ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EP8TIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Donderdag 2S Oct. 1944 1e Jaarg.no 227. Zuinigheid met lucifers. De direc teur van het rijksbureau voor chemi sche producten brengt ter algemeene kennis, dat lucifers nog slechts in be perkte mate beschikbaar zijn. Het publiek wordt in eigen belang aan geraden, de grootste zuinigheid te be trachten. Grossiers en detaillisten zul len de nog aanwezige voorraden zoo EEN KORRELTJE. Kaarsendistributie. De directeur van het .Rijksbureau voor chemische producten maakt de detaillisten in kaarsen er op opmerkzaam, dat alle door het centraal distributiekantoor gestelde regels terzake van de distri butie van kaarsen b.v. ten aanzien van de voor inlevering der rantsoen., bonnen door het publiek, dnveranderd gehandhaafd blijven. Het is nl. in den laatsten tijd een veelvuldig ver schijnsel, dat detaillisten in kaarsen weigeren rantsoenbonnen voor dit ar tikel in ontvangst te nemen, terwijl de grossiers te hunner plaatse van inwoning nog alleszins in staat zijn bij inlevering van rantsoenbonnen c.q. toewijzingen kaarsen af te leveren. De directeur van het- Rijksbureau voor chemische producten doet een dringend beroep op alle detaillisten in kaarsen om aan een goeden gang van zaken met, betrekking tot de distributie van dit artikel hun volle medewerking te blijven geven Aan den Scheldemond ten Noorden van Antwerpen en in het gebied van 's-H rtogenboscli namen de hevige gevechten nog in kracht toe. De met krachtige ondersteuning van slagvlieg tuigen aanvallende formaties van het eerste Canadeesche en tweede Engel- sche leger wonnen pas na zwaren strijd waarbij zij zware verliezen leden, eenig terrein. De door hen beoogde doorbraak werd verijdeld. Aan het geheele front tusschen Midden-Neder land en de grens van Lotharingen ontstonden slechts plaatselijke ge vechten In het brongebied van de Mortagne in ,de Westelijke Vogezen bieden onze troepen verbitterden tegenstand aan de vijandelijke formaties, die in eenige sectoren ons hootdgevechtsterrein zijn binnengedrongen. In de Etruskische Apennijnen heb ben onze troepen hun stellingen tus schen Vergato en het gebied ten Noorden van Loiano versterkt. Aan de Adriatische Zee ontstonden geen gevechtshandelingen van be teekenis. Tusschen Warschau en de Boeg sloe gen onze troepen de aanvallendbolsje wieken af, die aanzienlijke verliezen leden. Aanjde Naref ontbrandden hevige gevechten met de uit haar bruggen hoofden te voorschijn komende vijande lijke divisies. Tegenaanvallen van onze tankgroepen wierpen den vijand op tal rijke plaatsen terug. Bij Goldap en in het gebied ten Zuidoosten van Gumbin- nen hebben tegenaanvallen van onze tankstrijdkrachten naar het Oosten ter rein gewonnen. In de overige sectoren van dit strijdgebied viel de vijand op verscheidene plaatsen met sterke strijd krachten aan. Afzonderlijke penetraties werden afgegrendeld. In Koerland leid den eigen aanvallen tot frontverbete ringen. Op het schiereiland Sworbe werden de eigen stellingen ondanks de zwaarste vijandelijke aanvallen behou den. In Noord-Finland en aan het front van de IJszee bij Kirkenes sloegen onze grenadiers en berg jagers vijandelijke verkenningsaanvallen af. Tusschen Donau en Theiss hadden llong.tarsche aanvalsoperaties succes. Aan den Beneden-Theiss en in het ge bied van Özolnok wordt nog altijd hard gevochten. In het strijdgebied van De- breczen vernietigden onze tankforma ties met doeltreffende ondersteuning van de luchtmacht den kern der dertig ste bolsjewistische divisie cavalerie en der derde bolsjewistische tankbrigade, die van haar acliterwaartsche verbin- BINNENLAND DE RIJKSCOMMISSARIS OVER HET VERDRONKEN LAND VAN WALCHEREN. Gisteravond heeft de rijkscommissa ris voor de radio over zijn reis naar Walcheren gesproken. In antwoord op hem gestelde vragen zeide hij het vol gende Ik kom zoojuist van Walcheren, of juister gezegd van de plaats waar Wal cheren eens was. Thans ziet men nog de duinen, die het eiland begrensden, een wat breeder gebied bij Domburg en, ai gezien van enkele kerken met eenige huizen, die vroegere dorpen ver raadden, is nog slechts de binnenstad Middelburg van het water verschoond gebleven. De nieuwere wijken van Middelburg zijn overstroomd. Er is nog wat land in de nabijheid van den ver bindingsweg naar Zuid-Beveland. Het is een treurig gezicht, voor eiken Ne derlander en voor de Zeeuwen in het bijzonder De Engelschen hebben de zaak grondig aangepakt. Over het eiland stroomt het zeewa- water thans reeds tot twee en een halve meter hoogte en, versterkt door het geweld der herfststormen, vernielt trek en strooming van den on ler- grond, voert de vruchtbare grond weg en overdekt den grond met zeezand. Het schijnt wel, dat een stuk van Nederland, nog wel de tuin van Ne derland, onherstelbaar is verloren ge gaan. Aan het vroegere eiland Walche ren is niets meer te doen Wij moeten nu zoo goed mogelijk voor de bewoners zorgen. Ongeveer 30.1)00 tot 36.000 men- schen werden verdreven van huis en hof, die in de golven ondergingen. Deze men8chen zitten opeengedrongen op een zeer klein gebied bij Dom burg en vooral bij Middelburg, hoe wel de bewoners van deze stad zich tevreden moeten stellen met nauwe lijks iets meer dan de helft van de vroegere woonruimte. De zwaar getroffen bevolking is rustig en tracht z!chzelf te helpen. dingen waren afgesneden. Ten Zuiden van Grosskarol in het gebied van de Szamos, alsmede in de Oostelijke Bes- kiden zijn herhaalde aanvallen en ope raties van den vijand mislukt. Een christen heeft een onbeperkt vertrouwen in de Voorzienigheid. „Niet, dat de Voorzienigheid het lijden van hem verre zal houden, maar dat God, die het kruis stuurt, ook de kracht geeft om het te dragen. Deze over weging sluit onredelijke angst uit, want wat iemand nii ondraaglijk en onoverkomelijk lijkt, dat wordt draag lijk door de hulp van de genade, die te gelegener tijd gegeven wordt." (W. Nolet). billijk mogelijk over hun vaste af nemers verdeelen. RECHTZAKEN HAAGSCHE RECHTBANK. Vonnissen. Twee maanden gevangenisstraf vorderde de officier tegen A. T. U uit Leiden, die goed:ren had vervoerd, welke, naar hij zou hebben geweten, van diefstal af komstig waren. De recht bank heeft verdachte vrijgesproken. Op de Yeenestr. te Lei d sche n- dam had C. F. H v. d. B. een in braak helpen plegen hetgeen hij eerst had ontkend, doch voor de rechtbank bekende hij. De eisch luidde een jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van preventiefde rechtbank heeft een jaar en drie maanden met aftrek van preventief opgelegd. W. F. F. te Leiden zou hebben geweten dat de fiets die hij kocht van diefstal afkomstig was, doch hij ont kende dit laatste. De officier vorderde twee maanden gevangenisstrafde rechtbank heeft het tenlaste gelegde niet bewezen geacht en F. vrij gesproken.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1