ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomenDE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103G03 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Woensdag 15 Nov.1944 1g Jaary. no. 243. pelaan te Wa r m o d d den weleerw. Duifsch Weer^achtslberkht BINNENLAND Geen terpentijn voor schilders. KERKNIEUWS BENOEMINGEN BISDOM HAARLEM. STADSNIEUWS OMGEVING ÖE6STGEE3T. De weleerw. heer A. v. d. Boog, kapelaan alhier, is be noemd tot professor aan het philoso- phicum te Warmond en in diens plaats is benoemd de weleerw. heer J Loer akker. Kapelaan Loerakker, in 1942 benoemd tot kapelaan te Warmond, is geboren in 1913 cn priester gewijd in 1939. GEM. AANKONDIGING. GEMEENTELIJKE VI30HVERK00P. MEDEDEELIN6EN PLAATSELIJKE D1STRIBUTIEDIENST LEIDEN Noodrantsoenen melk voor zieken en a.s. en jonge moeders. Omwisseling van rantsoenbonnen te- heer A. G. M Noord man, thans assis- In het gebied van Venlo en Aken bestookte onze artillerie de daar voort durende vijandelijke aanvalsvoorberei dingen. Talrijke treffers werden waar- genomen in g motoriseerde colonnes, j Pantsergrenadiers zuiverden na zware j gevechten het boschterrein ten Zuid- westen van Huertgen van den vijand, j die daarbij verliezen leed aan dooden en gewonden. Er werd een groot aantal I gevangenen gemaakt De slag aan weerszijden van Metz is gisteren op nieuwe sectoren overgesla- j gen De y^merkaansche formaties heb- ben in het bruggenhoofd ten Noord - oosten van Diedenhofen hun aanvallen aanvankelijk niet voortgezet, maar probeerden ten Zuiden van de stad over een breeder front den rivierovergang te forceeren. Hun overzetpogingen wer- den op de vleugels uiteengeslagen. Strijdkrachten, die in het centrum van den aanval waren overgezet, werden tot vlak aan rle Moezel teruggeworpen, liet gros daarvan gaat de vernietiging tegemoet Ten Zuidoosten van Metz duurt de zware strijd bij onafgebroken regen- en sneeuwbuien voort. De po- ging van vijandelijke regimenten, met j geconcentreerde strijdkrachten door j ons stellingenfront tusschen het Rijn- Marnekanaal en Baccarat heen te stoo- i ten, strandden op de standvastigheid of de tegenaanvallen van onze volksgre nadiers. In Midden-Italië breidden de zware gevechten zich uit van den Adriati- schen (kustsector tot in de bergen van Modigliana. Ten Noorden van Forlikon de vjjand onder zeer sterke concentratie van vuur en strijdkrachten de stollin gen van onze grenadiers iets terugdrin- gen. Door een vijandelijken luchtaanval werd in Noordelijk Noorwegen het slag schip „Tirpitz" buiten gevecht gesteld. Een groot deel der bemanning werd gered. tent te Lis se (H Agatha). Yan 16 Nov. af zullen door de distribu tiediensten tot nader order geen bonnen voor terpentijn ten dienste van schil ders meer worden verstrekt. Z. H. Exc. de Bisschop van Haailem heeft benoemdtot Professor aan hèt Philo8ophicum te 'Warmond den weleerw. heer A. F. J. L. van der Boog; tot kapelaan te Oe^stgeest den weleerw. heer J. O. Loerakker; tot ka- De corpscommandant van Politie te Leiden verzoekt een ieder, die inlich tingen kan verschaffen omtrent een in uniform van wachtmeester der ma rechaussee gekleed persoon, die zich op Maandag 13 Nov. '44 tusschen 14.30 en 16.30 in de omgeving van de Oude Vest, Vermoedelijk in gezelschap van 24 burgers, lieett opgehouden, zich ten spoedigste te vervoegen aan het bureau van Politie, Zoiineveldstraat 1 afdee lt ng recherche, Vrijdag 27 November liQopt de heer J. Mulders, Hugo de Vries- straat 11 alhier, den dag te herden ken, dat hij voor 2b jaar in dienst trad bij het Leidsche politiecorps. Gisteren was het 25 jaar geleden, dat de heer A. Steenbergen, contro leur bij de Leidsche Melkinrichting „De Landbouw", in dienst trad. In hartelijke bewoordiogen werd hij door den directeur toegesproken en werden hem een geschenk onder couvert en een fraaie bloemenmand aangeboden. Geboren Samuel Móchiel zn van J. C Ouwersloot en M. H. Siraa. Johan Martinus Jacob zu van J. W. Rijnbende en M. Laman. Elias zn van P. Lardée en TI. M. van de Wetering Margit Ilona Maria dr van J. S. Schermer Voest en R. M. Baros. Samuel Pieter zn van P. Brussee en E. Lepelaar. Cornelis Willem zn van W. J. Buijs en D. Poppe. Jacpba dr yan J. J. Kooreman en M. A. Buis. Thomas Johannes zn van A. van der Meer cn A. P. van Leijden. Wilhelmina Cornelia dr van J. van der Boon en P. de Mol. Trijntje dr van A. Zeilstra en G. A. van der Kraan. Gecrtruida dr van B. van Helden en E. Franse. Pieter Pbilippus zn van L. de Boer en C. van der Wijngaard. Gerda dr van P. A. Esderts en S van Varick- Over leden: C. M. van der Nat vr 64 j. M. Smit wedn. 87 j. C. H. T. Ponsen dr 25 j. W. C. A. P. Piek dr 3 mnd. W. de Zwijger wed. van M. M. Kouw 78 p Verkoop bevroren spiering a f. 0,50 per kg. op Donderdag 16 November a.s. in perceel Hartesteeg 3 voor onder steunden Dienst "voor Gemeenschaps- zorg. Voor ondersteunden, uitgezon derd do alleenwonenden van bureau Levendaal van 1 214 uur en wel wier familienaam begint mot A t/m D van 1212^/. met E t/m L van 12LA>13, met M t/m R van 13 13V2 en met S t/m Z van 1314 uur. Bonnen- legitimatiebewijs moet worden getoond Voor ondersteunden van bureau Nieuwe Mare van 14 tot 16 uur en wel wier familienaam begint met A t/m F van 14141 /2, met G t/m K van 14t/2—15, met. L t/ra R van 15—151A en van S t/m Z van 15Vo—16 uur. Legitimatiebewijs moet worden getoond. Gepast geld, papier en dergelijke, mede nemen. 422 STKVENINCK, Burgemeester. Personen, die op grond van een met. ,,A" gemerkte medische verklaring zie kenrantsoenen voor melk hebben ont vangen, kunnen voor het aantal weken, dat nog van den termijn van de vorige verstrekking rest, noodrantsoenbonnen voor melk in ontvangst komen nemen aan loket No. 20 en wel op o.s. data Voor hen wier oproepkaart een volg nummer heeft van 1 t/m 800 op Donderdag 16 Nov. a.s.; Z 1 t/m Z 700 op Donderdag 16 Nov. a.s.; 801 t/m 1600 op Vrij dag 17 Nov. a.8.; Z 701 t/m Z 1400 op Vrijdag 17 Nov. a,s.1601 t/m 2400 op Maandag 20 Nov. a.s.; Z 1401 t'm Z 2100 op Maandag 20 Nov. a.s. Oproepkaarten cn nieuwe stam kaarten medebrengen, l'itsluitend die a.s. en jonge moeders, die zich thans tusschen de grenzen van 16 weken vóór en 16 weken na de bevalling bevinden, kunnen aan loket No. 295 noodrantsoenen melk in ontvangst komen nemen en wel op o.s. data: Voor hen wier oproepkaart een volgnummer heelt van 3401 t/m 4300 op Donderdag 16 Nov. a.s.; 4301 t/m 5100 op Vrijdag 17 Nov. a.s.; 5101 t/m 6000 op Maan dag 20 Nov. a.s,; 6001 t/m 6800 op Dinsdag 21/Nov a.s.; 1 t/m 900 op Woensdag 22 Nov. a.s.; 901 t/m 1700 op Donderdag 23 Nov. a.s. De nummers van de serie* 1701 t/m 3400 worden deze week op den datum, vermeld op de oproepkaart aan loket 28 van noodrant8oenhonnen vóór melk voorzien. Oproepkaarten en nieuwe stamkaar ten medebrengen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1