en het op andere wijze reproduceeren van installaties, welke voor het verkeer van j belang zijn, blijven onaangetast. Art. 4. De höherc SS- und Polizei führer, en Generalkommissar voor de openbare veiligheid kan in bijzondere gevallen vergunningen verleenen tct uitzondering Art. 5. Deze beschikking treedt over eenkomstig art, 8 van het decreet no. 15/1944 in werking oh het tijdstip ha- rör bekendra aki ng De hohere SS- nnd Polizeiführer und Generalkommissar voor de openbare veiliheid, RAUTER, SS-Obergruppenführer und Gene ral der Waffen-SS und Poli zei. Apeldoorn, 20 Nov. 1944. inlevering yan bon R 35 door gros- siers. Onder verwijzing naaf de inmiddels verschenen publicatie ten aanzien van de voorinlevering van bon R 35 voor boter voor kinderen van 0 tot 4 jaar deelt het Bedrijfschap voor Zuivel mede, dat de leveranciers van boter in do provincie Zuid-Holland, die de opgeplakte bonnen 11 35 van de detaillisten Til ontvangst hebben genomen, deze bonnen ter verkrijging van boter niet alleen, bij het hoofd kantoor te 's-Gravenlingc maar ook,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1