ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERBOOE KantoorPapenyr. 32, Giro 103003 LEIDSCS-1B EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Vrijdag 27 Oct. 1944 1e Jaarg. no 228. i SSuitsch weermachfsbericht DE STRIJD IN 's-HERTOGENBOSCH. VERSTERKING GEALLIEERDE TROEPEN IN VLAAMSCH-NED. GEBIED. AANGEWEZEN BONNEN Voorts zijn geldig verklaard: tot en met 25 November 1944.1-37; 2-37; 3-37; 4-37 Tot en met 6 Januari 1945: R10 (Tabak) 45 gram Scheerzeep. In Westelijk Nederland hebben onze steunpunten aan weerszijden en ten Oosten van de Wester-Schelde den vijand opnieuw den beoogden toegang1 tot de haven van Antwerpon ontzegd. Sterke Canadeesche aanvallen op de landengte naar Zuid-Beveland bleven na een onbelangrijke penetratie in ons atweervuur steken. Tegen een plaat selijke landing in het Zuidelijk deel van het eiland worden tegenmaatre gelen genomen. Concentrische aan vallen uit het Zuiden en Oosten op het gebied Tilburg-VHertogenbosch werden tot staan gebracht, waarbij talrijke vijandelijke tanks werden stuk geschoten. In 's-Hertogenbosch zijn verbitterde straatgevechten ontbiand. Onze aanvallen in het strijdgebied van Bruyèrcs wonnen tegen heftigen vijandelijken tegenstand verscheidene kilometers naar het Westen terrein. De belangrijke Col du Menil ten Zuiden van Cornimont is na zware gevechten weer in onze handen. In de bergdalen van den Midden- Balkan hebben zich zware gevechten ontwikkeld. Bulgaarsche aanvallen in het gebied ten Oosten en Noordoosten van Skoplje werden evenzeer afge slagen als hevige aanvallen van de bolsjewieken bij Krajewo en in het Westelijke Morawa-dal. In Zuidelijk Hongarije ondernam:n Duitsche en Hongaarsche troepen suc cesvolle aanvallen en sloegen overzet- pogingen van den vijand over de Bene- den-Theiss af. In het strijdgebied van Debreczen duren de zware gevechten voort. Onze grenadiers sloegen nieuwe sterke aanvallen van de bolsjewieken in de Oostelijke Beskiden af. In één pe- netratieplek wordt nog gevochten. In en bij Augustow zijn onze troepen in hevige gevechten gewikkeld. Eigen tankformaties verijdelden door tegen aanvallen in den slag in het Oost-Prui sische grensgebied nieuwe doorbraak-- pogingen van versche Sovjet-Russische strijdkrachten ten Zuidoosten van Gumbinnen. Na een verbitterden, den geheelen dag voortdurenden strijd om de huizen, konden de bolsjewieken te gen den avond Ebenrode binnendringen Te 's-Hertogenbosch hebben de Britten, aldus meldt Interinf, met steun van vlammenwerperstanks ver geefs getracht den tegenstand van het Duitsche garnizoen te breken. Yooral in het Oostelijke deel van de stad, waar vrij groote branden woeden, wordt om ieder huis verbitterd gestre den. Door de vele mijnen en vernielin gen leden de Britten groote verliezen. Het gelukte slechts aan een enkele tankgroep tot het Marktplein door te dringen. Duitsche stoottroepen vielen deze groep aan en vernietigden drie tanks, alsmede de gepantserde infante- riewagens, die ze vergezelden. Naar de militaire woordvoerder in de Wilhelmstrasse te Berlijn gisteren voor buitenlandsche persvertegen woordigers verklaarde, heeft generaal Eisenhower sterke strijdkrachten aan de rechtervleugel en het centrum van het invasiefront onttrokken en deze naar het Belgisch Nederlandsche grensgebied overgebracht om op deze wijze de haven van Antwerpen snel ler in handen te krijgen. BINNENLAND TIEN FUNCTIONARRISSEN DER N.S.B. GESCHORST. „Volk en Vaderland" van deze week bevat het volgende besluit van den Leider In afwachting van de beoordeeling van hun gedragingen in September j 1., door de daartoe door mij ingestelde bij zondere rechtbank, zijn door mij als functionarissen der Beweging ge schorst 1. S. L. A. Plekker, stb.nr. 986, ge machtigde in algemeenen dienst. voor de 12e periode 1944 (le helft) 29 October tot en met 11 November 1944 voor o.m. de distributiekringen Leiden, Oegstgeest, Leidschendam en Wassenaar Elk der volgende bonnen van de thans in gebruik zijnde noodk. K1, K2, K3 en K4 1-40 t/m 1-48; 2-40 t/m 2-48; 3-40 t/m 3-48; 4-40 t/m 4-42 4 rantsoen Brood 1-49, 2-49, 3-49, 4-49 2 rantsoen Brood, of Bloem 4-43 t/m 4-453 rantsoenen Brood of Bloem of 250 gram Kindermeel of Voedingss. 4-46250 gram Suiker 4-47 150 gram Versnaperingen 1-54; 1-55; 2-54; 2-55; 3-54; 3-55 13/J liter Taptemelk 4-54; 4-555V4 liter Melk 1-56; 2-56; 3-56; 4-56 250 gram Grutterswaren 1-57; 2-57; 3-57; 4-57 250 gram Peulvruchten 1-59; 2-59; 3-59; 4-59 250 gram Stroop, Jam, Kunsthoning of 125 gram Suiker 1-33/1-34; 2-33/2-34; 3-33/3-34; 4-33/4-34 125 gram Margarine of Boter of 100 gram Vet 1-35; 2-35; 3-35; 4-35 2V2 rantsoen Vleesch of Kaas 1-36; 2-36; 3-36; 4-36 100 gram Kaas Voor het tijdvak vau 29 Oct. t/m 4 Nov. geeft elk der bonnen 1-64, 2-64, 3-64 recht op het koopen van 2 kg, aardappelen Bon 4-64 op het koopen van 1 kg. aardappelen. Op deze bonnen mag reeds van 27 October des middags 12 uur af worden gekocht, uitgezonderd vleesch, melk, taptemelk en aardappelen. De bonnen .oor grutterswaren moeten door het publiek (voor zoover niet deelgenomen wordt aan warme maaltijden uit de centrale keukens) vóór 1 No vember a s. worden ingeleverd bij den winkelier, desverlangd tegen ontvangst bewijs. Aflevering zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden Bij deelname a">n warme maaltijden uit centrale keukens moeten aldaar de volgende bonnen worden ingeleverd: le. 1-56/1-57 of 2-56/2-57 of 3-56/3-57 of 4-56/4-57 voor grutters waren en peulvruchten. 2e. 1-64/1-65 of 2-64/2-65 of 3-64/3-65 of 4-64/4-65 voor aardappelen. 3e Een der bonnen 1-54, 1-55, 2-54, 2-55, 3-54, 3-55 voor taptemelk. Voor houders van noodkaarten K-4 behoeven geen bonnen voor melk of taptemelk te worden ingeleverd, 1 rants. Eenheidstoiletzeep. 1-38; 2-38; 3-38; 4-38 1 rants. Zeepverv. wasch- middelen. C 403, D 403, E 403 (inlegvel) 1 rants. Zeepverv, was.hm. of waschp. E 404 (inlegvel) 1 rants. Toiletzeep. De bon 27 van de periode 15-29 October, recht gevende op 250 gram Jam of Stroop, wordt verlengd tot 12 November met vermelding, dat daarop eveneens Kunsthoning kan worden gekocht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1