ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tei, Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Woensdag 22 Nev. 19441e Jaarg. no. 249. Duifóch WeermaciiSsberichf Aan hot Maasbruggenhooid, Zuid- oostelijk van Helmond, sloegen onze i troepen nieuwe, door t mks gesteunde, aanvallen van Britsche formaties uit- een. Tegen den heldhaftTgen tegen- stand \an alle wapenen van ons leger zetten de Amerikanen tussolien Geilen,-j ktrehen en het gebied ten Zuidoosten j van Stolberg liun massale aanvallen voort Zij kwamen echter ook gisteren i niet ver van hun uitgangsstellingen j Tegenaanvallen brachten den vijand in de enkele sectoren, waarin hij aan van- kei ij k verder kon opdringen, weer tot staan. Aan de Noordoostgrens van Lotha ringen heroverden eigen pantsorfoi mo ties een reeks plaatsen. liet garnizoen van Metz levert verbitterden strijd te gen den vijand, die in het Westelijke deel der sta l is binnengedrongen. Oos telijk van Moerchingen konden de vij andelijke formaties met het oog op haar verliezen haar aanvallen gisteren niet voortzetten. Tusschen het Kijn-Marne- kanaal en de Bourgondische Poort du ren de zware gevechten in de vijande lijke penetratiégebieden voort. Ook op het Noordwestelijke voorterrein van Bekort wordt hevig gevochten. In den Boven-Llzas zijn verbitterde gevech ten ontbrand tusschen onze troepen en opdringende vijandelijke formaties. In Italië is in de ochtenduren van heden het achtste Britsche léger aan weerskanten van Fori i,zooals verwacht, tot den aanval overgegaan. Op den Balkan werden vrij hevige aanvallen van Bulgaarsche troepenten Noorden van Pristina uiteengeslagen. Ton Oosten van Boedapest en ten Zuiden van het Matragebergte vor derden de bolsjewisten bij de voort- wet van 6 Aug. 1914 (Staatsblad no. 377 De vorm der zilverbons is vast gesteld bij besluit van den secretaris generaal van het departement van fi nanciën tot vaststelling van den uiter- lijken v Tin voor zilverbons van f 5 van November 1944, dat in de Nederl Staatscourant van 10 Nov. no. 214 is gepubliceerd. Dl? z.ilverbons van f 5.hebben een grootte van ongeveer 12,9 bij 7,3 centi meter Zij zijn, in groen en bruin, ge drukt op wit papier waarin éen groene vezel is verwerkt. Midden op de voor zijde zijn de woorden „vijf gulden" in lichtgroen op een bruine rozet afge drukt, ter weerszijden hiervan staat hot cijfer 6 ter grootte van 2,5 centi meter in een groenen zeshoek. Boven de waardeaanduiding zijn de woorden „zilverbon groot" licht uitgespaard in een donkergroenen balk aangebracht. Scrieletter en nummer alsmede do da tum (16 October- 1941) en'de ouder- teekening van den wnd, secretaris ge neraal van het dep. van financiën en den wnd. agent van het dep, van finan ciën zijn in zwart gedrukt De achter zijde vertoont in het midden den Ned. leeuw in groen en bruin en daaronder in dezefde kleuren, het cijfer 5 in een rozet. De omlijsting wordt gevormd door een 1.2 centimeter breeden rand, waarin de woorden „Nederland" en „wettig betaalmiddel" in lichtgroen zijn afgedrukt. zetting- van hun hardnekkige groote aanvallen tegen den tegenstand onzer divisies slechts weinig. De doorbraakpogingen der bolsje wisten Zuidoostelijk van Libau werden ook op den tweeden dag van den af weerslag iu zware gevechten ver ijdeld of reeds bij de voorbereiding uiteengeslagen. De verdedigers van het schiereiland Sworbe weren zich, gesteund door geconcentreerd vuur van 'onze vlootstrijdkrachten, dapper tegen de versterkte aanvallen van den vijand. BINNENLAND Uitgifte van zilverfrons van vijf gulden. De Ned. Bank maakt bekend, dat zij binnenkort zilverbons van 1 5.in het verkeer zal brengen. Deze zilverbons worden uitgegeven op grond van de RECHTZAKEN KANTONGERECHT TE LEIOEN. Voor het kantongerecht te Leiden had den zich te verantwoorden C. A. v. Bo- hemen, veehouder te. Voorschoten en zijn zoon A. 0. M. v. Bohemen, die melk hadden vervoerd e° afgeleverd, I waaraan meer dan de helft was ont trokken. Het vetgehalte, dat 3.5 pet moest bedragen, was slechts 1.9. Eisch van het O.M. tegen den vader 1300 boete subs 2 mnd. h., tegen den zoon f50 boete of 1 mnd. tuchtschool. Uit spraak resp. f 150 of 1 mnd' en f25 of 1 week tuchtschool. STADSNIEUWS St. Leonardus-Parochie. Maria-Con- gregatie (afdeeling meisje.). Hierbij worden alle leden Nan de Maria-Con- gregatre afdeeling meisjes vriendelijk uitgenoodigd om tegenwoordig te zijn bij de Uitvaartdienst voor ons overleden medelid Agnes v. d. Berg, die zal wor den opgedragen Vrijdag om kwart over acht". Rozenkrans bidden in de kerk Donderdagmiddag om halt vijf. Vrij dagmorgen om 10 unr is de "begrafenis. De Directeur Pater Bertels. EEN KORRELTJE. Als wij ter uitvaart gaan van iemand, met wien wij hebben saam- gewerkt, die een plaats heeff inge nomen in ons leven, dan zijn wij be droefd en die droefheid vindt vaak zijn oorzaak, zij 't dan ook onbewust, in het feit, dat iets van ons zèlven in het gr at wordt meegenomen, dat iets van ons éigen leven wordt be graven, voor altijd. Gelukkig- de mensch, als dan zijn droefheid over straald kan worden door de rustige en blijde overtuiging, dut d&t deel van zijn leven goed is geweest. Geboren: Catharina Hendrika dr van C. J. Batelaan en H. Schoeman; Adriana dr van J. J. de Haas en J. Louwrier; Afra Emeren- tiana Maria dr van W. G. Brandt en A. G. C. Kroezen; Pieter zn van. A. Koenen en E. C. Langczaal; Wilfrida Maria Elisabeth dr van G. J. A. Juffermans en A. 'Griffioen; Johanna Maria dr van H. Verbiest en S. C. Rehling; Thcodorus Dirk zn van C. Houthoff en G. van Leeuwen; Carolina dr van D. Bergman en S. M. Mieremet; Johannes zn van P. de Vos en J. Bodijn; Gerar- dus Louis zn van J. C. Janssen en G. Valk; Theodorus zn van T. v. d. Ven en S. Blansjaar; Willem Jan zn van W. J. van Staden en G. Homburg; Maria dr van J. E. Solleveld en F. van Gijzen; Abraham zn van C. de Roode en J. Slingerland; Laurens zn van L. van As en H. van Tongeren; Geertruida Elisabeth dr van S. S. Mulder en E. Sloos; Pieter zn van I. Ncuteboom en A. Verwoerd; Herman Johan zn i van K. Bakker en A. G. Bierfischer;. Michael J Petrus Clemens Maria zn van P. N. Brouwer en M. J. Vermeulen. Getrouwd: D. Zwart jm. en M. Wuisman jd. Overleden: J. M. Dubbelaar ksvr. van I. van Weerlee 41 j. t J. van den Dool wed. van J. van Leeuwen 65 j. 1 A. Hartog wed. van C. J. Ebregt 78 j. W. J. van de Water wedn. 83 j. C- J. Vineoürt d. 5 m. F. Kraan wedn. 77 j. J. C. Ranselaar vr 63 j. L. Klinkhamer wedn. 82 j. P. M. v. Velzen man 90 j. Namaakmargarine van olie en vet. y2 dL. olie en 25 g. cf meer vet verwarmen tot het vet gesmolten is. i>e massa ouder af en toe roeren koud laten worden. Naar verkiezing naar smaak wat boteraroma toevoegen. Gistsmeersel. 1 Uitje of 2 thee lepels uipoeder, olie, 50 g. gist, 2 lepels water, V2 a 1 bouillonblokje. Het uitje in de olie fruiten. Wan neer dit lichtbruin is, de gist er in brokkelen en even meefruiten. Het water en het bouillonblokje toevoegen en de massa mkoken tot zij dik is. De massa in een dun laagje op de boterham smeren. Broodsmeersel. 3 a 4 Sneden brood, plm. 1 lepel olie, 1 dL. water, zout, een scheutje aroma, 3 theelepels paprikapoeder. Het brood in blokjes} snijden, plm 10 minuten in het water weeken en met een vork fijn wrijven, de ovorige bestanddeelen toevoegen en alles goed dooreen en tot een gelijkmatige massa j roeren. Vooral zorgen, dat het smeersel zeer pittig, Van smaak is. Het paprika-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1