ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red.20015 Zaterdag 11 Nov. 1944 1e Jaarg. no. 240. sterkt. Bolsjewistische bataljons, die trachtten op te dringen aau de Slowaak- sche grens bleven in ons afweervuur Duifsch Weermachlsberichf „In wekenlange-dappere gevechten in het bruggenhoofd van Breskens, op Zuid-Bcveland en het eiland "Walche ren, hebben onze troepen voor den vijand de vrije vaart naar Antwerpen versperd. De Duitsche leiding kreeg daardoor tijd, maatregelen te treffen voor de uitschakeling van de haven. Sedert weken ligt thans het havenge bied van Antwerpeq onder zware be schieting van de Y.l en Y.2. In de stad en in de dok- en haveninstallaties is reeds zware schade ontstaan. In het gebied van oerdijk werd het garnizoen van ons bruggenhoofd naar den Noordelijken oever van het Hol- landsch Diep teruggetrokken. Onder den indruk van hun zware verliezen hebben de Amerikanen hun aanvallen ten Zuidoosten v m Stolberg niet voortgezet. De slag aan de grens van Lotharingen is verder In telheid toegenomen Ten Noordoosten van Pont a Mousson werden de aanvallende vijandelijke formaties met uitzondering van een plaatselijke penetratie afge slagen. Ten Oosten van de stad zijn onze gion tdiers in bijzonder zware ge vechten gewikkeld. Tusschen Dclme en Chateau Clialins konden de Ameri kanen met gebruikmaking van 200 tanks in een reeks plaatsen binnendrin gen, doch leden daarbij zware verlie zen. Na felle vuurvoorbereiding ging de vijand ook ten Noorden van Metz tot den aanval over en slaagde er in, in het gebied van Diedenhof en de Moezel over te steken. Grenadiers hebben de tijde lijk ingesloten sterkte Ködigsmacherh ontzet, de Amerikanen«gedeeltelijk in zware gevechten in de plaats terugge drongen en bij tegenaanvallen gevan genen gemaakt. De beschieting van Londen door Y. 1 en V 2 wordt voortgezet. De gevechtsbedrijvigheid in Italië is veoral in den kustsector der Adriati- sche Zee opgeleefd. Na uiterst zwaar vijandelijk artillerievuur is het tot telle straatgevechten in Forli gekomen. Bij Kumanovo in Servië zijn weder om sterke Bulgaarsche aanvallen mis lukt. Onze grenadiers hebben ten Oos ten en Noordoosten van Mitrowica belangrijke heuvels ingenomen. Ten Zuiden en Zuidoosten van Boedapest zijn talrijke vijandelijke aanvallen ge strand voor de Duitsche en Hongaar- sche stellingen. Onze tegenaanvallen hebben ten Zuidoosten van Mezoe- koevesd de vijandelijke aanvalstoppen teruggeworpen en hun aanzienlijke verliezen toegebraclit^Ten Oosten van de stad is de druk van den vijand ver liggen. Nieuwe bowjet-Russisclie con centraties werden door doeltreffend artillerievuur uiteengeslagen. Aan de rest van het Oostelijke front, verliep de dag bij voortduren den regen zonder gevechten van eenigen omvang. REDE VAN CHURCHILL. Aan het banket van den Lord Mayor van Londen heelt Churchill gisteren een rede uitgesproken, waarin hij o.a. verwees naar de Britsche operaties aan den mond van de Schelde en in Italië. Hij verklaarde, dat de geallieerde ver liezen zwaar zijn. De slag wordt, zoo vervolgde hij, eerst in liet. laatste kwart van een oorlog beslist en daarom moest hij het geheele Britsche volk oproepen voor de eindspurt". Hij hoopte, dat ook na de inspanningen van een vijfja rigen oorlog iedere man en iedere vrouw in Groot-Brittannië alsmede iedere sol daat aan het front het uiterste zou ge ven. Wat den oorlogin Europa aangaat, boven Duitschland worden in steeds toenemende mate groote hoeveelheden brand- en explosiestoffen uitgeworpen. Hij zeide:„Wij weten uit onze eigen i ervaring, wrelke gevolgen dat kan heb ben". Nadat Churchill in het kort verwe zen had naar de conferentie van Tehe ran, verklaarde hij, dat de voorwaarden voor een nieuwe driemogendhedencon- terentie vooral ook door de verkiezin gen in de Yer. Staten belangrijk beter zijn gewerden BINNENLAND Voortaan uitsluitend voor ernstige zieken ziekenrantsoenen. Desecr.- generaal van het dep. van Landbouw en Vissclicrij deelt mede, dat dedistribu- tiediensten in de provincies N.H., Z.H. j en Utrecht voortaan uitsluitend aan i zieken van de zgn. A- groep zieken- rantsoenen zullen uitreiken, zulks in j overeenstemming met de door de hoofd- I inspectie van de volksgezondheid vast gestelde normen. 12.000 évacué's naar Groningen. Na Friesland, dat 28.000 évacé's te verzorgen zal krijgen en reeds de eerste contingenten zag binnentreden, komen -nu ook Groningen en Drente aan de "beurt. Yoorloopig zullen 12.000 éva cué's in het Noorden van de provincie Groningen onderdak krijgen. Donder dag zou de eerste groep van 65 perso nen in Groningen aankomen, die Vrij- dag zouden worden getransporteerd naar Uithuizen. Drente krijgt twee h drie duizend menschen te verzorgen. Het lloode Kruis in samenwerking met liet evacuatiebureau beeft hier .prac- EEN KORRELTJE. Een van de grootste sociale werkers van ons land in de laatste halve eeuw mgr. dr. Alfons Ariëns (f 1928) preekte met bezielende overtuiging de groote beteekenis, de allesovertreffende waar de van bet gebed. Als pastoor te Maars- sen*begon hij zijn preek bij de iVvoering van de Schoolmis„Wanneer iemand u namens God zou zeggen vraag wat gij wilt en gij zult het hebben, dan zoudt gij moeielijk iets beters kunnen vragen dan de genade om goed te bid den". Toen hij de Franciscanen in Yenlo één vasté toon had hooren houden met alle gcloovigen, moest Pater Ignatius Smeets (later pastoor in Leiden gewor den) dit gebruik bij hem komen invoe ren a 1x1 us verhaalt dr. Gerard Brom in zijn levensgeschiedenis van Alfons Ariëns (de^ II blz. 24°). „Het bidden is geen verloren tijd, integendeel, het is de beste, tijd, die zich laat denken" aldus Ariëns. Maar dan moet het ook werkelijk en wezenlijk bidden zijn. Dit beginsel van zijn leer over hot gebed heeft Ariëns op allerlei manie ren in de van hem bewaarde preeken uitgedrukt. tiscli de leiding en zorgt voor de in kwartiering. Roofoverval te Den Haag. Dezer dagen is een roofoverval gepleegd op het kantoor van den kassier der Meelcentrale te 's-Gravenhage. Met revolvers gewapende personen hielden den kassier en een assistente in be dwang. Een bedrag van plm. f 43,000 is bij dezen overval buitgemaakt. Kweeker beboet. Een boete van f 10.000 heeft de inspecteur van de prijsbeheersching te 's-Gravenhage op gelegd aan den kweeker P. van den Haak te Noord wijk. Van den Haak verkocht de door hem zelf geteelde aardappelen voor f 35.— per mud en vroeg daarbij, doen voorkomende alsof hij de aardappelen zelf duur had moeten koopen boven dezen prijs nog f2.50 voor een pakje shag voor de moeite die hij zich getroost had. STADSNIEUWS Hervatting lessen L.0. en U.L.Q. Op de katholieke jongensscholen (L O. en U.L.O.) te Leiden worden Maan dagmorgen de lessen hervat. De jongensschool aan de Cecil ia- straat begint echter Dinsdagochtend; ook de kath meisjesscholen in de parochies van O.L,Vr. Hemelvaarten St. Joseph, van O. L. Yr. Onbevlekt Ontvangen en van St. Leonardus, beginnen Diusdagochtend. Sint Ddo koorknapen. Zondag: geheele Schola zingt in de Hoogmis. 5- uur: Oorlogsdood en-herdenking, de

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1