ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red.20015 BINNENLAND Het verwerken van olie maaltijd. Het STADSNIEUWS Donderdag 23 Nov. 19441e Jaarg. no. 250. Duitsch Weerüiachtsbericht De bezetting van ons Maasbruggen- hoofd ten Zuidcmsten van Helmond handhaafde zich ook gisteren tegen tal rijke Engclsche aanvallen. De materiaalslag bij Aken is na de zware gevechten der laatste dagen iets in hevigheid afgenomen. Bij Geilenldr- chen werden de aanvallen der Ameri- kaansche bataljons wederom door ons afweervuur zoo zwaar getroffen, daF liet gros bleef steken. In het gevechts- gebied van Lsch\yeiler liep de vijand vast in verbitterde gevechten om plaat sen. In totaal kostte hem gisteren de vergeefsche poging om door ons front heen te stooten, volgens tot dusver be schikbare rapporten, wederom 40 tanks, In Lotharingen duren de afweerge- vechten voort. De zwaartepunten lig gen in de stad Metz, ten Oosten van het Bischwald en in het gebied ten Oosten van Saarburg. In de Westelijke Voge zen beperkte de vijand zich tot enkele plaatselijke aanvallen. In Belfort, waarom sedert gisteroch tend hevig wordt gestreden, vernietig de het garnizoen 21 vijandelijke tanks. Krachtige tegenaanvallen van onze mobiele lormaties onderbraken ten Westen van Bazel de achterwaartsche verbindingen van den tol den Rijn door gedrongen vijand. In totaal werden in hot geveehtsgebied ten Zuiden van het Rijn-Marnekanaal tot aan de Zwitser- sche grens 51 vijandelijke tanks stuk geschoten. Zwaar Duitsch lange-afstandsvuur ligt nog steeds op Antwerpen en sedert kort buk op het gebied van Groot-Luik. De beschieting van Londen duurt voort. Aau de Adriatische kust leverde dh eerste aanvalsdag het achtste Britsehe leger, ondanks zeer sterk gebruik van materiaal, groote verliezen op, doch slechts geringe terreinwinst in een plaatselijk begrensden sector. In het Italiaansch-Fransche grensgebied wer den in het gebied van Cuneo vijande lijke benden uiteengeslagen, talrijke wapens en het gros van het vijandelijke wagenpark buitgemaakt. In Zuid-Hongarije mislukten alle pogingen der bolsjewisten hun brug genhoofden bij Apatin en Batinauit te breiden. Tusschen Boedapest en het Matra- gebergte verijdelden onze troepen de met sterke tank- en infantcricstrijd- krachten nagestreefde bolsjewistische doorbraak. Aanvallen der bolsjewisten op de stad Miskolc werden uiteengesla gen. Hongaarsclie formaties drongen ten Noordoosten van Tokai denjijand op zijn bruggenhoofd aan de Theiss opeen In het gebied van Ungvar ble ven krachtige aanval Ion der bolsjewis ten na geringe terreinwinst steken. In de^rontbocht ten Zuidoosten van Libau stortte ook gisteren de storm loop van vier So wjetlegers ineen door den heldhaftigen tegenstand en de te genaanvallen van onze divisies. In het Zuidelijke deelwan het schier eiland Sworbe is onze bezetting op nieuw in zwaren strijd verwikkeld met een overmachtigen vijand. Onze zeestrijdkrachten -brachten door haar geconcentreerd vuur den formaties van het leger verlichting. Ten Oosten van het schiereiland brachten mijnveeg- en patrouillevaartuigen een sowjet- mij nveger tot zinken, schoten een torpedoboot in brand en beschadigden een kanonneerboot zoo ernstig, dat deze strandde. Angloamerikaansehe terreurbom- menwerpers ondernamen overdag en des nachts aanvallen op Noordwest-, West-, Zuidwest- en Midden-Duitsch- land. In eenige steden ontstond schade in woonwijken en verliezen aaumen- -schenlevens. Luchtverdedigingsstrijd- Jcrackten schoten ondanks moeilijke weersomstandigheden 82 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 61 viermotorige bommenwerpers, omlaag. öe opvolging yan kardinaal Maglione. Uit Vaticaanstad wordt gemeld, dat Z. 11. de Paus nog vóór Kerstmis een Consistorie bijeen zal roepen, waarin de opvolger van den overleden kardi naal staatssecretaris Maglione zal worden aangewezen. Caillaux overleden. Naar Reuter uit Parijs meldt, i6 de oud-premier Joseptr Caillaux in den nacht van Dinsdag op Woensdag opBl- jarigen leeftijd overleden. De overleden Fransche oud-premier Caillaux behoorde tot de markantste Fransche staatslieden. Tusschen 1899 en 1911 was hij meermalen minister van financiën. In 1911 werd hij premier. In den wereldoorlog trachtte hij met Dui'schland tot overeenstemming te komen, waarom hij in 1918 door Cle- menceau gearresteerd werd. Besohul- digd van landverraad, werd hij wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken, doch uit Parijs verbannen. In 1924 werd hij door Herriot begenadigd. In 1925 en 1926 was Caillaux opnieuw minister van financiën. van den Voedingsraad schrijft Olie bij het bereiden van den maal tijd te gebruiken is men niet gewend. in den voorlichtingsbureau EEN KORRELTJE. Over gebonden of%eleide economie is in De Leidsche 'Courant" meerma len geschreven. Wat onder een derge lijke economie moet worden verstaan kan heel kort aldus worden geformu leerd: het is een economie, die gebon den en geleid wordt door de behoeften en rechtma tige verlangens van de ge meenschap. Een christen kan niet an ders, dan voor de toekomst wenschen zulk een economie, terwijl hij princi pieel afwijzend staat tegenover de libe rale winst-economie, het doet vreemd aan. In de practijk valt het verwerken van olie echter mee. Net als boter, margarine of vet is olie te gebruiken voor bakken, braden of het maken van jus of saus. Is men gewend in de stamppot een klontju bo ter te doen, dan wordt dat nu door een scheutje olie vervangen De stamppot, smaukt even goed. Olie op de boterham doet nog vreem der aan. Een boterham besprenkeld met eenige-druppels olie isbetèrdan een droge boterham, tenzij men meent, niet van de lichte oliesmaak te kunnen i houden. Boterhammen in wat olie gebakken (slechts zeer weinig olie is daarvoor noodig als men langzaam bakt met het deksel op de pan; zal iedereen een tractatie vinden. Maar het is tijdroo- vend en kost brandstof. De eenvoudigste oplossing is alle be- schikhare olie in het warme eten te doen en iedere maaltijd droog brood met warme of als men slechts eenmaal warm eten kan,- met koude soep of stamppot, eventueel van de centrale keuken, te gebruiken. Gfeborcn Annemaria Catharina Mar- garetha dr van W. T. van der Holst en C. J. Driessen; Sonja Beatrix dr van D. Jaspcrse en C. J. van Leeuwen; Matthijs Christoffel zn van M. Wolters en J. Onrust. Ondertrouwd: P. Hellcnberg jm 30 j en E. J. C. Weeda geseh. 25 j. J. Tegelaar jm 21 j en K. J. C. Diseraad jd 19 j. Overleden: A. C. v. d. Berg dr 17 j. D. J. Rietveld hsvr. van J. Stokman 44 j N. G. M. Verhoef dr 10 dg. J. Schaap m 73 j. OMGEVING HILLEGOM.— G eboren: zn van J A van der Zande en A M Stokman; dr van A Hellenberg en G van Duijn; dr van H C Spierings en H A'A Trom pert. Getrouwd; J van Oeffelen en A M van der Hulst. Overleden: L War merdam m 72 jr. BODEGRAVEN. - Geboren: Stefi- na Clara dr van F Domburg en G W van den Broek; Teuna dr van J D van Rijn en J de Vos; Adriana dr van J van der Wind eü N Zonneveld; IJda Maria Johanna dr van J van der Tier en IJ C

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1