ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIPSCHE EDITIE Te! Adm. 20935, Tel. Red. 20015 BINNENLAND STADSNIEUWS Zaterdag 18 Nov. 1944 1e Jaarg. no. 245. Duifssft Weermachlsberic^ Van liet front, van GeilenkireheD tot in liet woud van Hucrtgen is gisteren na 55ware bonibardements- aanvallen de derde slag bij Aken begonnen. Gegrepen door uiterst sterk afweet vuur van al onze wapens bleet liet gros der aanvallende vijandelijke formaties voor ons hooldgevechtsvcld liggen. Alleen ten Oosten van Geilcn- kirchen en bij Stolberg konden de Amerikanen in eenige sectoren in onze stellingen binnendringen. Zij verloren daarbij op smal terrein in enkele uren 30 tanks. De slag gaat verder. In het gevechtsgebied van Metz zette de vijand zijn kraelitige concen trische aanvallen voort, zonder tot belangrijke successen te komen. Bij Gravelotte werdjeen vijandelijke groep strijdkrachten ingeslotenontlastings- aanvallen wérden uiteengeslagen. Tussehen Blamont en Kaon l'Etape duurt de_jtruk van Amerikaansche regimenten op onze stellingen voort. De aan den bovenloop van de.Doubs opdringende Fransche for naties wer den in zware gevechten opgevangen. In Midden-Italië kwam het na vrij geruimen tijd weer tot plaatselijke aanvallen aan de Ligurische kust. Do bij Gallicano aanvallende vijandelijke bataljons werden door bergi ïgers af geslagen of in tegenaanval terugge worpen. A In Zuid-Hongarije werden herbaalde Sovjet-Russische aanvallen uit een bruggenhoofd aan den Don au bij Bati- ha uiteengeslagen. Ten Oosten van Boedapest, ten Zuiden van het Matra- gebergte en in de vlakten van Miskolo ontwikkelde de afweerslag zich tot grootere felheid. Duitschc en Hongaar- sche formaties zijn in den tegenaanval tegen den in sommige sectoren binnen gedrongen vijand. Aan dc rest van het Oostelijke front kwam het niet tot gevochten van betee- kenis. Anglo-Amerikaanschc vliegers heb ben aanvallen ondernomen op dicht bij het front liggende plaatsen in het Wes telijke gevechtsgebied. Bovendien wer den vooral 'uenchen en Innsbruck aangevallen. GESPANNEN TOESTAND IN BELGIë. Geheel België is onrustig, zoo wordt uit Brussel gemeld. Het is tot heftige protestdemonstraties gekomen van de zijde der verzetsbeweging naar aanlei ding van het bevel der Belgische auto riteiten, dat zij vóór het einde der week hun wapens moesten inleveren. De hui zen van Brussel zitten vol met plak katen, waarin de verontwaardiging der verzetslieden tot uitdrukking kcmt. De communisten hebben geüischt, dat- de verzetsbeweging en haar organisa ties geheel in het leg<T zouden worden opgenomen. De drie communistische ministers der regeeriug Pierlot zijn af getreden, daar Piërlot dezen eisc.h niet heeft ingewilligd. Gisteren heeft te Brussel onder com munistische leiding een groote demon stratie der verzetbeweging plaats ge had De nieuwe vleeschbon. - De prov voedselcommissaris voor Zuid-Holland maakt bekend, dat bon 211 van de Noodkaart II in deze provincie in het tijdvak van 19 t/m 25 Nov. a.s. recht geeft op het koopen van 1 1/4 rantsoen vleeseh of kaas. De nieuwe aardappslbon. De prov voedselcommissaris voor Zuid-Holland maakt bekend, dat de bon 298 van de noodkaart II in deze provincie in het tijdvak van 19 t/m 25 Nov a.s. recht geeft op het koopen van 2 kg. aardappelen Bon K 39 geeft in het zelfde tijdvak recht op het koopen van 1 kg. aardappelen. Verlenging hon ?07 van de nood kaart De- prov. voedselcommis saris voor Zuid-Holland deelt mede, dat bon 207 van de tweede noodkaart, welke in de provincie Zuid-Holland is aangewezen voor het koopen van één en ^en kwart rantsoen vleeseh, verlengd is tot en inet 25 Nov. a.s. Op dezen bon kan tkdns ook één en een kwart rantsoen kaas worden aangekocht J. L. Pierson fDezer dagen over" leed te Bai^n op bijna 90-jarigen leef" tijd de heer J. L. Pierson, lid van de oude garde der Nederlandsche bankiers, aldus meldt de „Telegraaf". Door een schenking van een kwart millioen wa^ Pierson in '29 in staat de naar zijn va der genoemde Allard Pierson-Stichting in het leven te roepen, met haar beken de afdeelingen 0 a voor kunst- en oude geschiedenis, moderne literatuur en West-Azië en Egypte In '34 kon de stichting cle waardevolle Grieksch-Ro- meinsch-Egyptische collecties Seheur- leer en von Bissing verwerven, welke aan de gemeente Amsterdam werden aangeboden en door haar in het Allard Piersonmuseum werden ondergebracht. Een Rembrandt geveild. Onder groote belangstelling is bij Han Jun- geling te Amsterdam een meesterwerk van Rembrandt onder den hamer ge komen. Dit schilderij, dat 137 cm hoog en 110 cm breed is, bracht f. 225.000 op en stelt voar Bathseba, die een EEN KORRELTJE. In „onze zelfstandigheid, in onze be ginselvastheid, die, het heterogene af- stootend^ al wat homogeen is aantrekt; die, zelf onwrikbaar, ter aansluiting bereidvaardig de hand reikt" ligt onze kracht. Deze woorden van den grooten Pro- festan tsc-hon staatsman Groen van Prinsteren, ongeveer een eeuw geleden gesproken, moeten leiddraad zijn voor onze politiek vooral in den tijd, die komen gaat brief van David ontvangt. Het werk dat uit Nederlandsch kunstbezit is voortgekomen, blijft in particulier be zit in ons land 40 MILLIOEN GESTOLEN I Op 15 November ongeveer 18 uur hebben ten minste zes "gewapende per sonen een overval g*epleegd op het kan toor van de Nederlandsche Bank te Almelo Het personeel werd gedwon gen in de kluis te gaan en «laar opge sloten. De telefoondraden werden door gesneden en vervolgens maakten de overvallers zicji meester van 10 kisten met bankbiljetten van f100 en f25 tezamen ter waarde van (naar schat ting! circa f40.000.000 (veertig mil lioen gulden). Roovers onder politie-mom. Vijf mannen, die voorgaven van de politie te zijn, deden onder bedreiging met re volvers een huiszoeking bij een vee houder op den Sloterweg te Amster dam, voorgevende dat er op de boerde rij onderduikers waren. Onderduikers bleken er niet te zijn. Een bedrag van 13 a 14 000 gulden werd niettemin door ben meegenomen. Koperen Priesterjubileum kap. E. Paap. Het is te begrijpen, dat er in deze abnormale omstandigheden geen feest gevierd kan worden Dins dag is er dus alleen een gezongen H Mis. Den Zondag daarop n.l. 26 Nov. wordt om 10 uur door den Ju bilaris de Hoogmis opgedragen. Voor de parochianen en vrienden en ken nissen is er aan de pastorie dien Zondag gelegenheid tot gelukwen- sclien van half 1 uur tot half 2. We weten zeker, dat het den altijd actie ven kapelaan niet aan belangstelling zal ontbreken. Vooral de jeugd heeft zijn volle belangstelling. We memo- reeren zijn werk voor de jonge man nen in K.A. en M,C., het vooroor- logsche werk voor de K.J.M Y., zijn cursussen voor de R K. Middenstands handelsavondschool, voor de H Fa milie afd. mannen. Als directeur van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1