ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LE1D3CHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCIIE EDITIE Tel. Adm. 20835, Te!, Red. 20015 Vrijdag 3 Nov. 1944 1e Jaarg. no 233. ë&aiifóch W@@rwsa<c!itsberi€tot In Nederland strijden onze troepen ter weerszijden van het buitendeel der Westerschelde' verbitterd om iederen duimbreed gronds. Inliet bruggenhoofd ten Noordoosten van Brugge biedt het ineengeschrompelde garnizoen op smal terrein nog steeds verbeten tegenstand. Op het voor een groot deel overstroom de eiland Walcheren zijn onze grena diers in felle gevechten gewikkeld met den vijand, die ook op het Westelijk deel van het eiland is geland, Nieuwe pogingen van de Canadeezen om uit Zuid-Beveland den toegang naar Wal cheren te forceeren, werden uiteenge slagen. Aan den benedenloop van de Maas is dé gevechtsactivijteit iets ver minderd. In hun bruggenhoofdstcllm- gen hebben onze divisies vijandelijke tankaanvallen afgeslagen. Ten Wésten van Breda werd een vijandelijke groep strijdkrachten afgesneden. Ter weerszijden van Stolberg zijn aanvallen van Amerikaansche batail- lons in ons vuur ineengestort. Ten Oosten van Pont, a Mousson en in de wouden ter weerszijden van Baccarat hebben zich op een breed front felle gevechten ontwikkeld. Eerst na wis sel valligenv"-strijd en na aanzienlijke pantserverliezen kon de vijand eenige terreinwinst behalen. In het woud van Mortagne werden zijn aanvallen uiteen'.1 eslagen. Uit Midden-Italië komen slechts be richten over wederzijdsche verken- ningsactiviteit, vooral in de kustsec- toren. Het garnizoen van Pisco pi ten Westen van Rhodos heeft het eiland van vijanden gezuiverd. Op Milos duren de gevechten voort. Na de lan ding van Engelsche troepen en com munistische bendenstrijdkrachten op de Westkust van Dalmatië bij "Split, Metkovic en Dubrovnik, hebben onze beveiligingsformaties zich volgens de hevelen op voorbereide stellingen in He bergen in de kuststrook gedistan- cieerd. In het centrale deel van den Balkan hebben onze troepen opnieuw Bulgaarsche aanvallen ten Oosten van bet. Vardardal en in het gebied van Pristioa uiteengeslagen. Tusschen Donau en Theiss werden van beide zijden nieuwe formaties in de wissel vallige inet voortdurende verbittering gevoerde gevechten geworpen. Aan den middenloop van de Theiss distancieerden wij ons naar den Noor delijken oever zonder dat de vijand on ze bewegingen vermocht te storen. Ten Westen van den Doeklapas stortten nieuwe bolsjewistische aanval len in ons afweer vuur ineen. Ten Oosten van Libau en in \et ge bied van Autz zijn ook gistere n'alle vij andelijke doorbraakpogingen mislukt tengevolge van den heldhaftigen weer stand van onze divisies. Waar de vyand op smal front kon binnendringen, kon hij worden opgevangen of in tegenaan vallen worden teruggeworpen.- Anglo-Amerikaansche vliegers heb ben bommen geVorpen op Rijnlandsch gebied, op Weenen en Graz. In den af- geloopen nacht hebben de Britten ste-^ den in het Rijnland en de Rijkshoofd stad aangevallen. De strijd op Walcheren. Volgens.*het Intern. Informatiebu reau loopen de gevechten om het bruggenhoofd ten Noord-Oostan van Brugge ten einde. Op Walcheren vormden de Britten, onder de bescherming van hun zwaar scheepsgeschut, bij Westka/pelle een nieuw bruggenhoofd, waaruit zij in Zuid-Oostelijke en Noord-Oostelijk e richting aanvallen. Yan Zuid-Beve land uit hebben zij eveneens pogin gen gedaan Walcheren te bereiken ten einde op de Oostelijke zijde van het eiland een bruggehoofd te vormen De strijd om de stad en de haven van Ylissingen «duurde Donderdag met onverminderde hevigheid voort, airlus vervolgt het Inf.hureau. Met buitengewone vorbittering wordt hier door beide zijden om ieder huis en om iederen uitstekenden muur ge vochten. In het Oosten van Nederland ont stonden nergens gevechten van eeni- gen omvang. Van het Oostelijk front. Bij regen en mist en over doorweekte wegen duurt de zware strijd om Koer land voort. Ondanks het toenemen van devbolsjewistische aanvallen hield het Duitsche front in elastische verdedi ging aldus het Kif. bureau overal stand en werd nergens de samenhang verloren. Ten Zuiden van Libau bleven Sowjet-Russisclie aanvallen voor de Duitsche hoofdverdedigingslinie ste ken. In het gebied ten Westen van AutZ grend.Iden de Duitsche troepen in de woudeii en moerassen eenige plaatselijke penetraties af. De slag tusschen de Donau en de Theiss is als gevolg van het aan beide zijden in den strijd werpen van sterke pantserstrijdkrachten bewegelijk ge worden. De vertangingen op den lin kervleugel van de Duitseh-Hongaar- sehe verdedigingslinie begonnen zich Woensdag los te maken. Op den rech tervleugel trokken zich de Hongaar- sclie troepen eveneens naar het Noor den terug EEN KORRELTJE. Wanneer wij iemand ontmoeten, die in dezen oorlog het liefste verloor, dan moeten wij hem niet troosten met woorden, aldus G. Mulders S.J. in „Waarom oorlogsleed"? „Wij moeten niet veel tegen hem zeggen, maar hem door onze voortdurende belang stelling en geregelde kleine diensten ons meeleven met zijn leed laten voe- len^. Onze vrome gedachten heeft hij ni«noodig. maar wel ons goed hart, on^fmeevoelen met hem. God wil ons hart gebruiken als het kanaal waar door zijn goedheid moet vloeien naar ieder die bedrukt is". Het aftreden van Horthy. Het Hongaarsche Huis van Afge vaardigden is Donderdag bijeengeko men om kennis te nemen van een schrijven, waarin de voormalige rijks bestuurder, admiraal Horthy, mede- deeling doet van zijn besluit afstand te doen van zijn functie, met alle daaraan verbonden rechten van rijks bestuurder. De president van het Huis vap Afgevaardigden verklaarde, dat hij den rijksraad tegen 27 October bijeengeroepen had, daar het ambt van rijksbestuurder vervuld moest worden. De rijksraad besloot de beide Huizen niet bijeen te roepen voor een gemeenschappelijke zitting, daar een belangrijk deel van het land door den oorlog getroffen is, en het huidige oogeublik voor deze bijeenroeping niet geschikt is. De president is derhalve van meening, dat de uitoefening van de macht van het hoofd van den staat tot nader order door middel van het parlement moet geschieden. Paripche massamoordenaar gearresteerd. j Naar Reuter uit Parijs meldt is Dr. Marcel Petiot, de Parijsche massa moordenaar Donderdag vooreen station van den Parijsclien ondergronds'chen spoorweg in de uniform van kapitein van het Fransche verzetsleger ge- jj arresteerd. STADSNIEUWS Voor alle priesterstudenten. Za terdag 4 Nov.Jvan 2.30— 3.30: H. Uur in de kapel van het Sint Elizabcth- Ziekenhuis. - Op Dinsdag 7 Nov. a.s. hoopt de heer W Buil, koetsier hij de N.Y. meelfabriek „de Rijn", voorbeen fa. Wed. T. J. Bots, zijn zilveren dienst- jubileura te herdenkeir. Geboren: Willem Maurits zn van H van der Meij' en J Noort; Cornelis Jan Willem zn van IC van der Meij en H Honders; Veronica Wilhelmina Maria dr van H L Snijders en C J F Stolwijk; Maartje dr van J van Duijn en A van den Oever; Jacoba Christina Anna dr

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1