ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE OELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEiPSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 2001S EEN KORRELTJE. Wij lezen in de Tijd" „Ann de Prins Hendrikkade te Am sterdam is een schip met levensmid delen aangekomen, door de Texel - sche bevolking vrijwillig en gratis af gestaan voor de meest nooddruftigen van de hoofdstad. De Gemeentelijke Dienst van Sociale Zaken distribueert de partij, bestaande uit aardappelen, groente, mèel, spijsolie en vleesch". Een zonnestraal door de donkere wolken van dezen tijd Maandag 6 Nov. 1S44 1e iaarg. no 235. SSuifscS* Weer:nacSits&ei;ichf In verbitterde gevechten weren on ze grenadiers zich op liet eiland Wal cheren tegen den van het Westen, Zuiden en Oosten opdringenden vijand. Aan de Beneden-Maas verhinderden de eigen bruggenhoofdbezettjngen de beoogde doorbraak der Engelsehen en Oauadeezen naar de groote Maasbrug gen bij de Moerdijk. Snelle geveehts- en des nachts ope- reerende slagvliegtuig n vielen in den afgeloopen nacht herhaaldelijk een vijandelijke ravitailleeringsbasis bij A ken aan. Er ontstonden branden en ontploffingen. Door onze tegenaanvallen Zuid-oos telijk van het bosch van Huertgen e werden verscheidene tijdelijk verloren gegane plaatsen4 heroverd. De vastbe- aden tegenstand van onze grenadiers de*cLook gisteren weer Westelijk van St. Die de beoogde doorbraak van vijandelijke formaties naar het Meur- the-dal mislukken. In Midden-Italië ontstonden geen b el a ngr ij k e ge v e c li ts h an d e l i ng en In Macedonië heeft de toestand weinig verandering ondergaan, Noord oostelijk van Skoplje werd door onze tegenaanvallen een Bulgaarsche ge vechtsgroep af ges heden. De vijande lijke druk in het gebied Noordoostelijk van Pristina duurt voort. Bolsjewisti sche strijdkrachten, die tijdelijk liet dal van de Westelijke Morawa waren binnengedrongen, wérden weer, ver dreven. In liet Donau-bruggenhoofd Dunafoeldyar sloegen Duitsche en Hongaarsehe formaties bolsjewistische aanvallen af. In den pantserslag ten Zuidoosten van Boedapest zijn nieuwe Sow jet- Russische doorbraakpogingen mislukt. Szolnok viel na hevigen strijd in han den van den vijand. In het gebied 4* van Ungvar deden overstrooming en verslibbing van het terrein de gevechts activiteit inkrimpen. Bij Goldap wer den de bolsjewieken in met élan onder nomen aanvallen uit hun stellingen geworpen. Vijandelijke strijdkrachten in de stad zelf werden afgesneden. Hun pogingen om uit te breken en aanvallen uit het Oosten, die den druk moesten verlichten, mislukten. In Koerland vielen de Sowjet-Russen in de tot dusver bestaande sectoren van de zwaartepunten den gelieelen dag vruchteloos aan. Geallieerde vlie gers wierpen Zaterdag in den loop van den dag en in de eerste uren van den nacht brisant- en brandbommen in Noordwestelijk, Westelijk en Zuidelijk Rijksgebied. 'De strijd in Nederland. Opliet eiland Walcheren kwam het in den loop van den derden November wederom tiTP uiterst verbitterde ge vechten met de Canadeesche troepen, die van alle strijdkrachten en middelen gebruik maakten en thans ook ten Zui den van den opgeblazen dam tusschen Zuid-Beveland en Walcheren een bruggenhoofd hebben gevormd. Van een verdere poging om de zeeëngte zelf over te steken zagen zij af. Om de stad Vlis8ingen en de haven wordt nog steeds met groote verbittering gevoch ten. De nabij Westkapelle gelande geal lieerde strijdkrachten konden in de omgeving van Domburg slechts onbe langrijke terreinwinst behalen, hoewel zij doorloopend onder bescherming van de Britsclie oorlogsschepen versterkin gen aangevoerd krijgen. Ten Zuiden van de Maas blij ven de troepen van Montgomery ernaar stre ven door numerieke en materieele over macht de beslissende doorbraak naar de'Maas af te dwingen. Zoowel ten Noorden van Roosepdaal als ten Noor den van Breda ontstond een verbitter de strijd. Tegen de Duitsche bruggenhoofd- stellingen ten Zuiden van de Maas hebben de geallieerden op 3 November naar het DNB verneemt, hun plaatse lijke aanvallen voortgezet. Zij slaagden erin op enkele plaatsen penetraties te j bewerkstelligen. I Ten Westen van Oosterhout drongen j vrij zwakke Britsclie. strijdkrachten j over het kanaal. j Moskou weigert herstel der betrekkingen metZwit erSand. De Sovjet-Russische regeering heeft in een nota aan den Zwitserschen am bassadeur te Londen het herstel der di plomatieke betrekkingen met Zwitser land geweigerd, omdat Zwitserland tot dusver op geen enkele wijze afstand heeft gedaan van haar vroegere vijan delijke politiek jegens de Sovjef-Unie'b - BINNENLAND Schoolkinderen van de straat. Nu de onzekere toestand in ons land blijkt voort te duren aldus in een rond-, schrijven de secretaris-generaal van het departement van Opvoeding, Weten schap n Kuituurbescherming lijkt het gewenscht, dat de scholen, die thans nog gesloten zijn, zoo spoedig mogelijk hef werk hervatten, ten einde de kinderen van de voor hen zoo ge vaarlijke straat te houden. „Mochten de plaatselijke omstandig heden of het feit, dat de school niet beschikbaar is een hervatting van het werk belemmeren, dan moge ik er bij het onderwijzend'personeel ten zeerste op aandringen, dat zij contact met hun leerlingen zoeken en dezen door het opgeven en nakijken van taken tot nuttige bezigheid brengen". STADSNIEUWS* Cor de Grbot speelde dezen middag zóó, dat hij een stampvolle (maar kou de) zaal toehoorders warm deed wor den. Zijn spel en voordracht waren van een fijn muzikale distinctie. Zijn vir tuositeit blonk uit in diverse gestalten der Romaansche school. Chopin, wat heeft hij hiervan veel schoons gegeven alles beheerscht, sober zelfs Voortref felijk b.v. bet vraag-en antwoordspel in de „Polonaise as ld. t.", verzadigd de rust in de nocturne, de climax der Bal lade enz. Debussy volmaakt in zijn ver nuftige onverdorvenheid. Zuiver het muzikaal inzicht, intelligent de voor dracht, schitterend de techniek van linker- en rechterhand en in evenwich tige aanvoeling volgden de dansen van Granados. En welk een charme legde hij in de betooverende „Mompou's". Ten slotte Albóniz, knap, schoon, dich terlijk 'en imponeerend. Veel applaus, dat welverdiend wras, een poëtisch ele gant toegift. J. Kortmann Vrouwelijk gevonden. - Op Vrijdag 3 Nov. is in de Zóeterwoudschesi-gel- gracht ter hoogte van de Luduina Stichting het lijk drijvende gevonden van een onbekende vrouw, oud onge veer 65 70 jaar, lengte 1.65 M., vol rond gezicht, donker Idond haar, gezet postuur, gekleed in zwarte taian- tel, blauwe japon, zwarte kousen en lage zwarte schoenen. De korpscommandant van politie te Leiden verzoekt ieder, die inlichtingen omtrent cle identiteit kan verstrekken, zich ten spoedigste te vervoegen aan het bureau van politie, Zonneveld straat 10, af deeling recherche. In den, ouderdom van 69 jaar is hier ter stede plotseling overleden dr. J. G Ü.bbink, predikant bij de Ned. Herv. Gemeente alhier. Dr. J G.Uh- bink die van de dir. Ger. Gem. II. V.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1