ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opaenomen: DE LEÉDSGHE COURANT, N!£U&'E OELFTSCHE COURANT en DE WESTER8ÖÖE kantoor: Papengr. 32, Giro 103903 8.E1PSCHE EOiTiS -Tel. Adrn. 2093a, Te!. Red.203H Dinsdag 31 Oct. 1844 1e Jaarg. no 231 m BHABAïMTo Canadeesclie tankstrijdkrachten zijn na hevige artillerievoorbereiding tot den aanval overgegaan op het Ooste lijke front van de vesting Du inker ken. De tijdelijk binnengedrongen vijand werd in een tegenaanval ter stond teruggeworpen en leed zware verliezen. In Nederland is de strijd tegen de vijandelijke tanki'oimaties, zich uit strekkend van ons bruggenhoofd ten Noord Oosten van Brugge tot het ge bied van 's Hertogenbosch, tot een ge weldigen slag aangegroeid. In zeer dapperen afweer hielden onze divi sies, die waren blootgesteld aan uiterst zwaar vuur op het land en uit de lucht, stand tegen de vijande lijke doorbraakpogingen; maar moes ten inmiddels tegen den avond in sommige sectoren voorde vijandelijke 'overmacht wijken, 's Hertogenbosch ging na verbitterde, gevechten om de huizen verloren. In het strijdgebied van Rambervil- lors en Mortagne bl ven de Ameri kanen, na hevige artillerievoorberei ding en met krachtig optreden %un slag vliegtuigen, aanvallen, maar won nen slechts enkele stukken bosch. De vijandelijke gevechtsa. tiviteit in Italië beperkte zich ook gisteren tot artille rievuur en afzonderlijke vruchtelooze aanvallen ten Noorden en Westen van Loiano. Britsche troepen, die den sec tor van de Bunco ten Noorden van Meldola probeerden te passeeren, wer den teruggeworpen en leden verliezen, Tusschen Donau en Bencden-Theiss zijn HougaafBche formaties in den si rijd gewikkeld met de in ver scheidene sectoren aauvallenden bol sjewisten. In het gebied van Debreczeu hebben Duitsche en Hongaarsche troe pen in gevechten van drie weken sterke vijandolijke strijdkrachten vernie'igend geslagen, en daarmede de door den vijand beoogde omsingeling van dein het Zuidoostelijk deel van Hongarije staande Duitsche en Hongaarsche for maties verijdeld. Ten Westen van den Doeklapas zijiuook gisteren alle vijan delijke aanvallen in het afwéervuur ineengestort, In den Noordelijken sector duren de zware gevechten bij versterkt optreden van Sovjet-Russische strijdkrachten met onverminderde felheid voort. Ten Zuidoosten van Libau behaalden onze divisies in een zwaren strijd opnieuw een volledig afweersucces. Ook in het gebied van Autz bleef aan de met ster ke strijdkrachten aanvallende bolsje wieken de beoogde doorbraak ontzegd. De bolsjewieken herhaalden hun aan vallen op het front te land van hot schiereiland Sworbe zonder resultaten te behalen. De strijd op Zuid-Beveland. In het Ylaamseh-Nederlandsclte ge bied zijn op hetoogenblik over een front ter breedte van ongeveer 100 Km. zes tot zeven vijandelijke divisies in den aanval, meldt Interinf. Klaarblij kelijk verwacht men in het geallieeede hoofdkwartier, dat het niet alleen zal gelukken een aan voorhaven te verkrij gen, die in de buurt van het front ligt, maar dat men er zelfs in zal slagen nog vóór het begin van den winter de ope raties op den noordelijken vleugel van het Westelijke front te beëindigen Het gelukten den Canadeezén het bruggen hoofd van Breskens iets te verbreeden. Dp Zuid-Beveland wisten zij een be langrijke terreinwinst te boeken, doch de voornaamste stellingen bevinden zich hier noch in Duitscbe handen. Volgens den oorlogscorrespondent van het DNB, Alex Schmalfuss, konden de Canadeezen na h -rden strijd de ongeveer 10 kilometer ten Zuiden van Breskens gelegen plaats Oostburg in nemen. Voor is gelukte het den Cana deezen het kanaal door Zuid-Beveland over te steken en de dorpen Capelle en Biezelingen in te nemen. Aan liet front tusschen Roosendaal en VHertogenbosch spanden de En- gelsch-Canadeescke formaties zich.zëer in om in de nieuwe Duitsche lioofdge- vpchtslinie binnen te dringen. Afgezien van geringe plaatselijke successen gelukte het hun echter nergens een beslissende penetratie tot stand te brengen. De in den sector ten Zuiden van Breda in den strijd gebrachte eerste Poolsche tankdivisie, die in den aanval op Ginnoken en op Breda zelf terrein wilde winnen, leed zware ver liezen. Ten Noorden van Tilburg werd de aanval op Kaatsheuvel opgevangen. In het gebied ten Noordwesten van Venl'o, waar de - Duitschers in de rich ting van Helmond tot den aanval wa ren overgegaan, duren hevige tankge vechten voort, wedke aan weerskanten bloedige verliezen opleveren. Van het Oostelijk front. In Hongarije zijn de bolsjewieken in de vroege morgenuren van gisteren tusschen de Donau en de Theiss op een breed front tot liet offensief overge gaan. In een zwaren strijd hebben de Honvedtroepen een doorbraak verhin derd en wisten zij de samenhang van hun front te bewaren. In Macedonië zijn de Sovjet-Russen voorliet bruggenhoofd van Ivraljewo, na hergroepeering van hun strijdkrach- j Woensdag, Allerheiligen, verschijnen i wij niet. EEN KORRELTJE. Waarlijk een huiveringwekkend en nooit voldoende te óverwegen geheim: dat namelijk het heil van velen afhangt van de gebeden der leden van het mystieke lichaam van Jezus Christus en van de vrijwillige verstervingen, die zij in deze meening op zich nemen". Al dus Paus Pius XII in zijn encycliek over de Kerk. „Een nooit voldoende te overwogen geheim" de katholieke gemeen scha psleer. Geen gebed voor een ander gaat verlorengeen ingeving der liefde is vergeefsch. De gemeenschap wordt in het licht van de leer over de „gemeenschap der heiligen" door den katholiek óók ge zien en beleefd tot over de. grenzen van den dood. Daaraan herinneren ons in het bijzonder „Allerheiligen" (1 Nov.) en „Allerzielen" (2Nov.). ten, wederom tot den aanval overge gaan Zij slaagden er evenwel niet in succes te behalen Ook hun pogingen van het Noorden uit door het Gruza- en Dicina-tal in het dal van de Morawa binnen te dringen, mislukten. In Italië ontstonden slechts gevech ten van beteekenis ten Westen van den straatweg PistojaBologna, waar het den Amerikanen bij Monte Belve dère gelukte tijdelijk de Duitsche stcl- j l ngen binnen te dringen. BINNENLAND Bombardement van Oosten van een stad hei land. in het i Zaterdagmiddag hebben Engelschc en Amerikaansehe bommenwerpers een hevigen aanval gedaan op versekil- lende doelen van een stad in het Oosten van het land. Meer dan 50 huizen werden venvoest, meer nog zijn beschadigd. Het aantal dooden bedroeg Maandagmorgen 30; nog 3 personen worden vermist, liet aantal gewonden bedroeg 12 tot 14. Houdt de gaskraan gesloten. Hoe gevaarlijk bet is, nog te probeeren, of er gas uit de leiding komt, is geble ken in een pand op het Rusland te Amsterdam, waarin een boekbinderij is gevestigd. Een 49-jarige boekbinder, die waarschijnlijk een gaskraan open had lat. u staan, is door gasbedwel- ming bewusteloos geraakt, waarbij het slachtoffer vermoedelijk op een'kachel is gevallen, tengevolge waarvan zijn kleeren in brand geraakten en hij brandwonden opliep. Toen genees kundige hulp ter plaatse kwam, bleken de levensgeesten reeds geweken te zijn.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1