ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE IE1DSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en OEWESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red.20015 bruggenhoofd Brugge Zaterdag 4 Noy. 1944 1e Jaarg. no 234. j heeft daarmede zijn hoogtepunt over schreden. Op den Westhoc.k van Wal cheren zetten de Britten oufQ-r bescher ming van sterke eenheden oorlogsbo dems nieuwe troepen aan land, om hun bruggenhoofd daar te vergrooten Tus- de zee en het door de zee over- bevelhebber generaal-majoor Kger,ding, stroomde binnendeel van het eiland door den vijand overweldigt1. j drongen de geallieerden naar 't Noord- Opofferende n tegenstand biedende, oosten en Zuidoosten op. heeft het in de zware gevechten der Wat. van Walcheren 1102: laats ie weken ruim 50 vijandelijke bleven Weermasfofsbeiricftf Het dappere garnizoen van ons ten Noordoosten van is na felle gevechten op korten afstand om den commandopost van zijn schen tanks in den strijd op korten'afstand vernietigd. Op het eiland Walcheren zijn onze troepen in hSt stedelijk gebied van Ylissingen en op den Westpunt van liet eiland in zwaren afweerstrijd ge wikkeld met voortdurende aanvallen en landingen. Ten Noordoosten van Roosendaal zijn onze troepen in sti vijandelijke formaties, die er 111 gewikkeld met slaag den in ous hoofdgevechtsveld binnen te dringen. In het woud Huertgen, ten Zuidoos ten van Aken, hebben de Amerikanen met steun van tanks, onze stellingen aangevallen. De aanval stuitte na ge ringe aanvankelijke successen, Fransehe bataljons, die gisterochtend ten Noorden van Baccarat hadden aan gevallen, werden teruggeworpen. Op den Balkan ontzegt de succesvol le afweerstrijd van onze troepen in het Stroemitzadal evenals ten Noordoosten van Skoplje en Pristina den voortdu rend aanvallenden Bulgaren iederen opmarsch. Ook in het brongebied Van de Westelijke Morawa sloegen onze formaties de bolsjewieken terug. Ten Noordwesten van Kecske-rfet le veren Duitseho en Hongaarsche forma ties een zwaren strijd tegen bolsjewis tische infanterie- en tankstrijdkrachten die opdringen naar Boedapest. In het gebied van Szolnok heelt de vijand bij felle maar vergeefsche aanvallen aan zienlijke verliezen geleden. Tusschen de Woudkarpatken en het Koerische ffaff is hetrfelechts tot vergeefsche afzonderlijke aanvallen van den vijaod in de Oostelijke Bes- kiden en bij Goldap gekomen. Anglo-Amerikaansche bommenwer pers hebben overdag Midden-Duitsch gebied benevens de steden Bielefeld, Duisburg en Trier aangevallen, - Van het Zeeuwsche strijdgebied. Naar het D. N B. meldt, is het den ge allieerden niet gelukt, vrij sterke.strijd- krachten ten Zurden van de Maas af te snoeren. Onder bescherming der ach terhoeden gelukte het den Duitschers. den kern hunner formaties naar den Noordelijken Maasoever terug te voe ren. De strijd om den Scheldomond gevechten De gevechten De gevechten in het hooge hebben, aldus het D. N. B., oorlogvoering die vliegen. drongen irr twee kustbatterijen, men in de lucht had laten nadat alle munitie was verschoten. Aanval b?j Aken. Het Internationale Tnformationsbue- ro meldt van het Westelijke frontTen Zuidoosten van Aken zijn de Amerika nen Donderdagochtend uit het woud op een smal front ter sterkte van ongeveer 2 regimenten, tot den aanval overgegaan. In verbeten afweer en ge deeltelijk in strijd op korten afstand wierpen de Duitschers de Amerikanen terug. Aangezien de Amerikanen in de bosschen sterke reserves geconcentreerd hebben. moet verwacht worden, dat de intensiever en uitgebreider zuilen worden. In het hooge Noorden. Noorden voor de Duitsche oorlogvoering eenzelfde be- teekenis als de strijd om de steun punten aan den Atlantischen Oceaan. Zij binden sterke bolsjewistische strijd krachten en verhinderen bovendien de overstrooming van het hooge Noor den door het bolsjewisme. Sinds hot afvallen van Finland kon- EEN KORRELTJE. edele, waarlijk christelijke is overge- verzinkt thans in puin en asch. Middelburg, Domburg en V'êere staan in brand. Ten Zuiden van den Maas mond werden de geallieerde aanvallen tijdelijk gestaakt. De Duitsche forma ties ruimden een penetratie aan de spoorlijn Breda-Dordrecht op. In Oostelijk Nederland vielen de Britten opnieuw het -Dnitselic brug genhoofd agn het kanaal van Deurne aan, zonder belangrijke voordeelen te behalen. Voorts wordt nog gemeld De Duit- schn marineartilleristen van Cadsand en Westcapelle hebben zich gedurende de middaguren van Vrijdag afgemeld. In en bij Heyst staan de laats Ie Duit sche weerstandsnest n in uiterst zwa ren strijd tegen de verpief terenden vijandelijke overmacht. Aan den Wes telijken punt van Walcheren zij nonder bescherming van 2 slagschepen 3 zware kruisers en verscheidene kano neerbooten nieuwe Britsche strijd krachten aan land gegaan en doorge- V oor menschen is er geen grootere vreug de dan anderen vreugde te verschaf fen. Daarin ligt de verzoening tusschen „egoïsme" en naastenliefde; daarin kunnen beide hun bevrediging vinden. Men kan zich geen waardevoller vreugde verschaffen, geen zoetere ge nieten, dan die, welke men anderen verschaft en met anderen geniet. De vreugde-gaven, welke men anderen schenkt, ontvangen wij uit hun hand terug, vermeerderd en stegen." Aldus mgr. dr. „Meer vreugde", kan óók in dezen geboord in waarde ge- Keppler P, von Deze tijd worden aan- ïn vreugde-bron den de Duitsche troepen het oude front voor Moermansk en langs de Finsch- Sowjetrussisclie grens niet laten be staan en was het hun bedoeling Finland te ontruimen. De uitwijkbewegingen verloopen volgens de plannen. Duitsche pioniers hebben inmiddels alles wat voor de bolsjewistische oorlogvoering van waarde kon zijn, vernietigd. De wijd en zijd over het land verspreide boerenhoeven hebben Finsche boeren, die liever hun huis verlaten en met de Duitschers meetrekken dan in han den van de bolsjewieken vallen, vaak zelf vernietigd. De nikkelmijnen bij Petsamo werden zoo grondig onbruik baar gemaakt, dat de exploita tie daar van voor jaren onmogelijk is. De bolsjewieken troffen gesteund door sterk artillerievuur, Huertgen- ach ter volgen de i het altijd reeds dun bevolkte land om Petsamo onbewoond en uitgebrand aan BINNENLAND Aflevering op bon R11 van de Tabaks- kaart. Om misverstand te voorkomen wordt er van officieele zijde de aan dacht op gevestigd, dat, voorzoover de detaillisten intusschen bevoorraad zijn of de tabaksproducten nog in voor raad hebben, zij onmiddellijk tot af- leverin daarvan aan hun klanten, die bon R 11 van de tabakskaart bij hen hebben ingeleverd, dienen over te gaan. STADSNIEUWS Sint Odo Koorknapen. Zondag: Volkszangmis. Beurt aanJ. Lagerberg I. Zirkzee, H. Pielanen, M. Griffioen, Aim. Denting, Th. Verplancke, W. Ouwerkerk, L. Driessen, J. Nijssenen Bert Bergman; 's Avonds Lof, Vanaf heden iederen ayond om vijf uur Lof. Scliola boven. De repetities moeten daarom wan tijd veranderen. Voorlopig houden we de volgende tijden: Dins dag half zes Schola (direct na het Lof). Donderdag vier uur: Cr esc, Gr. II;

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1