ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20J35, Tel. Red.20015 Maandag 20 Noy. 1944 Ie Jaarg. no. 247. fi&ufitsch We@miaclh*s&erlchf Onze troepen hebben in het Zui loos ten van Nederland het voorterrein der Maasstellingen- verdedigd en voor het bruggenhoofd van Roermond vrij krachtige Engelsche aanvallen afge slagen. Ook op den derden dag* van den slag hij Aken heeft ons tront ongeschokt stand gehouden tegenover de vijande lijke bestorming. Weliswaar slaagden de Amerikaansohe divisies, die den geheel en dag aanvielen, er in om in het gevechtsgebied van Geilenkirchen op eenig^-plaatsen in onze gevechtszone te penetree.ren, het gros der aanvallers werd echter, in het bijzonder bij Wuer- selen en Stolberg, reeds kort na het verlaten hunner uitgangsstellingen door geconcentreerd afweérvuur uit eengeslagen. Jn het gebied van Metz handhaafden zich onze bezeltings troepen in dappere volharding, y lak "ten Zuiden der stad wierpen zij den opdringenden vijand terug. Aan de door Lotharingen ver- loopende stellingen staan tanks en gre nadiers in gevecht gewikkeld met de op vrij breed front optrekkende Ameri kanen. Tusschen het Rijn-Marneka- naai en Badenvillers zijn opnieuw aan vallend o Amerikaansohe regimenten na geringe terreinwinst weer opgevan gen. Bij de Bourgondische Poort zijn ter weerszijden van Montbellard en bij de Zwitsersche grens vijandelijke aan vallen mislukt. Op den Balkan zijn de Bulgaren overgegaan tot krachtige aanvallen in het gebied ten Oosten van Pristina- Mi trovica Zij werden afgeslagen. Aan vallen van bendestrijdkrachten in het gebied van Mostar mislukten onder bloedige verliezen voor den vijand. In Kroatië werden wederom verscheidene bendegroepen uiteengeslagen. In Midden-Hongarije bleef den vijand ook op den zevenden dag van den af- weerslag de iu nieuwe groote aanvallen nagestreefde doorbraak ontzegd. In harden strijd werden de in breed front aanyallen.de sowjetrussiscbe pantser en infanterieformaties afgeweerd. Pe netraties ten Oosten van Boedapest en ten Zuiden van Miskolc werden terstond weer afgegrendeld. Op bet 1 andfront van bet schier eiland Sworbe zijn de bolsjewieken met overmachtige infanterie- en pant serstrijdkrachten en gesteund door scheepsartillerie tot den aanval over gegaan. Lichte Duitscbe zeestrijd krachten hebben met succes in de gevechten ingegrepen en vijandelijke landingspogingen aan de Oostzijde van bet. schiereiland uiteengeslagen. BINNENLAND Nooriranisoenhonnen vcor diverse ar tikelen. De seer.-gen. van bet dep. van L. en Y. deelt mede, dat met in gang van 19 Nov. a s. door de distribu tiediensten in de provincies Noord-Hol land, Zuid-Holland en Utrecht aan zie ken (categorie A) noodrantsoenbonnen in plaats van rantsoenbonnen zullen worden uitgereikt voor suiker, brood, grutterswaren, boter, melk, taptemelk, vleescli en aardappelen. Voor de overige artikelep blijft de uitreiking van de thans gangbare rautsoenbonnen aan deze categorie gehandhaafd. De verstrekking van extra-rantsoe nen aan jonge- en a.s moeders beeft voortaan plaats gedurende 32 in plaats van 64 weken, nl. in 8 vierwekelijksche termijnen, waarvan 4 voor de verwach ten datum geboortedatum en 4 na den werkelijken geboorted a turn. In verband hiermede worden aan jonge- en a.s. moeders in plaats van bonkaartjes (JA) met ingang van 19 November a.s. nood- rantsóenbonnen uitgereikt voor brood, melk, botei en grutterswaren. Voor melk vindt de uitreiking voor het tijd vak van 19 Nov. t/m 23 Dec. zooals reeds is bekend gemaakt, in de week van 12 t/m 18 Nov. plaats. Yoor de ove rige artikelen ontvangen jonge en a.s. moeders, waarvan bet kind geboren is na 19 Aug. 1944 ol verwacht wordt voor 1 April 1945, in aansluiting op bet laatst uitgereikte bonkaartje (JA), noodrantsoen bonnen t/'m 23 Dec. 1944, nl. per week 2 rants, brood, 1 rants, melk, rants, boter en 2 rants, grut terswaren. Daarna zullen de distributiediensten op door lien vast te stellen dagen, doch voor 23 Dec. a.s. noodrantsoen- bonnen uitreiken voor het tijdvak van 24 Dec. t/m 20 Jan., nl. aan ionge- en a.s. moeders, waarvan bet kind geboren is na 16 Sept. 1944 of ver wacht wordt voor 29 April 1945. Deze uitreiking voor 4 weken be draagt 8 rantsoenen brood, 4 rant soenen mdlk, 2 rantsoenen boter en 8 rantsoenen grutterswaren. De thans in gebruik zijnde rant soenbonnen, waarop als uiterste gel digheidsdatum 30 Sept. 1944 staat aangegeven, blijven voorsbands geldig voor alle artikelen, met uitzondering van melk. De uitreiking daarvan blijft ook plaats-vinden aan personen, die hiervoor in aanmerking komen, doch niet behooren tot een 'der categorieën zieke, jonge- en a.s. moeders. Dit laatste geldt niet voor die deelen des lands, waarin de provinciale voedsel - commissarissen de rantsoenbonnen reeds voor bet lcoopen van artikelen tijdelijk ongeldig hebben verklaard. Omwisseling van rantsoenbonnen in noodrantsoenbonnen mag niet' plaats vinden. KERKNIEUWS j Mgr. P. J. Brügemann. Naar wij vernemen, is de lioogeerw. lieer Mgr. P. J. Brügemann, archivaris van het Bisdom Haarlem, door een beroerte overvallen en naar de Mariasticbting te Haarlem vervoerd, waar hij voorzien is van de H.H. Sacramenten. Te Apeldoorn is overleden, 74 jaar oud, de hoogeerw. heer deken T. L. Stockmann, deken en pastoor aldaar. Te Leeuwarden is overleden, 87 jaar oud, de hoogeerw. heer deken «j. FT, Yaas, eere-kanunnik, em. pas toor en tot zijn dood deken aldaar. Tot deken van Leeuwarden is be- noemd de hoogeerw. heer Th. R. Holtman, pastoor aldaar. STADSNIEUWS STOPZETTING rELECTRICITEITS- VERBRUIK. Als gevolg van de thans geldende omstandigheden is met ingang van heden alle electriciteitsverbruik verbo den met uitzon leringvan betgeen rechtstreeks noodig is voor instellingen en bedrijven die zorgen voor de in- standhouding van het leven en de voe- ding der bevolking (ziekenhuizen, eenige bakkerijen, enz.). Mitsdien zul len alle electriciteits'verbruikers, op de j bedoelde uitzonderingen na, van het j electriciteitsnet worden afgeschakeld, j Aangezien het technisch niet mogelijk i is dit voor alle aangeslotenen op het- j zelfde tijdstip te doen, zullen verschil lende perceelen nog gedurende korten tijd aangesloten blijvenhet is in dien tijd evenwel verboden stroom af te nemen. 45,1 Men valle de Directie niet lastig met verzoeken, aangezien die bij voorbaat van de hand moeten worden gewezen. De Directie der Stedelijke Fabrieken van Gas en Electriciteit. P. M. van Velzen f Zaterdag is in den ouderdom van 90 jaar overleden de heer P. M. van Yelzen, gedurende meer dan 60 jaar directeur-organist van het St. Petruskoor. Aanvankelijk opgeleid voor het ambt van onderwijzer, wijdde de heer v. Yel zen zich hierna geheel aan de muziek. Omstreeks 60 jaar geleden werd hij aangesteld als hulporganist van de St. Petruskerk. Later werd hij organist en daarna ook directeur. Onder vele blij ken van belangstelling mocht de heer v. Yelzen tien jaar geleden zijn gouden jubileum als zoodanig herdenken. In 1938 legde hij zijn functie neer om zijn i werk aan jongere krachten over te la-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1