ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 PROCLAMATIE VAN DEN FüHRER. KORRELTJE. C. L. van Buuren. f. In den Maandag 13 No:/. 1944. 1a Jaarg. no. 241 öuStsch Uit Nederland maken onze stellings troepen melding van felle aanvallen door slag vliegers-en aanhoudende be wegingen bij den tegenstander in het gebied van Nijmegen en Helmond, die met goed gevolg door onze artillerie be streden werden. De poging van het derde Araerikaan- sche leger om de vesting Metz door ope ratieve omsingeling ten val te brengén, - is ook gisteren door onze divisies doel treffend tegengegaan- De tegenstander, die zijn bruggenhoofd tusschen Koe- ningsmachern en Sierck trachtte uit te breiden, werd afgeslagen. Aan de Zuid-Westelijke grens van Lotharingen, ten Noord-Ooosten van Nomeny en ten Noord-Oosten van Cha teau Salins, slaagden vijandelijke aan- valstoppen er tegen den verbitterden weerstand onzer divisies slechts in on der uiterst zware verliezen terrein te winnen. De gevechtsbedrijvigheid in de Wes telijke Yogezen is verminderd. In Midden-ItHië wordt verder om Forli hevig gestreden. In Hongarije hebben de bolsjewieken ten Noorden van de spoorlijn Cegled- Szolnok en in het gebied van Mezoe- koevesd op een breed front hun aan- i vallen hervat met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten. Duitsche en Ilongaarsch formaties zijn in zware gevechten gewikkeld met den opdrin- genden tegenstander. Het Ruhr- en Midden-Rijnlandsche gebied is overdag het doelwit geweest van Anglo-Amerikaansclie bommen werpers. De Führer lieeft gisteren in een pro clamatie o.m. gezegd „De eischen van de totale oorlogvoering zijn voor mij aanleiding geweest, de herdenking van den 9denjj November uit te stellen tot den eersten daarop volgenden vrijen Zondag. Voorts laat mijn arbeid in het hoofdkwartier niet toe, dat ik het thans ook maar voor enkele dagen verlaat. Daarvan afgezien zie ik mijn taak toch al minder in het houden van redevoe ringen dan inde voorbereiding en uit voering van de maatregelen, die nood zakelijk zijn voor de zegevierende be kroning van dezen strijd. Want precies als in de crisis van 1923 beweegt mij slechts een enkele gedachte, die al het andere beheerschtnu eerst recht alles in te spannen voor het noodzakelijke succes." Als de kern van den aan Dnitschland opgedrongen strijd noemde de Führer het Duitsche doel, n.l.de handhaving van het volk en de beveiliging van zijn toekomst met alle middelen, en het doel der vijanden: de vernietiging van het Duitsche volk, de uitroeiing en daar mede het einde van zijn bestaan. Het opmerkelijke in de volken, die voor grootheid bestemd zijn, is hun standvastigheid in de dagen van moeite, hun trots en moed na ondervonden te genslagen. Wij zien ook in dezen gewel digste» volkerenstrijd Van alle tijden slechts van ons al vallen wat klein en lat is Maar overal, waar een capitulatie geschiedt of overwogen is, zal het resul taat niet zijn een goedkoop wegsluipen uit een historische crisis, maar de on vermijdelijke uitroeiing der betreffende volken. Want bolsjewistische chaos en burgeroorlog in deze staten zullen het eerste gevolg zijn. Al zijn ook de gevol gen van dergelijk verraad voor Duitsch- land in militair opzicht zeer ernstigjge- weest, zij hebben het. rijksgebouw niet kunnen doen wankelen. Het verheugt ons, dat in een aantal volken, op welke de verschijnselen van verval betrekking hebben, elementen van weerstand zijn j gever den. Onze grootste bondgenoot, I Japai heeft den strijd altijd gezien als het beslissende conflict op leven en dood en voert hem met de dapperheid van een waar hel den volk. Zoolang ik leef zal Duitschland j niet hojt lot. ondergaan van de door j het bolsjewisme overstroomde Europee- sche staten. Als nu enkele individuen j uit de verouderde en.achter ons lig-: gende partijen, klassen of andere secten meenam, dat voor lien misschien de tijd voor een wederopstaan gekomen zou zijn, dan zullen 79 slechts een j volledige uitroeiing beleven. Enkele uren waren genoeg om do revolte poging van 20 Juli te verstikken, enkele maanden om deze geheele eerlooze samenzwering te vernietigen. Zooals in 1934 de revolte van een kleine groep in de beweging aanlei ding, is geweest tot een zuivering der beweging, zoo is een nieuwe revolte het begin geweest \oor een grondige revisie van het geheel e staatsapparaat. Wat mij echter na den 20sten Juli het diepst heeft bewogen, is het besef, dat leger, marine en luchtmacht in hun geheel den nat. socialistischen geest reeds zoo in zich hadden op genomen, dat er vrijwel niet anders te doen was dan de onwaardigeu uit de partijY staat en weermacht te stooten om een volkomen eenheid der opvattingen van partij, volk en staat en weermacht tot stand te brengen. De verwezenlijking van den Nat. So cialistischen volksstaat zweeft mij on veranderlijk voor oogen. Woede en nijd i „Iemand kan een kerkboek uitlezen zonder te bidden, een ander heett twee minuten neergeknield en in stilte ge zegd „God wees mij zondaar genadig" en dat is bidden geweest. Dan alleen kan van bidden sprake zijn, als wij doordrongen worded van de gedachte aan Gods tegenwoordigheid". Mgr dr. Alfpns Ariëns. vervulden onze tegenstanders bij het zien van onze prestaties op elk terrein van het economische en sociale leven, van de toenemende cultuur en den groeienden Vrede tusschen onze klas sen. Het is mijn onwrikbare wil, in dezen strijd het nageslacht een niet miuder lofwaardig voorbeeld te geVen dan groote Duitschers vroeger gedaan hebben. Ik zal noch mijn gezondheid, noch mijn leven zelf ontzien bij de ver vulling van den plicht, die mij als eer sten Duitscher is opgelegd. Ik geloof met onwankelbaar vertrouwen, dat de dag zal komen, waarop on e inspanning definitief niet succes bekroond zal wor den. Ons doel kon daarbij geen ander zijn dan de redding van ons volk uit nood en gevaar en de beveiliging van het leven onzer kinderen en kindskin deren tot in de verste generaties." STADSNIEUWS ouderdom van 77 jaar is te Heem stede overleden de gep. vice-admiraal, schout-bij nacht tit. C. L. van Buuren, die tot voor enkele jaren in het Noord einde hier ter stede woonachtig was. Geboren: David zn van D. Holswilder en E. Binnendijk. Maria Johanna dr van P. J. Strijk en J. de Gunst. Wilhelmina Theodora Franeisca Maria dr van J. A. Mensen en M. E. Bisschops. Willem zn van H. Brandt en J. Batelaan, Annette dr van E.J.Wijntjes en A. G. de Vries. Wilhelmina Maria dr van J. N. van HaastcrceKt en J. P. v.d.Voort. Ondertrouwd: J. van der Wcijden jm 39 j en G. Bckooij gescli. 34 j Overleden L. W. J. van der Meer zn 3 j. D. C. Vcrstcegh m 75 jaar. OMGEVING NIEUWKOOP. Geboren: Lambertus zn van A. van Leeuwen en G. Hoogendoorn. Johannes Jozef z van P. M. Pieterse en C. Lelieveld. Hanrie en Maria Magdalena zn en dr van N. A. de Patet en J. G. de Croot Ondertrouwd: C, de Jeng 52 j en C. van Rooijen 48 j te Amsterdam. W. Moerman 30 j en G. A. Schelling 25 j te Waddinxveen. Overleden Gcrarda van der Helder 89 j. LEIDSCHENDAM. Geboren: Nico zn van M. H. den Haan en G. Rietkerk. Hendrik zn van B. Salomons en G. Vrielink. Gerardus Jacobus zn van G. Vogelaar en C. M. Gahrmann. Petronella Wilhelmina Maria dr van L. P. Barnhoorn en C. C. Hooijmans. Hendrikus Adrianus Willebrordus zn van H. Olijhock cn H, A. M. de Jong. Antonius Willebrordus zn van J. H. Verhagen en H. M. van Dijk. Overleden Hendrikus Smits ongeh. 65 j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1