ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 ÖS NIEUWE BONNEN j 280 en 281: 8 rant, brood 1215 t'm 217: 4 rant, brood jr21 t/m r 23: 3 rant, brood bloem of j 250 gram kinderm. of voedmgss. 218: 2 rant, brood of bloem I 220: 100 gram vermicelli Vrijdag 24 Ncv. 1944 1e Jaarg. no. 251. Duitss!1* Weermacftfsbericlit De druk van de groote vijandelijke aanvallen in het gebied van Aken is gisteren, na een tijdelijke verminde ring, opnieuw tot de grootste heilig heid toegenome ..Onze troepen hebben wederom de zwaarste vuurproeven doorstaan en hun stellingen gehand haafd. Het garnizoen van Escliweiler, dat de vijand in den loop van de vooraf gegane verbitterde gevechten met zwa re verliezen wan drie zijden was gena derd, onttrok zich volgens bevel aan omsingeling en distancieerdc zich op een versperringsstelling ten Oosten van de stad Deelen van het garnizoen van Metz handhaven zich in verbitterde huizen gevechten tegen den vijand, die giste ren tot het centrum der stad kon door dringen. In Lotharingen handhaaft de vijand zijn druk iu dezelfde aanvalsgebieclen. Ten Oosten van Saarburg kon liij met tankvoorhoeden,de grens tusschen Lo tharingen en den Klzas overschrijden. Zabern ging verloren. In de Westelijke Vogezen duren de plaats lijke gevech ten met vijandelijke bataljons, die blij ven aanvallen, vooral ten Oosten van de Boven-Meurthe, voort. De citadel van Belfort werd tegen vijandelijke aanvallen gehandhaafd. De. vijandelijke strijdkrachten, die in het gebied Muelhausen-Bazel zijn af gesneden, worden door onze plaatselij ke reserves aangevallen. De vijand trachtte gisteren tevergeefs onzen ver sperringsgrendel tusschen de Zuidelij ke uitloopers van de Vogezen en de Zwitsersche grens te doorstoofen, om het contact ruet zijn ingesloten forma ties te herstellen Op het oorlogstooneel in Midden- Italië bereikte in den sector aan de Adriatische Zee de vijandelijke artil lerie- en slagvliegeraetie gisteren een in dezen omvang ongekende heftig heid. Gedurende den nacht ging de vijand opnieuw over tot den grooten aanval met het zwaartepunt bij Forli en aan de kust, waarbij hij het; ge vechtsterrein met zoeklichten ver lichtte. Verbitterde gevechten zijn ontbrand, vooral in een penetratieplek Noordwestelijk van Forli. Van de Donaubruggenhoofden in Zuid-Hongarije worden nieuwe, nog nan den gang zijnde, bolsjewistische aanvallen gemeld, die den vijand terreinwinst opleverden. Het Theiss-bruggenhoofd der bolsje wisten ten Noordoosten van Tokay werd door een Hongaarsche divisie op geruimd, opjjen smalle strook langs den oever na. Zuidwest-lijk van Ung- var mislukten ook gisteren de door braakpogingen van verscheidene Sow- jetdi visies. In Koerland verloren de bolsjewisti sche aanvallen tegen de ongebroken t afweerkracht onzer troepen aan hevig heid. Hen vooruitspringende l oeht in het front werd volgens bevel recht ge trokken. In jVIuenehen werd de Frauenkirche door bom treffers zwaar getroffen De Gaulie naar Moskou. Volgens inlichtingen uit Parijs was de Gaulle voornemens Donderdag naar Moskou te Vertrékken. S (voor de 13e periode 1944 (1e helft) 27 Nov t/m 9 Dec. -1344; voor alle tiistri- j hutiekringen in de provincie Zuid-Holland l Elk der volgende bonnen van de nood- O kaarten 2 geeft recht op net koopen j van de daarachter vermelde artikelen 221: 250 gr. jam óf stroop of 125 gr. suik. j 212:1 V.]Tan|s.vleesch of'kaasftot 2Dec.) 223: 100 gr. kaas i e 408 (inlegvel) 101/ liter melk i d 408 (inlegvel) 1000 gram taptemelk- poeder of 10 liter taptemelk c 403 (inlegvel) 200 gram taptemelk- poeder of 2 lieer taptemelk r 24: 250 gr. boter ingeleverd vóór 29 Nov. 1944 bij winkelier 250 gr. suiker 150 r 25: r 26: 284 r 27 versnaperingen tot 2 Dec. 9r- kg. aardappelen 13e periode 1 groentebon (1 helft) boven De bonnen zijn geldig vanaf Vrijdag 12 uur uitgezonderd: vleesch, tapte melk en aardappelen. 225: 1 rantsoen toiletzeep.'226, r 29 en c 402 (inlegvel) 1 rantsoen zeepver- vangeride waschmiddel of waschpoeder, Tot 23 December geldig. R 10 van tabakskaart tot 6 Jcfnuari 45 gram scheerzeep. Tevens mogen op bon 221 alleen jam, stroop of suiker worden geleverd, dus geen kunsthoning of dergelijke. Op bon 204 alleen grutterswaren dus geen peulvruchten. De geldigheidsduur der bonnen 294 (boter), R 37 (kinderdrankpoeder), 204 (grutterswaren), 206 (versnaperingen), 205 (jam) en 209(koffiesurrogaat) wordt verlengd tot en met 9 December 1944. De winkeliers zijn verplicht deze bon- EEN KORRELTJE. Voor tè vasthoudende meusehen; „Fr zijn lieden, die' nooit van ge dachten veranderen het zijn de lieden, die nooit denken". AUrabeau nen voorrang te verleenen boven de nieuw aangewezen bonnen, terwijl zij eveneens verplicht zijn op de hier- bovengenoemde verlengde bonnen ook (e leveren aan niet-klanten. Zelfverzorgers wordt er nadrukke- lijk op gewezen, dat geen der bonnen, aangewezen voor het koopen van zelf- verzorgingsartikelen, door hen mogen worden gebruikt. Nader zal worden bekend gemaakt wanneer deze bonnen bij de distributiediensten kunnen worden ingeleverd. BINNENLAND Sigareüendieven hadden pech. Ongeveer 1 4 dagen geleden werden uit een fabriek aan de overzijde van het LT te Amsterdam door middel van braak 125.000 sigaretten gestolen. Het onder zoek wees uit, dat de buit per schuit was vervoerd. De recherche van het hoofdbureau kwam reeds spoedig op liet spoor van de daders en een paar dfagen geleden konden, zij worden ge arresteerd. Het zijn drie metaalbewer kers van ongeveer 20 jaar. Een van de daders kreeg kort na de inbraak bezoek van twee pseudo-rechercheurs, die de in de woning aanwezige sigaretten (1/3 gedeelte van de buit) in beslag namen. Een andere dader verkocht een groot" gedeelte van zij portie voor f 6000.'Het restant had hij voor f3000 van de hand gedaan aan een koopman op de Nieuwmarkt, die de sigaretten medenam en direct terug ou komen om te betalen. Tot op heden is die koop man nog niet verschenen. Nummer drie verkocht zijn geheele'pon ie voor f 6000. Dit bedrag verstopte hij in een era-' peaud, in de woning van zijn broer. De geldelijke opbrengst van de ver kochte sigaretten- werd in beslag geno men. Yan de sigaretten zelf is vrijwel niets teruggevonden. STADSNIEUWS AFSLUITING ELECTRISCHE VERLICHTING. Ten' einde te voorkomen, dat op ongewenschte tijdstippen als gevolg van schakelingen in het electriciteits- net in een perceel electrisch licht gaat branden, wordt een ieder met klem aangeraden zelf de noodige maat regelen hiertegen te treffen (uitnemen van lampen, afsluiten van hoofdaf sluiter, verwijderen van hoofdveilig heden of dtëvgelij ke).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1