ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD V waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 2093S, Tel. Red. 20015 OMGEVING J Dinsdag 14 Nov. 1944 1e Jaarg. no. 242. j Duitsch Weermaciifsberictit Aan bet Westelijke front lag het zwaartepunt van de verbitterde ge vechten ook gisteren in het gebied aan weerszijden van Metz, Tegen den hevi- gen tegensiand van onze troepen en hun tegenaanvallen kondon de Ameri kanen hun bruggenhoofd ten Noord oosten van Diedenliofen slechts* onbe langrijk uitbreiden, maar de stad zelf binnendringen Om de oude citadel wordt hevig gevochten. Ten Zuidoos ten van Metz werden de vijandelijke tankstrijdkrachten aan de Nied opge vangen of weer teruggeslagen. In het gebied bezuiden Moerchingen brachten onze divisies in verbitterde tankge vechten den vijand zware verliezen toe en wierpen hem uit een aantal'plaat sen. Yoor onze vestingen in het Westen is het vijandelijke artillerievuur en de lucht- en gevechtsactiviteifr sterker ge worden. In den slag om Forli slaagden de Britten er in ten Noorden van de stad op'een smal front in onze stellingen binnen te dringen en ongeveer 2 km. vooruit te komen. De slag in het gebied ten Oosten van Boedapest nam bij een verhoogd ge bruik van strijdkrachten door den te genstander in omvang en felheid toe. Onze tankformaties wierpen den in Jaszbereny binnengedrongen vijandin een tegenaanval terug. Aan weerszij den van Mezoekoevesd werden de met 10 divisies infanterie en talrijke tanks aanvallende bolsjewieken verhinderd verder op te dringen. j. Ten Zuidwesten van den Docklapas en aan weerszijden van de heide van Rominten mislukten Sovjet-Russische verkenningsaanvallen. In het gebied van Autz versterkte de tegenstander zijn den vorigen dag begonnen aanval len, die echter ook gisteren vruchteloos bleven. BINNENLAND DENK AAN DE SPERUREN! Er wordt nadrukkelijk op gewezen, dat de uren, waarop men zich niet in de open lucht mag bevinden, evenals tot dusver, onveranderd van 20 tot 4 uur blijven vastgesteld en strikt moeten worden nagekomen Uitzonderingen zijn slechts toegestaan op grond van vergunningen b.v. voor artsen, vroed vrouwen en arbeiders in de bewape ningsindustrie. Deze uren gelden ook voor het platteland en voorden trek van geëvacueerden. Posten en patrouil les der weermacht hebben opdracht scherpe centrole uit fé oefenen en over treders zullen streng gestraft worden. Bon R. 12 tabak aangewezen. - De secr.-gen van het dep. van FT., en S. maakt bekend, dat op elk der bonnen R. 12 van de tabakskaart gedurende het tijdvak van 12 tot en met 18 No vember a.s in de gemeenten Den Haag, Wassenaar, Voorburg, Rijswijk, Leid- schendam, Amsterdam, Leiden, Oegst- geest, Delft en Haarlem twee rantsoe nen tabak, sigaren of sigaretten be schikbaar worden gesteld. Voor zoover winkeliers niet in staat zijn onmiddellijk uit den aanwezigcu winkelvoorraad hierop af te leveren, nemen zij de bonnen ip ontvangst te gen afgifte van een ontvangstbewijs. Zoodra dan de winkelier op basis van de ingenomen bonnen is bevoorraad, zal aflevering hierop zonder nadere aankohdiging plaats moeten vinden voor of uiterlijk op 2 December a.s. Verlenging -geldigheidsduur bonnen margarine en vet. De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat de geldigheidsduur van de bon- j nen 1 33/1-34, 2-33/2-34, 3-33/3-34 en 4-33/4-34, waarop in de provincies I Noordholland, Zuidholland en Utrecht van 29 October tot en met 11 Novem- ber 125 gram margarine en boter of 100 gram. vet beschikbaar werd ge stéld, verlengd is tot en met 25 No vember a.s Gedurende de periode van 12 tot en met 25 November kan op elk van deze borinen echter uitsluitend 125 gram margarine of 100 gram vet, dus geen boter, worden gekocht. Mislukte overval. Een depothou der van een rubberfabriek gevestigd op de Prinsengracht te Amsterdam, ontdekte in den middag op de le verdieping van zijn woning oen kof fer, waarin een aantal rijwielbanden. Op hetzelfde moment ontdekte hij twee mannen, gekleed in blauwe ga bardine regenjas en gewapend met pistolen. Zij gelastten hem om met de handen omhoog te gaan staan en met het gezicht naar den muur. De 53-jarige depothouder voldeed daar niet aan, maar begon alarm te ma ken, waarna een van de dieven eeni- ge schoten op hem loste. Een van deze schoten doorboorde den rechter schouder van den aangevallene. De twee indringers namen vervolgens ijlings de vlucht. van 143 000 gld. uitgetrokken voor de restauratie van het Gravensteen te' verhoogen met 37.000. -- Vrijdag herdacht de heer A. J. v. Ueijgaarden den dag, waarop hij voor 25 jaar in dienst trad bij de firma L. F. Servaas Zn., boekbinderij en teeken- liandel aan de Hoogewoerd alhier. Ge zien de tijdsomstandigheden werd dit feit ten huize van den jubilaris aan de Oranjeboomstraat in intiemen kring j herdacht, alwaar eenige firmanten en j personeel den jubilaris kwamen geluk- j wenschen, waarbij do gebruikelijke en- veloppe werd overhandigd. De echtge- noote van den jubilaris ontving een bloemstuk. Vandaag herdenkt het echtpaar Abraham Florisson en Jannetje Hen- drika Schrijver, wonende Middelweg 10a alhier, ziin gouden huwelijksfeest. De krasse b.uidegom was tot [t 936 bij de N.V. voorheen R. M. Beuth en Zonen, fabrieken van donzen dekens alhier werkzaam, en geniet nu 8 jaar van zijn welverdiende rust. Geboren: Jacobus Johannes zn van J. J. Boetekees en W. Moll. Antonius Leonardus Henricus Maria zn von W. J. ter Haar en H. M. A. van Noort. Johanna Christina dr van J. B. Korenhof en A. M. Pot. Comelis Wilhelmus zn van M. Boeren en J. W. Affourtit. Ferdinand Frank zn van J. T. Westerbeck en J. Kruit. Ernastina Louise dr van G. V. R. Menger en S. Zuidema. Maecelle dr van J. W. L. Broer J. C. van der Neut. Jacob zn van J. v. Klaveren en M. Kolvers. Johanna dr. van W. Nieuwenburg en E. Stikkelorum. Overleden: J. H. Soesdorp wed. van J. J. de Groot 80 j. A. J. J. de Beer wedn. 73 j. M. P. van der Hulst man 31 j. B. L. W. Smulders wed. van G. J. van Deene 69 j. HAZERSWOUDE. Geboren: Boude; wina, d. van W. Buitenhuis en A. Oudshoorn- Hendrik, zn. van J. de Groot en W. Burggraaf, Overleden: Cornclis van Pijlen 35 j., over. leden te Amersfoort; Anganita Bouman, 39 j.- overleden te Oegstgcest. STADSNIEUWS Restauraties. De burgemeester heeft besloten, het aanvankelijk uit getrokken bedrag van 5500 gld. voor de werkzaamheden ter voorbereiding van de restauratie van „Den Burcht" te brengen op 7500 gld.en het bedrag Regionale publicatie van het Plaatselijk Verdeelingskantopr van het Bedrijfschap voor Groenten en en Fruit te Leiden. DISTRIBUTIE VAN APPELEN OF PEREN. Heden is een aanvang gemaakt met de 5de distributie van appelen of peren in deklantenbindingsgebieden. Bevoor rading vindt plaats op basis van één pond per ingeschreven consument 11de periode. De volgende kleinhandelaren zijn nu reeds bevoorraad: J. v. As, E. M. J. Bakker, W. v. d. Berg, J, Beugelsdijk, A. J.Beij, J. J. Beij, R. Boers. "W. Bolstier, Nic. Boot, Jac. de Bree. Kwaliteiten van h t fruit IA, A enl B. Voor de geldende detaillisten prijzen zie men de officieele prijslijst in de winkels.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1