ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LE8DSCHE EDiTSS Tel. Adm. 20935, Tel. Red.20015 Dinsdag 21 Nov. 1944 1o Jaarg. nc. 248. Weermachïsbericft? BINNENLAND Boterbon R 35 tevoren inleveren. j De secr.-gen. van het dep. van L. en Y. derde at weerslag bij Aken is gis- j deelt mede, dat het publiek in de pre toren tot een tot dusver niet beleefde j vincies Noord-Holland, Zuid-Holland hevigheid toegenomen. Met massaal en Utrecht de bonnen R 35 van de gebruik van artillerie, vliegtuigen, tweede noodkaart, welke van 12 tot en formaties tanks en infanterie probeer- m(?t 25 Nov. voor het kóopen van 250 Duëtscft De' den de Amerikanen de doorbraak te gram boter zijn geldig verklaard, en foreeeren Het Duitscho front heett 1 waarop nog niet w.erd afgeleverd, voor stand gehouden deze, poerde In het verloop van met de grootste verbittering ge- zijn in het gebied gevechten van Geilen kirchen eeniffe o stellingssec toren meermalen per dag van bezetter verwisseld. Verscheidene honderden gevangenen bleven' in onze handen. Tussohen Wüerselen en het woud van Huertgen vernietigden onze troepen opnieuw 38 vijandelijke tanks. Oveii- gens heeft het opofferen van duizenden hunner soldaten in dit gevechtsgebied den Amerikanen tot dusver uitsluitend het bezit van een smalle'strook terrein opgeleverd. In het stadsgebied van Metz aan de Noordoostgrens van Lotharingen en in het gebied ten Oosten van Moerchin- gen hebben onze troepen het gros van de vijandelijke aanvallen opgevangen. Tu8schen het Rijn-Marnekanaal en St- Die gelukte het den vijand, na hevige gevechten, op te dringen. Ten Noorden van Montbeliard bracht onze vastbera den afweer aanvallende Fransclie for maties tot staan. Vlak aan dc Zwitser- sche grens is de vijand er in geslaagd, met gebruikmaking van deze bescher ming in den flank, een penetratie in den Elzas te bereiken In Midden-Italië zijn talrijke aan vallen van Amerikaansche troepen in de Etruskische Apennijnen en aan de Adriatische zee mislukt. Bij Apatin en Batina aan de Donau zijn alle pogingen der bolsjewieken, hun brugg nhoofden uit te breiden, mislukt. Onze troepen op den Balkan hebben nieuwe Bulgaarsche aanvallen de bonnen „groente" Donderdag ten Oosten van den weg Pristina- Mitrovica afgeslagen. Ten Zuidoosten van Boedapest zetten de bolsjewieken, na de tankverliezen der vorige dageu, hun doorbraakpo gingen slechts met infanterie voort. 1 Donderdag 23 Nov. bij zijn leverancier I dient voor in te leveren, dcsverlangd tegen ontvangstbewijs. Dc winkeliers zullen op deze bonnen worden bevoor raad, waarna aflevering aan het publiek j zonder nadere aan zegging zoo spoedig mogelijk zal pipits hebben. Interring groentebonnen 13e periode. De secretaris-generaal van het departement v. Landbouw en Vissclierij deelt mede, dat het publiek de bo venste helft van 13e periode 1941" voor 23 November a.s dient in te leveren bij den handelaar van wien het van 26 November tot en met 9 Decem ber a.s. groente en fruit wenscht te koopen. Bij deelneming aan de maal tijden van de centrale keuken dient men bij den eerstvolgenden kaartver koop voor liet tijdvak van van 26 November tot en met.9 December a.s. de bovenste helft van dezen bon bij de centrale keuken in te leveren. Yoor het tijdvak van 10 tot en met 23 December a.s. dient men, al naar gelang men deelneemt aan de maal tijden van de centrale keuken of^ijn groente en fruit van den handelaar wenscht te betrekken, dt> benedenste helft van die bonnen bij een kaart verkoop voor laatstgenoemd tijdvak bij de centrale keuken of voor 7 De cember a.s. bij. deh handelaar in te leveren. De roofoverval te Almelo. Om trent den overval, gepleegd op het agentschap van de Ned. bank te Almelo vernemen wij nader, dat de daders per sonen waren in den leeftijd van 25 - 30 van den jaar;.sommigen hadden'een hoed, an deren een pet op. Eén droeg een bruine alpinomtits. De waarde van de gestolen bankbiljetten beloopt een bedrag van t 46.150.000, De kisten zijn vervoerd op Uit de frontbocht ten Zuidoosten een auto, waarmede ook de daders zijn Libau is de vijand opnieuw tot j vertrokken. De korpschef van politie te grooterr aanval overgegaan, dien hij had voorbereid door sterk artillerie- aanvallen van slag- vuur en hevige vliegers. De aangevoerde O eerste aanvalsgolf stortte met Almelo verzoekt opsporing, aanhou ding en voorgeleiding van de onbeken de daders en van bet ontvreemde bank papier. De directie van d- 'Ned, bank looft strijdkrachten zijn aan een zéér hooge belooning uit voor het den gang. Aan het landfront van j verstrekken van inlichtingen, die er Sworbe is de bezetting van het schier- j toe leiden, dat de daders van den over- eiland in zwaren srtijd gewikkeld met val worden aangehouden en het ont- den binnengedrongen vijand. vreemde geld wordt inbeslaggenomen. hevige gevechten EEN KORRELTJE. Het christen-zijn, goed begrepeifen consequent beleefd, veredelt het leven van den burger en verhoogt diens activiteit in het maatschappelijk ver keer. „De ware christen verzaakt in het geheel niet aan de werken voor het aardsche leven, evenmin onder drukt hij zijn natuurlijke vermogens. Integendeel, hij ontwikkelt en vervol maakt ze, door ze met het boven na tuurlijke leven in harmonie te brengen. Daardoor veredelt hij juist het natuur lijke leven en verleent hij daaraan krachtdadig hulp^niet alleen voor het geestelijke en eeuWige, maar ook voor het materieele en tijdelijke" Paus Pius XI in zijn encycliek over de christelijke opvoeding der jeugd1927 Grove onvoorzichtigheid van een scho lier. In de school voor gereformeerd lager onderwijs aan den Spoorsingel te Delft is Zaterdagochtend een ernstig ongeluk gebeurd door grove onvoor zichtigheid van een der leerlingen, die een projectiel had gevonden en dat mee naar school had genomen. Toen omstreeks tien uur een klas onder leiding van den onderwijzer in de ten te gaan, onderwijzer, die op eenigen afstand van de kinderen stond, zag een vuur zuil temidden van de meisjes en jon gens, terwijl glasscherven rinkelden. Er ontstond een paniek onder de kin deren, van wie er verscheidene gewond bleken te zijn en hevig bloedden. Dok ter Keulen, die dicht bij de school woont, verleende de eerste hulp en droeg zorg, dat do meest ernstig ge wonde kinderen naar het ziekenhuis vervoerd werden. Elf leerlingeik zijn min of meer ernstig gewond. Ofschoon het onderzoek nog voort duurt, vermoedt men, dat de jongen, die het projectiel had gevonden, dit tij (Pms het wachten in de gang aan zijn vriendjes heeft getoond en er mee is gaan spelen. gang stond opgesteld om naar bui- klonk een harde slag. De De commissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft op'18 November 1944 als algemeen plaatsvervanger van den RijkgJÈommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied op grond van art 3 der verordening nr. 10S (4. ver- ord. betreffende bijzondere maatregelen op administratie-rechtelijk gebied) ge let op art. 7 1lid der verordening nr. 15/1944 betreffende den uitzonderings toestand den heer Carel Piek benoemd to't lid van het Nederlandsche Roode Kruis en hem aangesteld als secretaris generaal van het Nederlandsehc Roodo Kruis.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1