ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEtOSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Dufitsch Weermachtsber'achf Woensdag 8 Nov. 19441e Jaarg. no 237. In de duinen aan de Noordweste lijke kust vin Walcheren en om Mid delburg zetten onze troepen hun weer stand voort, die door de zware verliezen van den vijand loonend wordt. Aan de dappere volharding der gar nizoenen van ons bruggenhoofd aan den benedenloop van de Maas is het te danken, dat dè kern van onze formaties over het Hollandsch Diep en de Maas teruggebracht en e.§n nieuw front op den Noordelijken oever opgebouwd kon worden. De doör den vijand nagestreef de vernietiging der in Noord-Brabant strijdende Duitsche formaties is daar mede mislukt. Vijandelijke aanvallen op het brug genhoofd van den Moerdijk werden uiteengeslagen. Door concentrische aanvallen van onze tanks en grenadiers in het pene- tratiegebied van Germeter werd we derom terrein van den vijand gezui verd en de omsingeling der afgesne den groep Amerikaansche strijdkrach ten hechter gesloten. Ondanks het gebruik van over machtige strijdkrachten tusschen Bac carat en St. Die kon de vijand slechts op enkele plaatsen den oever van de Meurthe bereiken. Uit midden Italië wordt toenemen de gevechtsactiviteit in den frontbocht ten Noorden van Roccas Casciano ge meld. De versterkte pogingen van de Bul garen om door onze stellingon tus schen het dal der Stroemitza en het gebied ten Noord-Oosten van Mitro- vica heen te stooten, heeft hun ook gisteren geen successen opgeleverd. Voor Boedapest is de toestand tenge volge van onze tegenaanvallen op de diepe flank der bolsjewieken-ontspan nen. In de gevechtsruimte Segled-Szolnok dringen de bolsjewieken verder naar het Noorden, doch konden tegenover den vastberaden weerstand van onze troepen slechts onbelangrijke terrein winst maken. Aan de Theiss zijn tegenaanvallen tegen den overgestoken vijand aan den gang. Plaatselijke acties der bolsjewie ken aan de Oostgrens van Slowakije mislukten evenals de aanvallen op vrij breed front ten Zuidwesten van Dukla- pas. Het elan van den vijandelijken storm loop ten Zuidoosten van Libau vermin derde. Daarentegen zetten de bolsje wieken in het gebied van Autz hun groote aanvallen voort. Onze grenadiers verijdelden den in het voornemen lig- genden doorbraak" en brachten de bol-I sjewieken na geringe aanvankelijke successen tot st :an. Anglo-Amerikaansche vliegers heb ben hun uitgebreide aanvallen op het liuhrgebied voortgezet. Na den zwaren aauval op Boclium in den nacht van 4 op 5 November was Gelsenkircheu gis teren en in den atgeloopen nacht het doel van sterke formaties bommenwer pers Voorts werden Neumunster, Hamburg, Weenen en Koblenz vrij zwaar getroffen. ROOSEVELT HERKOZEN. Volgens den zender New-York wordt in de vroege editie van de New York Times verklaard, dat president Roose velt is herkozen. Het hoofdkwartier der democratische partij liet zich in dezen zelfden zin uit. De zender New York publiceerde vanochtend vroeg de volgende resul taten geteld tot dusverre 11.795.01)0 stemmen, waarvan uitgebracht op Roo sevelt 6.448.0 0 én op Dewey •4,347.000. Roosevelt heeft de leiding- in 32 staten met 387 kiesmannon, Dewey in~ 16 staten met 144 kies mannen. Roosevelt, behaalde 54.7 pro cent, Dewey 45.3 procent van de tot dusverre getelde stemmen. BINNENLAND Vermicelli e.d. op bon 58. De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat de bonnen 1-58, 2-58, 3-58 en 4-58 van de eerste noodkaart in de provincie Zuid-Holland tot t/in 25 November a.s.recht geven op het koopen van 100 gram vermicelli en dergelijke. Brandstoffenbijslag. De secretaris generaal van het departement van So ciale Zaken heelt goedgekeurd, dat in het tijdvak van 29 October 19 44 tot en met,21 April 1945 aan arbeiders,die ingevolge de rijkssteunregeling een uitkeering ontvangen, wederom weke lijks een brandstoffenbijslag wordt ver strekt, Yan 29 October tot en met 25 No vember 1944 en van 11 Maart toten met 21 April 1945 wordt een uitkee ring gegeven van f 1por week. Ge durende de overige weken zal de bijslag f 1.30 per week bedragen, Ook de tot groep A behoorende kleine zelfstandigen, die steun ontvan gen ingevolge de voor sociaal-economi sche hulpverleening aan kleine"^?!!- standigen getroffen regeling, kunnen voor dezen bijslag in aanmerking ko men. EEN KORRELTJE. In het mooie boek van prof. dr H. van Rooyen O.S.Cr. ,,De zegetocht van het Kruis" lezen we in het hoofdstuk „De Kerk en de sociale orde" in een noot „Wat de Staat tot nog toe deed (voor de sociale ordening) was overwegend negatief. Het bestreed de gevolgen van de maatschappelijke wanorde, zonder rechtstreeks de vorming van een nieuwe sociale orde aan te durven". De geleerde schrijver noemt het „een gelukkig verschijnsel, dat ook de Staat eindelijk de noodzakelijkheid" van een positieve sociale ordening heeft inge zien". En hij besluit: „Men moet van harte hopen, dat hij aan de evangeli sche wijsheid, maar ook aan het klare, natuurlijke inzicht, dat in de groote en cyclieken werd neergelegd, niet achte loos voorbij zal gaan. Dit zal hemzelf slechts ten goede komen". Iu dit blad is in deze laatste jaren bij herhaling gewezen op de beteekenis van bedoelde encyolieken voor de vor ming van den komenden tijd. STADSNIEUWS Vrijdag 10 Nov. a.s. hoopt de heer A J. van Meygaarden den dag te herdenken, dat hij voor 25 iaarin dienst (rad bij de firma L. F. Ser- vaas en Zn., Hoogewoerd 17 Geboren: Cornells Frederik, zn van C. F. Hansen en A. M. Vogelenzang; Roelof Adrianus, zn van A. van Reen en W. Momberg; Francisca Hermina, dr van H. B. van Harte- velt en F. S. van Dam; Alida Catharina, dr van J. Siere en A. C. Wielinga; Agatlia Geer- truida dr. van J. J. van Soest en M. A. M. Akerboom. Reinier zn van W. Z. de Jong en C. van Houten. Olga Maria dr van I. Veilbrief en H. F. Dabroek. Maria dr van J. v. Houten en M. Roefstra. Klasina dr van P. Lindbout en N. jUberts. Hendrikus zn van W. Goris en J. J. Ploos van Amstel. Harry zn van H. J. Teyn en H. C. Barthen. O n <1 ertrou wd F. J. K. de Munnik jm 38 j. en J. J. Kanbier jd 28 j. O v er 1 e d e n: H. M. A. Hoevenaars vr 29 j. F. van-der Meij 45 m j. L. C. Junker wed. van F. J. Breedcvelt 74 j. OMGEVING HILLEGOM. Geboren: dr. van J. Salier zn H. Foks. zn van R. H. van Bakel en L. M. Backens. zn van J. H. G. Zifknmp en F. v. d. Werff. dr. vaii^A. L. J. v. Dijk en G. M. Langelaan. zn van J. v. Kampen en C. Duiven voorde. zn van A. B. Maar en A. Siecker. zn van J. J. Voger en H. Wolffgramm. zn van H. G. W. Coenen en J.- A. Berkhout, zn van P. J. v. d. Ploeg en J. J. M. Meskers. zn van A. A. Litjens en E. M. A. Welling Ge trouwd: A. J. v. d. Reep en I. Burger. J. W. van Rooden en C. A. A. Voorn. Over leden: P. Barnhoorn 94 j. BODEGRAVEN Geboren: Nicolaas Lambertus zn van C. Stapper en H. Kerkmeester Joanna Theresia Maria dr van J. Th. Koot en A. M, van der Maat. Maria Hendrikje dr van W. van Velsen en D. Versluis. Antonia Petrus dr van H. Oostveen en A. de Lange Onder trouwd: W. Burggraaf 38 j en A. van der Stoel 38 j. Getrouwd: A. Uithol 30 j en C. de Groot 31 j. Overleden: G. Mulder wed. van J. Post 73 j. C. Jansen 18 j. *H. Wolswijk 79 j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1