ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 binnenland stadsnieuws"" s. J. Bomert. f In den ouderdom van 90 jaar is o/erleden de heer S. J. Bomert, dien velen kenden en dien allen, die hem kenrlen, waardeerden en hoogachtten als een eenvoudig, oprecht en gaaf mensch, een christen-man uit één stuk. In zijn lange leven heeft de overledene vreugde en droefheid ge kend, maar alles in evenwichtige ge latenheid aanvaard als komend uit Gods handzóó was zijn lange leven een waarlijk mooi leven, ons allen Ien voorbeeld. De laatste 15 jaar genoot de beer Bomert een welverdiende rust na een arbeidzaam leven. De daaraan voorafgaande 14 jaar bad bij de leiding van de advertentie-afdeeling van „De Leidsche Courant". Zijn nagedachtenis flal bij ons in eere blijven. gem. aankondiging. Donderdag 2 Nov. 1944 1e Jaarg. no 232. WeersnacMsbericM Het garnizoen van ons bruggenhoofd ten Noordoosten van Brugge heeft zich niet uiterste taaiheid verdedigd tegen de met tanks aanvallende Cana- deezen. In de ochtenduren van Woens dag is de vijand, gesteund door zee- strijdkrachten, geland in het gebied van Ylissingen. Om stad en haven wordt hevig gestreden. In Noord-Brabant heeft de vijand op het geheele front tusschen het eiland Tholen en het gebied ten Oosten van Oosterhout zijn krachtige tank- aanvallen voortgezet. Zij stuitten op den verbitterden weerstand van onze troepen, Alleen in het gebied van Geer- truidenberg kon de vijand eenige kilo meters naar het Noorden opdringen. Patrouillebooten hebben voor de Ne- derlandsche kust een Britsche motor torpedoboot tot zinken gebracht en een tweede beschadigd. Sinds bijna twee maanden trachten de Amerikanen door ons front in het Westen der Yogezen heen te stooten. bok gisteren vielen zij concentrisch aan ten Noorden van Baccarat en ten Oosten van Rambervillers Met krach tig gebruik van tanks gelukte het Fran- schen troepen in Baccarat binnen te dringen. In de bosschen ten Oosten van Rambervillers bleven de vijandelijke aanvallen steken. Ook de in het pene- tratiegebied ten Westen van St. Die aanvallende Amerikanen werden afge slagen. Binnen het bestek van onze distaiicieeringsbewegingen op den Bal kan werd Saloniki, zonder hinder van vijandelijke zijde, ontruimd. In de beide hoótdgevechtsgebieden Pristina en Kraljewo zijn talrijke Bulgaarsche en bolsjewistische aanvallen gestrand In Kroatië werd het gebied tusschen den middenloop van de Drawe eu de Save door Kroatische formaties van benden gezuiverd. In het gebied van Kecskemet zijn harde gevechten aan den gang met den tusschen Donau en Tlveiss opdrin- genden vijand. Aan de Oostgrens van Slowakije en in de Oostelijke Beskiden hebben Duitsclie en Hongaarsche troepen tal rijke afzonderlijke Sovjet-Russische aanvallen afgeslagen. De gevechten in Koerland zijn in hardheid nog toegenomen. Onze troe pen plaatsten tegenover de voortdu rende bestorming der bolsjewieken ten Zuid-Oosten van Libau en in het gebied van Autz taaien tegenstand en verhinderden in verbitterden afweer ook gisteren alle doorbraakpogingen. In Finland zijn onze marsch- en distanciecringsbewegingen volgens de plannen verloopen. Britsche vliegers hebben overdag bommen geworpen op Rijnlandsch ge bied en des nachts Keulen en Ham burg aangevallen". Van het Westelijke front. Yolgens het Inter. Inf. Bureau heb ben de Amerikanen ten Zuidoosten van Luneville een vrij sterken aanval ge opend met het doel door het Duitsclie front heen te stooten en dit naar het Noorden en Zuiden op te rollen. Zij slaagden er weliswaar in het Duitsclie front iets in te drukken en Montigny te bezetten, doch werden toen in de avond uren door Duitsclie reserves tot staan gebracht. De tweede stoot was door het Meurthedal gelicht op Baccarat. Gevechten voor de Nederlandsche kust. In de ochtenduren van Woensdag is het voor de Nederlandsche kust her haaldelijk tot gevechten tusschen Duit sclie patrouillevaartuigenen Engelsche torpedomotorbooten gekpmen. Breda brandt. De Duitsc.he divisies in het Neder landsche gebied ten Zuiden van de Maas voltrekken, naar de militaire woordvoerder der Willielmstrasse heeft verklaard, een systematische, zeer langzame distancieeringsbeweging in Noordelijke richting naar den beneden loop van de Waal. Birwien het bestek van de distancieeringsbeweginghebben de Duitschers de stad Breda ontruimd, die in brand staat. Churchill over den duur van den oorlog. Naar Reuter meldt, heeft Churchill Dinsdag iri het Lagerhuis verklaard, een einde van den oorlog in Europa vóór het einde van het voorjaar of zelfs begin van den zomer niet te kunnen voorspellen en nog minder te kunnen garandeeren. Alleen op de basis van militaire redenen is het niet raadzaam aan te nemen, dat minder dan 18 maan den na afloop van den oorlog in Europa noorjig zullen zijn voor de definitieve vernietiging van den Japanschen wil of Yan de Japansche capaciteit om door te vechten. Lotta-organisatie in Finland ontbonden. Uit Helsinki wordt gemeld, dat in Finland behalve de burgerwachten thans ook de bekende Lotta-organisatie is ontbonden. Honden- en kattenbrood. Yan 1 t/m. 30 November wordt op bon no. 12 van de diatribuiekaart voor hon denbrood dezelfde hoeveelheid hon denbrood beschikbaar gesteld als op de bon voor de afgeloopen periode. Yoor bon nummer 12 van de dis tributiekaart voor kattenbrood (groep EEN KORRELTJE. „Het Staatsgezag kan, steeds natuur lijk voorgelicht door de natuurwet en de goddelijke wety meer nauwkeu rig bepalen, wat, met het, oog op de noodzakelijke eisclien van het alge meen belang, den bezitters al of niet geoorloofd is in het gebruik van hun bezit". (Uit de encycliek Quadragesimo Anno). K,j wordt® voor de maand November 1 L/.> k.g. kattenbrood beschikbaar ge steld. Na 30 November is bon no, 12 van beide distributiekaarten ongeldig. Wederom minder licht in Den Haag. In verband met de ongunstige kolen positie zal met ingang van 3 November in dat gedeelte van het stroomverzorgingsgebied van de elec- trische centrale Den Haag, waarin tot heden tot 10 uur des avonds stroom werd geleverd, de stroomtoe voer te 9 uur in den avond worden verbroken. Gisteren ,was het 25 jaai/geleden, dat Mej. E. C Jonk als secretaresse bij Mr, M. B. Yos, Rapenburg alhier, in dienst trad. In hartelijke bewoor dingen huldigde Mr. Yos de jubila- resse en bood haar een geschenk onder couvert aan en een fraaie bloemen mand. Ook van het hoofdbestuur van het Roode 'Kruis, waarvan Mr. Yos secretaris is, ontving de jubilaressè een fraaie bloemenmand. Bereiding van pap voor kinderen. Indien behoefte blijkt te bestaan aan centrale bereiding van pap voor kinde ren, zal tot deze bereiding worden o ver gegaan voorloopig ten behoeve van kin deren tot den tweeden verjaardag,later wellicht ook voor anderen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1