ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIOSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Te!. Adm. 20935, Tel. Red.20015 Dinsdag 7 Nov. 1944 Ie Jaarg. no 235. D^itsefo Weermsc^sberi^t l)p het. overstroomde eiland "Wal cheren worden op enkele duinen nog talrijke eigen steunpunten gehand haafd. Op M iddelburg ligt zwaar vuur van vijandelijke scheepsartillerie. Na .verbitterde gevechten aan den benedenloop van de Maas trokken on ze troepen zich terug op eenige vrij kleine bruggenhoofden. De bruggen van de Moerdijk werden vplgcns de plannen opgeblazen. Ten Zuid-Oosten van Helmond werden de aanvallende Lngelschen na geringe aanvankelijke successen weer teruggeworpen. In het penetratiebebied ten Zuid- Oosten van Stolberg kwamen onze uit liet Oosten en Zuiden tot den te genaanval overgegane gevechtsgroe pen goed vooruit en sneden vijande lijke strijdkrachten af. Vijf tanks werden stukgeschoten. Om de uitgangen van meren en i bosoh ton Westen van den bovenloop der Meurthe bij St. Die en om den uit i het Moezeldal naar de Westelijke Yo- j gezen leidenden weg is het ook gisteren weer tot verbitterde gevechten geko men De aanvallende vijandelijke batal jons werde-n teruggeworpen. Slechts in enkele sectoren konden zij in den loop van den dag onbelangr ijke terreinwinst behalen Het garnizoen ven La Roebelle stoot te bij een verrassenden uitval door der tig km. ten Zuidoosten van de stad ge- fortifieerde Franscke stellingen heen en rolde ze op Bij slechts 14 eigen ge wond n werd e n den v ij and z w a re v er- liezen toegebracht. Na het opblazen van talrijke versterkingsinstallaties van den tegenstander keerde de gevechts groep met rijke buit en talrijke gevan genen weer in dp vesting terug. Aan het Itaiiaansclie front, in hot gebied ten Noordoosten van Raceas Cascia.no is liet tot. harde plantselijke gevechten gekomen, waarbij de aan vallende vijand geringe vorderingen behaalde Op den Balkan leden de in het dal van de Strocmitza bij Kumanovo en ten Noordoosten van Pristina aanval lende Bulgaren zw .re verliezen. Ver scheidene sterke aanvallen der bolsje wieken op ons bruggenhoofd aan den Donau Dunatoeldvar stortten ineen. In het gebied ten Zuiden en Zuid oosten van Boedapest mislukten nieu we aanvallen der bolsjewieken. Tusschen Cegled en Szolnok bieden Duitsche en Hongaarsche troepen ver bitterden tegenstand tegen de verder aanvallende bolsjewistische formaties. Tegenaanvallen wierpen de bolsjewie ken aan liet front aan de Theiss en aan do Slowaaksche grens uit onsgeve.clits- j veld, waarin zij na krachtige vuur- voorbereiding hadden kunnen binnen- j dringen. Do sra.l Goldap in Oostpruisen is van de bolsjewieken bevrijd. In Koerland zijn ook op den tienden dag van den aiweerslag alle doorbrak- poging' n der bolsjewieken mislukt. Door Afcglb-Amerikaansehe bom menwerpers word liet. stadsgebied van Weenen hijzonder zwaar getroffen, BINNENLAND EVACUERENDE BEVOLKINGEN. Uit een stad in het midden des lauds scluijft men van het A.N.P Naarmate de oorlogshandelingen in ons land zich verplaatsen, gaat de burgerbevo 1 king,we 1 ke zich Let dichtst bij de diverse fronten bevindt, al meer en meer liet leed ondervinden, dat onvermijdelijk "is, zoodra lief militaire leven gaat ingrijpen in liet civiele bestaan. Na vaak wekenlang in on- O zekerheid te hebben geleefd en dag-in, dag-uit te zijn opgeschrikt door liet naderend oorlogsgeweld, dat zich toen nog openbaarde in vrijwel onafgebro ken gedreun van de kanonnen en gebrom van O vertrekkende vliegtuigen, kwam het bericht van de plaatselijke instantie, dat er binnen zooveel uur een aanvang moest worden gemaakt j met de reeds aangekondigde evacuatie, vaak nog als eeu bevrijding. Welk een stroom van ellende is er gepaard gegaan bij de vborbereiding tot den aftocht. Wat kon er meege nomen worden en wat moest or in elk geval moe? Veel tijd om te beraad slagen was er niet, er moest handelend worden opgetreden. En zoo zijn duizenden boerengezin nen en andere bewoners van hun have vertrokken met achterlating van. veel, wat hun dierbaar was. Op karren én platte wagens was het hoognoodigc op getast: wat winterkleorcn, de nog aan wezige levensmiddelen, de fornuizen, het beddegoed en dan nog die dingen, waaraan ieder voor zich zoo gehecht was, dat zij ze onmogelijk in den stook konden laten. Het keukengerei bungel de langs de wielen en op de weinige stoelen die meegenomen konden wor den. zaten daar de vrouwen en kinde ren, in dekens gehuld on met doeken om het hoofd. Het vee ging mee. "Ach ter de wagens, alle voorzien van een witte vlag, sjokten do koeien en de schapen en ook de hond bleef niet ach ter. Hut krachtigste paard werd voor gespannen, de boer zelf nam de teugels in handen en als alles klaar was nam de droeve tocht een EE'l KORRELTJE. „De redding uit den grooten. nood van dezen tijd kan uiteind cl ijk slechts van God komen en wij kunnen die red ding bespoedigen door gebed .en lielda- digheid" - aldus de Deken en de.pas toors van Amsterdam in een gezamen lijk schrijven, aai:. de katholieken van de hoofdstad-. Gebed en liefdadigheid!s onafschei delijk aan elkaar verbonden! Twee wezenlijke vormende elementen in het leven van den christen als zoodanig. De oude heidenwereld werd door het leyen wan de christenen tot do bekentenis ge dwongen; „Ziet "eens, hoe ze elkaar liefhebben". Dwingen de christenen van dezen tijd tot eenzelfde bekentenis? leder christen moge deze hoogst ern stige vraag voor zichzelf beantwoorden. Tientallen kleine plaatsjes"zijn thans oorlogsgebied en de bevolkingen zijn gevlucht naar de oorden, waar van oor log en oorlrgsgoweld niet of nauwelijks sprake is. Al onze vluchtende landgenpoten, die een ongewisse toekomst tegemoet gaan en iii%£ weL-n of ze ooit nog eeiis weer op hun erf of in hun dorp terug zullen kunnen koeren, hebben afstand gedaan van alle mnterieele dingen, d'e zij bezaten. Zij zijn 'letterlijk van alles berooid en zoeken berooid als ze zijn, een schuil plaats bij andere landgenooten, die in gelukkiger omstandigheden verkoelen. Doch zij allen ijn, nu zij niets meer op aarde bezitten, nog dankbaar als zjj als gezin bijeen mogen blijven. In hen allen is die berusting te zien van men--" schen, die alles en alles verloren bobben, alleen al door het weten, dat zij er het loven hebben afgebracht cn als man, vrouw cn kinderen voor verder onheil gespaard zijn gebleven. Nieuwe aardappelbon in Zuid-Hol land. De prov. voedsd^eoinmissaris voor Zuid-Hollahd maakt bekend, dat in deze provincie van t/m. 11 Nov. Elk der bonnen 1-65, 2-65, 3-65 recht geeft op het koopen van 2 kilogram aardappelen, terwijl bon 4-65 recht geeft op het koopen van 1 kilogram aardappelen. Caroline Lancker-van Dommelen 70 jaar. Op 9 November a.s. wordt de actrice ep. tooneelschrijfster Caro line Lancker-van Dommelen 70 jaar. Twee kinderen door gevonden pro jectiel gedood. Door het spelen met een gevonden handgranaat Ms dit projectiel tot ontploffing gekomen, waardoor de 9-jarige "W. J H. en zijn broertje de 7-jarige J. M. H., wonende Korte Hartweg te Soest, op slag wer den gedood.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1