ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LE1DSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERBQDE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSC5-1E EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 GEM. AANKONDIGING. SCHADEVERGOEDING FIETSEN, TANDEMS EN CARRIERS Zaterdag 23 Oct. 1944 Ie Jaarg. no 229. DuSSscSi Weermachtsbericht Op Zuid-Beveland hebben onze gre nadiers aanvallen van den vijand uit zijn bruggenhoofd algeslagen en nieuwe landingspogingen verijdeld. Aan de Wester-Schelde duren ten Zuiden van Roosendaal de doorbraakpogingen van de Engelschen en Canadeezen voort. Eigen tegenaanvallen zijn aan den gang In het gebied van Tilburg wor den de zware gevechten met den op eenige plaatsen in ons front binnen gedrongen vijand voortgezet. Op het Westelijke deel van 's-Hertogenboscb ligt vijandelijk trommelvuur. In den tijd van 20 tot 26 October werden in deze gevechtssectoren 180 vijandelijke tanks vernietigd of buitgemaakt Yoor de Nederlandschc kust brach ten beveiligingsvaartuigen van de Duitsche marine een Britsche torpedo boot tot zinken. Na het aanvoeren van versterkingen hebben de Amerikanen in de Westelijke Vogezen hun hardnekkige aanvallen voor het passeeren van de beboschte hoogten ten Westen boven Meurtlie voortgezet. Na harde gevechten liepen zij voor onze boschsteunpunten vast of werden door onze tegenaanvallen verdreven. In Midden-Italië is de gevechtsacti viteit verminderd. Na harde alweergevechten van vijf dagen verhinderden onze divisies op den Balkan de doorbraakpogingen van sterke vijandelijke strijdkrachten naar Skoplje in Macedonië en naar Krajewo in het westelijk Morawadal. Aan de Beneden-Theiss sloegen Duitsche en Hongaarsche troepen tal rijke overzetpogingen van den vijand at Bij de in hevigheid toenemende ge vechten in het gebied van Debreczen en Nyiregyhaza brachten de Duitsche en Hongaarsche formaties den bolsje wieken zware verliezen toe. BINNENLAND Dr. J. F. J. ten Berge, f Te 's Gra- venhage in de Ursulakliniek is overle den dr. J. F. J. ten Berge, die vele jaren geneesheer-directeur is geweest van het R K. ziekenhuis aan het Westeinde aldaar. Hij bekleedde die functie tot 1 October 1936, Ties Fongers f Te Groningen is gistermorgen op 73-jarigen leeftijd overleden de heer Ties Fongers, direc teur der N.V. de Groninger Rij wiel- fabriek A. Fongers. De overledene werd in Groningen geboren en heeft een enorme uitbreiding aan de fabriek gegeven, die zijn vader in 1890 had gesticht. STADSNIEUWS Geen H.T.M. meer in de stad. Met ingang van Maandag 30 October ver vallen de stadstramdiensten in Den Haag van 16 tot 18 uur. In verband met de duisternis zullen met ingang van genoemden datum de morgen diensten een half uur later aanvangen <%teindigen. Ingaande 30 October wordt het tra ject van de Leidsche lijn ingekrompen tot Den Haag/Wachtje-Leiden/station, terwijl de Delftsehe tram niet verder rijdt dan Delft/Haagpoort. De Zondag diensten op de buitenlijnen vervallen met ingang van 5 November. Sint Odo Koorknapen. Zondag, Feest van Christus Koning, de geheele Schola zingt in de Hoogmis, om 4 uur Kinderlof; de Schola zit bij de preek stoel in de banken 6 uur geen beurt. Maandag 4.30 Asp. en Cresc. Gr. I6 uur Lof. Dinsdag 4,30 Cresc. Gr. II; 5 uur Schola6 uur Lol. Woensdag6 uur Lof; Donderdag zooals Dinsdag. Vrij dag zooals Maandag Zaterdag 6 uur j Lof. De Zondagsdienst der huisartsen wordt waargenomen van Zaterdag- J avond 8 uur tot Maandagmorgen 8 uur I door de dr. Jasperse, Langezaal, Mey- boom, Nieuwzwaag, Stoffors. De avond-, nacht-en Zondagsdienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 28 October 19 uur tot Zater dag 4 November 8 uur waargenomen door Herdingh Blanken, Hooge- woerd 171, Tel. 20502; Reijst, Steen straat 35, Tel, 20136. Ondertrouwd: P C van Arnhem jm 43 j. en H Delfos 35 j. Ov er 1 e de n J van der Laan, vr 38 j. L, Ouwerkerk huisvr. van G Jongeleen 57 j. De Burgemeester van Leiden brengt ter kennis van belanghebbenden, dat kan worden overgegaan tot het uit- keeren van een schadevergoeding voor in beslag genomen fietsen, tandems en carriers. Uitbetaald zal worden: voor een fiets f. 70. voor een tandem 150. voor een carrier200. Betrokkenen kunnen zich, onder overlegging van het vorderingsbewijs, vervoegen op kamer no. 115 ten Raad- huize in de hierna vermelde volgorde Personen, wier namen beginnen met de letters A. t/m C. Maandag 30 October a.s. D. t/m G. Dinsdag 31 October a.s. H. t/m K. Woensdag 1 Novemb. a.s. L. t/m O. Donderdag 2 Novemb. a.s* P. t/m S. Vrijdag 3 Novemb. a.s. EEN KORRELTJE. Wat is een vurig katholiek „De vurigheid van een katholiek als katholiek zal zich allereerst toonen in het verkrijgen van een inwendige ge steltenis, bestaande in een volkomen overgave aan de niet waarneembare werkelijkheden, die hem door zijn religie zijn medegedeeld, in een daad vaardig verlangen naar vereeniging met God, dat niet zelden een uiterste zelfverloochening veronderstelt". M. Molenaar M.S.C. T. t/m Z. Zaterdag 4 Novemb. a.s. Telkens des voormiddags 9-12 uur. Pasgeld, f 30.- resp, f 50,- medenemen. Indien geen vorderingsbewijs kan worden overgelegd, is uitbetaling van de schadevergoeding onmogelijk. Personen van wie een motor of auto gevorderd is, worden uitgenoodigd zich op een der vorenvermelde dagen des middags tusschen 14 en 15 uur, onder medebrenging van bewijsstuk ken, eveneens op kamer 115 ten Raad- huize te vervoegen tot het bekomen van nadere inlichtingen. DIEETKEUKEN. De Burgemeester van Leiden brengt ter kennis van belanghebbenden dat bij voldoende deelname in Maison Bernsen Breestraat 157, gelegenheid wordt gegeven voor het Hoen bereiden van het voedsel voor lijders aan suikerziek te (b.v. braden van vleesch), voor maaglijders (pap, eieren koken), alsme de voor lijders aan tuberculose en voor degenen, die een zoutloos dieet moeten gebruiken Deelname is alléén mogelijk op ver toon van een bewijs van den Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundi gen- en Gezondheidsdienst, De deelnemeer moeten hun bonnen aan Maison Bernsen inleveren en kun nen het voedsel toebereid afhalen, iede- ren dag tusschen 14.30 16.30 uur, te beginnen den dag na de eerste inleve ring. 8301 Voor de bereiding wordt door Maison Bernsen een kleine vergoeding bere kend; voor en- en minvermogenden worden deze kosten door den Dienst voor Gemeensckap8zorg gedragen. Aanmelding bij den Directeur van den Gemeentelijken Geneeskundigen- en Gezondheidsdienst, Nieuwe Mare 10 uur. STEVENINCK. 13a iederen morgen van 9 PROVINCIALE PUBLICATIE* Grutterswaren en peulvruchten. - De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij maakt bekend, dat detaillisten de bon nen voor grutterswaren en peulvruchten, aangewezen voor het tijdvak van 29

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1