ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgsnonfen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LBIPSCHE EPSiTIE Tel. Adm. 20835, Tel. Red.20015 B>E NIEUWS Vrijdag 10 Nov. 1844. 1e Jaarg. no. 239 Syitecfo Weer^achlsberichf Het Duitsch garnizoen van het brug genhoofd bij den Moerdijk heeft ook gisteren de voortgezette pögingen der Britsche tankformaties om er door heen te stooten en het van de Maas af te snijden verijdeld. Aan het ge- heele front in Nederland, hebben de geallieerden den geheelen dag door sterke formaties slag vliegers in den strijd geworpen. Van de sectoren aan weerszijden van Aken wordt toenemende artillerie- s vuur en levendig afvuren van nevel- granaten gemeld. Evenals reeds op den vorigen dag, mislukte ook-giste ren een aanval op Wuerselen. De afweerslag aan de grens van Lotharingen woedt tusschen Pont a Moit8son on het Rijn-Marne-kanaal op een breedte van ruim 50 k.m. Tegen- gonover den vastberaden tegenstand onzer stellingstroepen konden de Ame rikaanse divisies in enkele sectoren in ons hoofdgevechtsveld binnendrin gen. In het gebied van Marsal zijn bijzon der telle gevechten aan don gang. Ver dere aanvallen aan den bovenloop van de Meurthe brachten den vijand ook gisteren slechts geringe plaatselijke winsten. In het Oostelijke deel der Etruski- sche Apenijnen en in den aansluiten- den sector aan het Adriatische front zijn de formaties van het achtste Engel- sche leger na geweldige vuurvoorbe- reiding tot vrij groote aanvallen over gegaan. In de bergen ten Noorden van Rocca San Casciano liep de vijand vast in het vuur van onze Steunpunten. Op de vlakte van Forli kon hij onder krach tige concentratie van zijn strijdkrach ten ons front terugdringen en den Ron- co-sec.tor passeeren. 1 Het u't eenheden van de marine en het leger bestaande garnizoen van het eiland los in de Egeische Zee heeft na dagenlange harde gevechten den met steun van een Britsche vlootforma- tie gelanden vijand teruggeworpen, en hem weer van het eiland verdreven. BINNENLAND T^ai-tesi op dsn broodben. De secretaris-generaal van het de partement van Landbouw en Vis- scherij maakt bekend, dat in de pro vincies N.-H., Z.-H. en Utrecht het pu- pliek op de voor het koopen van brood aangewezen bonnen, voor zoo lang voorradig, ook taai-taai bij den bakker of kruidenier kan betrekken. Op één rantsoen brood kan men één plak taai-t^ai van een gewicht van ongeveer van 100 gram koopen. (voer de 12e periode 1944 (2e helft) 12 t/m 25 November 1944) voor alle distri butiekringen in de provincie Zuid-Hol!and De Voedselcommissaris voor Zuid- llolland maakt Hn overleg met de in spectie voor de distributie bekend, dat voor alle distributiekringen in de pro vincie Zuid-Holland de hieronder vol gende bonnen van de noodkaarten 2 zijn aangewezen "Voor het koopen van de daarachter vermelde artikelen. Op de bonnen dezer nood kaar I en kan uit- j sluitend gekocht worden in de distri butiekringen voor welke zij zijn uit- gereikt. Elk der Volgende bonnen van de nood kaarten/ 2 geeft recht op het koopen van de daarachter vermelde artikelen: 790 en 291: 8 rant, brood 200 t/m 202: 4 rant, brood r 3 i t/m r 33: 3 rant, brood bloem of, 250 gram kinderm. of voedingss. 203: 2 rant, byood of bloem 204: 250 gram' grutterw. of peulvr. 205: 250 gr. jam of stroop of 125 gr. snik. 206: 150 gr. versnaperingen 208: 100 gr. kaas 209: 250 gr. koffhesurrogaat 210: één rant, vervangingsmidde'en e 405 (inlegvel) Kjtyo ^ter melk d 4-05 (inlegvel) IOV2 Iher taptemelk 293: Vs licer taptemelk 294: 1 25 gr boter of marg. of 100 gr. vet r35: 250 gr. boter r 36: 250 gr. suiker r37: 300 gr. kinderdrankpoeder Voor hei tijdvak van 12 t/m 18 November geef* elk der honnen 297 rechï op het koopen van 2 kg aard appelen en bon R 38 op het koopen van 1 kg aardappelen. Bon 207 geef1 recht op het koopen U/4 ran soen v I e e s c h. De bonaanwijzing voor vleesch zal in den vervolge, evenals voor aardappelen reeds geschiedt, wekelijks plaats vinden. Daarenboven geeft bon 1-58,2-58 3-58 en 4-58 van de noodkaart eetste serie (kl, k2, k3 en k4) recht op het koopen van 100 gram verinicelli e.d. Op al deze bonnen mag reeds van Vrijdag 10 November des middags 12 uur af worden gekocht, uitge zonderd vleesch, melk, laptemelk en aardappelen. De bonnen voor grutterswaren moeten duor het publiek (voor zoo ver niet deelgenomen wordt aan Warme maaltijden uit de centrale keukens) voor 15 November a.s. w'orden ingeleverd bij den winkelier desverlangd tegen ontvangstbewijs. Aflevering voor zoover niet mogelijk uil den aanwezigen voorraad bij den winkelier zal plaats vinden, zoodra de winkelier op de ingeleverdeLon- nen nieuwen voorraad heeft ont vangen. De winkelier is verplicht op bon 204 in de eerste plaats grutterswaren uit zijn reeds aanwezigen voorraad af te leveren. Rij deelname agn warme maaltijden uii centrale keukens moeten aldaar de volgende bonnen worden ingeleverd: 1s. 204 voor gruttersw. of peulvrucht. 2e. 297 298 of r 38/r 39 voor aardappelen 3e. 293 voor taptemelk. Voor kinderen, geb. na 1939, behoeven geen bonnen voor melk of taptemelk te worden ingeleverd. 4e. de groentebonnen voo»* de 12e periode (benedenhelft). Voorts zijn geldig verklaardtot en met 25 Novemöer1944 1-37, 2-37, 3-37, 4-37 van de noodkaart eerste serie (k 1, k 2, k 3 en k 4): 1 rant. eenheidstoiletzeep. 1-38, 2-38, 3-38, 4-38 van de noodkaart eerste serie (k 1, k 2, k 3 en k 4): 1 rant, zeepvervsngende waschmiddelen of waschpoeder. <U403, d 403, e 403 (inlegvel): 1 rantsoen zeepverv. waschmiddelen of waschp. e 404 (inlegvel): 1 rant, toiletzeep r 10 (tabak t/m 6 Jan. 1945): 45 gram scheerzeep. STADSNIEUWS Zilveren jubilea. Heden herdacht de heer L. Kaak, voorman zetterij bij de N.Y. De Leidsche Courant, den dag, waarop hij vóór 25 jaar bij onze eoarant in betrekking kwam. Heden morgen werd hij, vergezeld van zijn echtgenoote, ten kantore van de direc tie gecomplimenteerd door den heer C. M v. Hamersveld, die hem de ge bruikelijke enveloppe met inhoud en aan zijn echtgenoote bloemen aan bood. I11 de zetterij .werd de jubilaris ge complimenteerd door den chef, den heer P. Cuppen, die namens directie, re dactie, administratie en hemzelf een geschenk onder couvert aanbood en bloemen aan zijn echtgenoote. Namens het technisch personeel wordt de jubilaris hedennamiddag te zijnen huize gehuldigd. Het was heden 25 jaar geleden, dat de heer "W. Plasmeijer ip dienst kwam van het advocatenkantoor Mrs. P. E. Briët, F. D. L. Gunning en N. G. Geelkerken, waar hij thans als eerste bediende werkzaam is. Mr, Briët heeft hem hartelijk toe gesproken en hem een geschenk aan geboden. Ook werden bloemen aange-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1