ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red.20015 V Maandag 30 Oct. 1944 1e Jaarg. no 230. Duëftscfc WeermacEhts&erëcht In Nederland werd de vijand in ons bruggenhoofd ten AVesten van Bres- kens uit een penetratieplek verdreven. Op Zuid-Beveland zijn onze troepen nog altijd in tellen strijd gewikkeld met den van liet Zuiden en Oosten in versterkte mate aanvallenden vijand. Tus8cken Bergen op Zoom en 's-Her- togenbosch zetten Canadeezen, Engel- schen en Ameiikanen hun groote aan vallen voort. Ondanks den hardnek- kigsten tegenstand konden onze troe pen tegenover de overmachtige vijan delijke strijdkrachten, die in deze ge vechten zware verliezen leden, niet verhinderen, dat penetraties bereikt werden. Tegenaanvallen worden onder- i nomen. In Bergen op Zoom en ver- j soheidene andere plaatsen zijn telle straatgevechten ontbrand. Bij plaatse lijke gevechten ten Zuidoosten van Helmond werden verscheidene vijan delijke aanvallen afgeslagen. In de Wes lelijke Vogezen onder namen de Amerikanen in de bosschen j tusschen Mortagne en Meurthe ten j "Westen van St. Die sterke aanballen' naar het Noorden en Zuidoosten. Door onze tegenaanvallen werden zij in de flank aangevallen, alvorens zij vrij terrein konden winnen. In Midden-Italië vonden ook gisteren geen belangrijke gevechtshandelingen plaats. Op den Balkan werd het gebied van Larissa volgens bevel naar het Noorden ontruimd. De druk van de Bulgaren op onze stellingen tusschen het dal van de Stroemiza en het gebied ten "Westen van Nisj duurt voort. In het Oost-Pruisische grensgebied heeft de vijand den grooten aanval voor- loopig stopgezet. Alleen Zuidoostelijk van Gumbinnen vielen de bolsjewieken met vrij sterke strijdkrachten tever geefs aan In den Noordelijken sector duurt de groote strijd ten Zuidoosten van Libau en bij Autz met versterkte kracht voort. Onze voortreffelijk strij dende troepen verijdelden alle door braakpogingen van den vijand. Anglo-Amerikaansche vliegers vie len Keulen, Munster en Hamm aan. In den afgeloopen nacht wierpen afzon derlijke vijandelijke vliegtuigen bom men op Keulen en Muenchen. Tusschen Roosendaal en Den Bosch. De oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het Westen, Alex Schmal- fuss, meldt: Op Zuid-Beveland kon den de Canadeezen hun bruggen hoofd iets uitbreiden Nieuwe lan dingspogingen ter verlichting van de Canadeezen mislukten echter. Ter verkorting van het front en ter be sparing van krachten hebben de Duit- schers tusschen Roosendaal en s-Her- togenbosch hun vooruitspringende frontbochten rechtgetrokken. Deze uit- wijkbeweging kon door den vijand niet verhinderd worden en verliep absoluut volgens de plannen. Meiel omsingeld. Duitsche infanterie- en tankforma ties hebben tusschen de gebieden ten Zuidoosten van Helmond en ten Oosten van Weert de Britsche stellingen naar achteren gedrongen. O.a word het plaatsje Meiel na een verrassende om singeling stormenderhand veroverd. Het Internationale Informatiebu reau meldt, dat de stad Tilburg na ver bitterde gevechten door de Duitsehers moest worden oogegeven. In het gebied van Aken duurde de rust na wekenlange groote gevechten voort. Zekere maatregelen der Ameri kaansche leiding zoowel ten Noorden als ten Zuiden van Aken geven echter aan, dat het Amerikaansche opperbevel het voornemen heeft hier binnenkort tot vrij krachtige aanvallen over te gaan WAPENSTILSTAND MET BULGARIJE GESLOTEN. Naar de zender van Moskou meldt, zijn de wapenstilstandsonderhande lingen te Moskou tusschen de Sowjet- l'nie, Groot-Brittanje en de Yer. Sta ten aan den eenen en Bulgarije aan den anderen kant op 28 October ge ëindigd met de onderteekening van een wapenstilstandsovereenkomst DE TOESTAND AAN DE FRANSCH-SPAANSCHE GRENS Naar Reuter uit Parijs bericht hebben de Sowjet-Spaansche maquis zich op stellingen teruggetrokken, die onge veer 20 km. ten Noorden van de Spaanscli-Fransche grens liggen. Dit zou op uitdrukkelijk bevel van de Gaulle zijn geschied. Ook verluidt, dat bijna alle Spaansche consulaten in Zuid-Frankrijk, die de laatste weken door de Sowjet-Spanjaarden waren bezet, weer zijn ontruimd. Deze ge bouwen zullen binnenkort door Fran- sche troepen worden beschermd. BINNENLAND Bon R 11 van de tabakskaart aange wezen. De secretaris-generaal van het departement van Handel, Nijver-j heid en Scheepvaart maakt bekend, dat in de gemeenten Amsterdam Haarlem, L e i d e n, den Haag en rand gemeenten Leidschendam, Yoorscho- ten, Delft, Rotterdam, Schiedam, Ylaardingen en Maassluis, bon R 11 van de tabakskaart geldig is ver- EEN KORRELTJE. „Waar harde woorden vallen, daar worden de ingewanden der liefde be zeerd". „Waar lichtvaardige verdenking is, daar is dikwijls slechte stemming". „Oordeel niet vermetel over hem, die valt, want spoedig kan God den weenende oprichten", Thomas h Kempis. klaard voor het koopen van één rant soen tabaksproducten. Ten einde voor dit rantsoen in aan merking te kunnen komen dient het publiek deze bonnen vóór Woensdag, 1 November a.s. bij zijn leverancier in te leveren. De aflevering op dezen bon zal zoo spoedig mogelijk plaats hebben. Ook waschpoeder op de bonnen voor zeepvervangende waschmiddelen. De secretaris-generaal van het depar tement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend, dat op de bonnen 1-38, 2-38, 3-38 en 4-38, welke voor het tijdvak van 29 October t/m 25 November a.s. geldig zijn verklaard voor het koopen van zeepvervangende waschmiddelen, ook waschpoeder, in dien voorradig, mag worden verkocht. De onderste helft van den groenten- bon 12de periode. De secretaris generaal van het departement van Landbouw en Yisscherij maakt bekend, dat de consumenten, die in het tijdvak van 12 t/m 25 November geen gebruik meer wenschen te maken van de cen trale keukens, dc onderste helft van den groentebon 12de periode op 6 en 7 November dienen in te leveren bij hun leverancier. De leverancier levert de bonnen op 8 en 9 November in bij het plaatse lijk distributiekantoor. Op 10 en 11 November heeft de leverancier gelegenheid zich te ver voegen bij het plaatselijk verdeelings- kantoor voor groenten en fruit teneinde aldaar eventueel een supplement toe wijzing voor het tijdvak 12 t/m 25 November te ontvangen. Het bovenstaande geldt niet voor consumenten, die in het tijdvak van 12 t/m 25 November wel van de cen trale keuken gebruik maken. Zooals reeds werd gepubliceerd, dienen deze personen de onderste helft van de groentekaart 12de periode in te leveren bij de centrale keukens. Met nadruk wordt er op gewezen, dat de groenteleveranciers, op straffe van uitsluiting door het bedrijfschap van groente en fruit, verplicht zijnde bonnen, die hun worden aangeboden, tc accepteeren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1