ZUID HOL LANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LSïDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red.20015 Donderdag 9 f%ov. 1844-le Jaarg. no 238. Nadat sinds den 15den Juni liet gebied van groot Londen met slechts korte onderbreking en met afwisselen de kracht onder het vuur van de V 1 heelt gelegjn, wordt deze beschieting sinds eenige weken door het gebruik van een nog veel doeltreffender projec tiel, de Y, 2. versterkt. Op den Noordelijken punt van Walt oberen hebben de /eigen steuupunten zich ook gisteren gehandhaafd tegen den van het Westen en het Oosten aan vallenden vijand. liet bruggenhoofd Moerdijk werd in felle ^vechten tegen sterke téfekaan- vallen gehandhaafd Onze artillerie bestookte doeltreffend vijandelijke concentraties en voortdu rende bewegingen in het gebied van Nijmegen en ten Oosten van Helmond. Tanks en grenadiers vernietigden ten Zuidoosten van Stolberg de daar afge sneden Amerikaansche gevechtsgroep en heroverden na zware gevechten de plaats Kommerseheidt, ondanks verbit terden tegenstand. Daarbij werden 15 Amerikaansche tanks stukgeschoten, twee buitgemaakt en meer dan 300 ge vangenen binnengebracht. Na sterke voorbereiding door artille rie ging de vijand in de vroege ochtend uren tusschen Font a Mousson en Cha teau Salins tot den daar verwachteu grooten aanval over. Er zijn zware ge vechten ontbrand. In de Etruskische Apennijnen wer den vijandelijke aanvallen in de front- bbcht ten Noorden van Rocca San Casciano in de diepte van het hoofd gevechtsterrein door de daar strijden de divisie infanterie opgevangen. Yan het Balkanfront wordt op nieuw melding gemaakt van levendige gevechtsactiviteit zonder belangrijke verandering in den toestand. In het dal van de Zuidelijke Mo- rava zijn vrij sterke aanvallen dei- Bulgaren mislukt.- Op de Aegeische Zee heeft een eigen torpedoboot een duikboot van den vijand tot zinken gebmcht. Yoor Boedapest en ten Noorden van de spoorlijn Cegled-Szolnok heb ben onze tanks en grenadiers sterke aanvallen der bolsjewieken afgeslagen. Door tegenaanvallen werden de bolsje- wieken uit verscheidene plaatsen ver dreven. Aan de Midden-Theiss zijn Duitsche en Hongaarsche formaties in v felle gevechten gewikkeld met vrij sterke vijandelijke aanvalsgroepen. Slag vliegers ondernamen overdag en des nachts doeltreffende aanvallen op de Sovjet-Russische ravitailleering. Op Walcheren en Schouwen. Naar Interinf meldt is het in de late namiddaguren van 6 November aan de Canadeesohe overmacht gelukt Middelburgs binnen te dringen, waar zware gevechten met de Duitsche ach terhoeden ontstonden Het gros van de Duitsche troepen distancieerde zich in Noordelijke richting en vereenigde zich met de zich in den sector Oost- Kapelle bevindende strijdkrachten. Een j gedeelte van de ei land bevolking heeft l met de Duitsche troepen de brandende puinhoopen van Middelburg verlaten. In de vroege morgenuren van Dins dag zijn formaties van het Britsch- Cana l< csche leger ook naar het eiland Schouwen overgestoken, dat zij des avonds weer moesten verlaten. STADSNIEUWS Cursus textielindustrie. - Zoowel in het belang van de arbeiders zelf als in dat van de Leidscho textielindustrie is het wenschelijk het ontwikkelingspeil van de jeugdige textielarbeiders tever- hoogen en daartoe van gemeentewege een cursus voor deze werkkrachten op te richten onder leiding van het hoofd van den gemeentelijken cursus voor vervolgonderwijs aan jongens. De cur sus zal in hetzelfde gebouw en op de zelfde ureu worden gegeven als de cursus voor vervolgonderwijs. De plannen voor dezen cursus ver wierven de volle instemming van de zijde der textielfabrikanten. Deze zul len aan de deelnemers van dezen cur sus gedurende den tijd, dat wegens het bezoeken van dezen cursus niet gewerkt kan worden, het volle loon doorbetalen, Verder werd door de fa brikanten een bijdrage aan de ge meente toegezegd van f 2().per leer ling en per cursus. Door dezen finan- cieelen steun zal van de volgens ra ming aan dezen cursus verbonden kosten ad f'44,per leerling een bedrag van f24.ten laste< van de gemeente blijven4 welk bedrag ook wordt besteed voor het vervolgonder wijs. Geboren: Josephus Aloysius, zn van J. F. M. Meul en M. J. Redcgckl; Aafien Wil- helmina Margaretha, dr van H. Kruizinga en MVG. H. Op 't Land; Catharina Johanna Marie, dr van W. van Leexiwen en J. K. Buis; Williel- mina Maria Louis, dr van H. van der Horst en N. M. deft Ouden., Overleden: G. W. Drost Wed. van J. P. van der Hoogt, 71 jaar. Onder trouwd: J. Ubink, jm 22 jaar-en J. Gommans jd 18 jaar. GEM. AANKONDIGING. VERSTREKKING VITAMINE D TABLETTEN. Ook dit jaar gedurende den winter weer per week 1 tablet met Yitamine D worden verstrekt aan EEN KORRELTJE. „Wie het voorrecht heeft, Katholiek te zijn, maar niet leeft overeenkomstig zijn geloof, is daardoor alleen reeds een ergernis voor zijn dwalende broe ders. Hij bidt dagelijks, misschien meermalen daags met den mond„Laat foekomen Uw rijk", maar door zijn ge drag wordt hij anderen een voorwend sel of een aanleiding om van het rijk Gods verwijderd te blijven. Immers, niets verduistert zoozeer den luister der ware Kerk van Christus als het onwaardig levensgedrag harer Kinde ren". Aldus dr. G.v. Noort in ,,De Christus, zijn persoon en zijn werk." Katholieken, die een onwaardig le vensgedrag leiden, vormen vaak een ernstiger belemmering voor de predi king van het Evangelie dan de be strijding van het ongeloof. a. Kinderen van 3 maanden tot 3 jaar. b. A.s. moeders gedurende de laatste drie maanden van de zwangerschap. De uitreiking geschiedt a. Yoor de kinderen op vertoon van de stamkaart eenmaal per maand bij den apotheker, waar men zijn recepten laat gereed maken. b. Voordea.8. moeders: gelijktijdig met het afhalen der extra-voeding op op het Distributiekantoor. Dringend wordt aangeraden de ta bletten regelmatig af te halen en op de voorgeschreven wijze (1 tablet per weeln te gebruiken. De Directeur van den G.G, G.D. Dr. M, D. HORST. Leiden, 7 Nov. 1944. PL. DISTRÏBLTTIEDIENST BELANGRIJKE MEDEDEELING. Met ingang van 11 November 1944 is het Distributiekantoor 's Zaterdags gesloten. Yan Maandag tot en met Yrijdag is het kantoor voor het publiek uitslui tend geopend van half negen tot «twaalf uur. Belangrijk voor zieken en a.s. jonge moeders. Zij, die op een Zaterdag extra rant soenbonnen of kaartjes in ontvangst moesten nemen voor deze categorie, beliooren dit in den vervolge te doen op Yrijdag voorafgaande aan den Zater dag, waarop deze bescheiden hadden moeten worden gehaald. Dit betreft dus hen, wier oproep kaarten het volgende oproepnummer dragen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1