ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NfÈUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 EEN KORRELTJE. Donderdag 16 Nov.18441e Jaarg. no.244. ^isiiscH WeermacMs&Qricftff De Engelsohen zijn gisteren in het gebied ten Zuidoosten van Helmond overgegaan tot den verwachten aan val. Hun voorbereidingen daartoe wa ren reeds geruimen tijd door ons waar genomen en beschoten. Op vrij breed .front zijn felle gevechten ontbrand. Ten Zuiden van Diedonhoten hebben onze grenadiers het vijandelijke brug genhoofd geheel uiteengeslagen en verscheidene honderden gevangenen gemaakt. Bij Gravelotte en ter weers zijden van de Seille zijn zij in felle hf- weergevechten gewikkeld. Duitsche tankforma^ies hebben in het gebied tusschen de Nied en Moerchingen nieuwe omsingelingspogingen van den vijand verijdeld. Ondanks hardnekkigen afweer van onze stel Angstroepen is de tegenstan der er bij nieuwe aanvallen tusschen het Rijn-Marnekanaal en Baccarat in geslaagd terrein te winnen. Ter weers zijden van den bovenloop van de Doubs hoeft de vijand zijn aanvallen ten Wds- - ten van ontheii.ard hervat. Er kwa men felle stellingsgevechten tot' ont wikkeling. In Midden-I talie hebben onze gre nadiers tussclien Modigliana en No rn agna ten Noordoosten van Forli de voortgezette Britsclie aanvallen voor nieuwe stellingen afgeslagen. In het gebied ten Oosten van Boedapest zetten de bolsjewieken op breed front- hun doorbraakaanvallen voort met sterke infanterie- en pant serstrijdkrachten. Tegenover de in het zwaarste vuur volhardende tanks en grenadiers konden zij geen beslissende terreinwinst behalen. Op enkele pene- tratieplaatsen werd het front, door tegenaanvallen vol élan weer gesloten Bij ophelderend weer hebben de bols jewieken ten Zuiden van l'ngvar talrijke aanvallen met troepen ter sterkte tot een regiment uitgevoerd. Aan de rest van het Oostelijke front is het niet tot gevechten van grooteren omvang gekomen. BINNENLAND Departement van Sociale Zakan. In verhand met. de brandstoffen- schaarschte worrit de hoofdzetel van het departement van Sociale Zaken met ingang van 15 November 1944 ge durende de wintermaanden overge bracht naar het gebouw van de Rijks verzekeringsbank (Apollolaan löj te Amsterdam (tel. 95151). Daar worden gevestigd de secretaris-generaal, de afd. arbeid I, de afd. algemeen secreta riaat en een gedeelte van het rijks arbeidsbureau. Van dit laatste worden namelijk de afdeelingen vakontwikke ling en sociale jeugdzorg, gebouwen en materialen, personeelszaken en sociaal economische documentatie en st ttistiek gehuisvest in het gebouw van de N. I. Handelsbank Singel 250, tel 477T1). De atd. arbeid TI, de afd. sociale bij* stand eu^de afd. comptabiliteit van het dep. van soc. zaken blijven gevestigd in het Bungchuis, Spuistraat 19S te Am sterdam, terwijl het staatstoezicht op de ziekenfondsen en de afd. ar) eiders- verzekering in het gebouw Singel 250 te A. "sterdam gehuisvest blijven. De afd. Wachtgeldregelingen wordt thans in haar geheel gevestigd Erumapurk 6, te 's-Giv.venkage. Geen honnen voor stal- en voertuig- verlichting. Gedurende rib tweede pe riode, loopeude van 1 (december 1944 tot en met 31 Januari 1945, zullen door de distributiediensten geen bon nen voor kaarsen ten behoeve van stal- en voertuigverlichting worden verstrekt. Aardappslen voor Amsterdam. De eerste aardappelschepen, een tiental, zijn uit Drente in de Amsterdamsche haven aangekomen. Het vervoer van- uit Drente naar Amsterdam is thans zoo goed mogelijk geregeld. De levens middelen, die door de Texelsehe bevol king aan het noodlijdende deel van de Amsterdammers ten geschenke zijn aangeboden, hebben hun bestemming bereikt. Het schapenvleesch is naar de inrichtingen voor oudelied en gebracht, de spijsolie is ter beschikking van de t.b.c.-bestrijding gesteld én de aard appelen, het meel en do overige goede ren zijn voor negentig procent ter be schikking van de huiszittende armen 'gesteld, tien procent is verdeeld onder de weeshuizen. RECHTZAKEN ECONOMISCHE RECHTER. - Samen met G. W. v-d. Togt, uit L e i d s c h e n- dam, had L. Boutier uit Dan. Haag te Leid8chendam van een landbouwer in den Telingerpolder een schaap gestolen en dat clandestien geslacht. Bovendien had B. een aantal-kippen en konijnen te Leidschendam gestolen. Een jaar en zes maanden gevangenisstraf met af trek van preventief vorderde c|e Officier tegen B, en voor v d. T. verwijzen der zaak naar den recliter-comniissaris voor een psychiatrisch rapport. Met dit laatste ging de rechter accoord, en na het pleidooi van r. J. H. Diep- huis werd B,, die nog ter beschikking der regeering is gesteld en uit een inrichting was ontvlucht, tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van pre- De samenleving heeft, om frisch en gezond te zijn, critische geesten noodig. Maar zij, die, zich bewust van hun scherpzinnigheid en hun vaardigheid in het hanteoren van het wapen der eritiek, gaan critiseeren óm te critisee- ren, worden voor de samenleving een O gevaar vooral als zij den vorm van hun eritiek niet onderwerpen aan de souvereine heerschappij van de chris telijke liefde, die een waarlijk - totale mapht moet hebben over de gedachten en handelingen aller menschen. ventief, en voor zes maanden toepassen der gratie clausule veroordeeld. J. Platteel te Leiden, thans gede tineerd. had heel wat uitgehaald; hij had zes schapen uit weilanden gestolen en geslacht. Twee jaar gevangenisstraf vorderde de officier tegen verdachte, en na het pleidooi van mr. "W. J. Ha mers werd liet vonnis een jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van preventief. STADSNIEUWS STILLEGGING TRAMOSENSTEN H.T.M. Met ingang van Vrijdag 17 Novem ber worden alle tramdiensten ckr H.T. M. voor het personenvervoer stilgelegd Het vervoer van levensmiddelen tus schen do buitengemeenten e*k Den Haag wordt voortgezet. Voor zoover er bij goederentransport plaats is in den motorwagen, kunnen reizigers worden toegelaten. Het hoofdkantoor der H.T.M. zal voortaan geopend zijn van Maandag t/m Vrijdag van 10 tot 3 uur en Zater dags van 10 tot 12 uur. Bon voor spijsolie. - Medegedeeld wordt, dat o.a. voor de distri butiekrin- gen Leiden en Qegstgeest bon 295 van de tweede noodkaart met ingang van 1 7 Nov. recht geeft op het koopen van 450 gram of een halve liter spijsolie. G eb oren: Jantina dr T*an J. H. Regeer en J. (Gerritsen. Petronella Helena Gemma di van A. C. van Vliet en Pi E. Berg; Alida Gerar- dina Johanna Maria dr van N. J. J. v. Velzen en C. E. W. van Rooden Anna Willy dr van T. van der Sluis en S. v. Heusdcn; Margaretha dr van A. Kret en M. Lanccl; Overleden B. Hoff m 84 j; A. Menken wed. van J. van Uldcn 84 j; J. M. J, Rijubende zn 2 dagen. OMGEVING HILLEGOM. Geboren: zn van P. W van der Reep en J. G. van der Lans. d. van C. J. van der Burg en A. M. Zuiderduin. d van P. A. Turkenburg en C. C. Lommerse. d van C. J. Jongbloed en A. A.| van Haastrecht, zn van H. P. Verheugd en A. G. Meijer, zn van P. J. Berbee en A. v. d. Berk. Ondertrouwd: A. dc Br\iih en C. M. Ultee. P. J. Duwel en C. A. Lammers. Getrouwd: J. J. Högker en A. M. Lommerse.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1