ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Qiro 103003 EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Roosevelt naar Parijs. BINNENLAND Or. K. Gfilfjn f - Naar wij verne men, is onlangs dr. R. Colijn aan de ge volgen van een ernstige ziekte overle den, Dr. Colijn heeft, aldus het A.N.P,, in ons land eén belangrijke rol gespeel zooals wel blijkt, wanneer wij >'n tele- gram stijl zijn levensloop nagaan: GEM. AANKONDIGING. Vrijdag 17 Nov. 1944 Ie Jaarg. no. 245. j Dusiscifo WeermaclïSsfoericht Aan het Westelijke front zijn onze troepen in Zuidoostelijk Nederland en in het grensgebied van Lotharingen in verbitterde a fweerge vechten ge wikkeld met de aanvallende vijande lijke divisies. Tusschen het Noorder kanaal bij Weert en de Belgische grens heb' en zicli uit de aanvallen vffn sterke Engelsche tankformaties zware gevechten ontwikkeld. Ten Noordoosten en Oosten van Diedenhofen is de slag na een korte pauze opnieuw ontbrand. Pas na zware wisselvallige gevechten gelukte het« aan versch aangevoerde Amerikaan- sehe pantserstrijdkrachten terrein te winnen en bet bruggenhoofd op den Oostelijken oever vdn de Moezel uit to breiden. In het gebied van Metz duren felle afwe.ergevechten met de concentrisch aanvallende vijandelijke strijdkrachten' voort. Ten Oosten van Grdvelotte werd de vijand weer uit een penetratieplek verdreven. Onze grenadiers en tanks wisten ondanks sterken vijandelijken druk bet strijd gebied tusschen den bovenloop van de Nied op Fransch gebied en Dieuze te behouden. In Moerehingen konden de Ameri kanen na verbitterde gevechten bin nendringen Ten Zuiden van Dieuze werden door onze tegenaanvallen belangrjjke heuvels heroverd. In het gebied tusschen bet Rijn-Mannekanaal en den bovenloop van de Meurthe, alsook aan weerszijden van den boven loop van de Doubs duren dé plaatselijk begrensde gevechten om vijandelijke penetratieplekken voort. In Midden-Italië is de Britsche aan valsgolf voorloopig uitgeput. Op den Balkan hebben onze marsch- groepen de gebieden ten Noorden van de linie Elbasani Skoplje bereikt. In bet gebied ten Oosten van Boeda pest zijn hernieuwde groote aanvallen der bolsjewieken na geringe aanvanke lijke successen mislukt. Aan de gehee 1c rest van het Oostelijke front bleef de gevechtsactiviteit ook gisteren gering. De striid in Nederland. In het Nederlandsche gevechtsge- bied ten Zuiden van Yenlo zijn zes di visies van het tweede Britsche leger op een smal terrein in den aanval, aldus meldt men uit Berlijn. Onder de aan vallende formaties bevinden zich alleen al vier tankdivisies. Mocrdijkbrug verder opgeblazen. De groote brug over den Moerdijk, die reeds eenigen tijd geleden door dc Duitsche troepen onbruikbaar werd ge maakt, is thans door een „Sprengkoin- .mando" der oorlogsmanne zoo grondig vernield, dat een herstel binnen af zien- baren tijd onmogelijk is aldus meldt Interi if. De reeds bestaande opening is tot 170 meter verbreod en een brugpij- ler is volkomen uit elkaar gereten. Doelen der brug liggen in de vaargeul, zoodat.het scheepvaartverkeer in het Hollandsch Diep voorloopig onderbro ken is. Volgens een bericht van radio New York heeft Roosevelt een uitnoodiging naar Parijs te komen aanvaard. Een nauwkeurige datum werd nog niet be kend gemaakt. Geboren 22 Juni 1809, opgeleid voor onderwijzer, daarna te Kampen voor officier. In 1892 als tweede luitenant naar Indië, expeditie naar Lombok (Willemsorde 4de kl.i bestuurder in Atjeli (eeresabel, Willemsorde 4de kl), adjudant van van Heutz,1907 uit mili tairen dienst, verschillende bestuurs functies Indië. Van 1909 tof 1914 in de binnenlandscbe politiek, lid der Tweede Kamer, minister van Oorlog en van Marine, In 191L directeur der Bataafscbe Petroleum Mij., lid der Eerste Kamer. Na 1922 weer in de bin nenlandscbe politiek, opvolger van dr. Kuyper ajs voorzitter der A.-R.-partij en hoofdredacteur van „De Standaard". In 1923 minister van Fitfane.iën, 1925 kabinetsformateur, daarna nog vier raaien (1933, 1935,1937, 1939). Bon voor spijsolie. De secretaris generaal van het departement, van Landbouw en Yisscherij deelt mede, dat o.m. in de distributiekringen 's-Gravenhage (317, 670, 671, 672, 314), Rijswijk (385), Yoorburg (409), Wassenaar (414), Gouda (312), Leiden (340), Iiillegom (331), Katwijk (333), Noordwijk (364), Oegstgeest (367), Haarlem (187\ Heemstede (190) met ingang van Yrrjdag 17 November a.s. bon 295 van de tweede noodkaart geldig is verklaard voor het koopen van 450 gram of een halve liter spijs olie. Deze olie kan bij bepaalde' daartoe aangewezen winkeliers worden betrok ken desverinngd zullen de distributie- diensten een opgave verstrekken van de adressen. Men dient, voor het af- EEN KORRELTJE. Het is yle jeugd eigen, tmcenon, dat de wereld en het denken met haar beginnen. Men behoeft haar dit bijna natuurnoodzakelijke geloof en het han delen daarnaar niet te ontzeggen, zoo lang de natuurlijke en christelijke piëteit en het heilige onveranderlijke katholieke erfgoed niet worden ge schaad. halen van doze olie goed gereinig'de flesschen of ander verpakkingsmate riaal mede te brengen, daar deze in den winkel gevuld zullen worden. De aandacht van het publiek wordt er op gevestigd, dat behalve voor kleine kinderen, vóór bet einde van het jaar geen andere bonnen voor liet koopen va.n boter, margarine, vet of olie kunnen worden aangewezen, zoo- dat men hiermede met de verdeeling van zijn rantsoen over deze periode rekening dient te houden. STADSNIEUWS Groen-Wit. Yoor de eerstdaags te houden onderlinge wedstrijden, oefenen wij met alle damesleder. Zon dags van 14Volb1/- uur in de zaal Pieterskerk gracli t. Wij rekenen op allen, geeft het doorBestuur. Geboren: zn van W. H. Philippo en J. W. van Dam; Gerardus Wouter zn van W. Riem en C. Stouten; Hcndrikus Cornelis Maria zn W. L. Wittèman en J. A. M. Lubbe; Wilhclmina Maria Pctronclla dr van J. Laterveer en W. Baart; Margaretha Thea dr van B. Roozeboom en T. Snoek; Bastiaantje Clazina Maria dr van J. J. Kerkvliet en L. C. W. Haverhoek Getrouwd: N. M. de Water jm en S. J. Bekóoij jd; P. de Graaf jm en.E. dc Kier jd; W. F. Beij jm en A. de Groot jd; W. F. Slijkhuis jm en J. Polane jd. Overleden: G. Groen man 64 j. De Burgemeester, waarnemende de taak van Burgemeester en Wethouders, brengt hierbij ter kennis van belang hebbenden, dat het door den Commis saris der provincie Zuid-Holland bij besluit van 27 October 1944 No. 24 goedgekeurde besluit tot het ont trekken van de Yalkenpoort aan het openbaar verkeer met ingang van 17 November 1944 tot 2 December 1944 ter Gemeentesecretarie, afd. Algemeene Zaken, voor een ieder ter inzage zal liggen. LEIDEN, 16 November 1944, De Burgemeester, A. TEPE, 446 Weth. loco-Burgemeester De Gemeentesecretaris, VAN STRYEN.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1