ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Woensdag 25 Oct. 1944 1e Jaarg.no 226. Duitsch Weermachtstoericht Het zwaartepunt van de gevechten in het Westen ligt sinds eenige da gen op den rechter Duitschen vleugel in Nederland. Onze divisies verhin derden in het gebied ten Noorden van Antwerpen en ten Oosten van 's Hertogenbosch de concentrisch on dernomen zware doorbraakpogingen van de Canadeezen en Engelschen. Do kern van de op enkele plaatsen binnengedrongen vijandelijke tanks werd vernietigd Ten Oosten van Luneville en in den sector van Bruyères ontmoetten eigen tegenaanvallen hevigen vijandelijken tegenstand. In het moeilijke bosch terrein wordt van beide zijden met de grootste verbittering gestreden. Na de verliezen van de vorige dagen ondernam de vijand in Midden-Italië slechts vrij zwakke, over het algemeen vruchtelooze, aanvallen. Onze bewegingen in Noord-Grieken land verloopen volgens de plannen In Servië zijn hevige gevechten met benden, Bulgaren cn bolsjewieken aan den gang. In het gebied van Debreczen en ten Noorden van Nyiregyhaza duren de zeer beweeglijk uitgevoerde gevechten voort zonder dat er tot dusver een beslissing is bereikt. Do slag in het grensgebied van Oost- Pruisen duurt met uiterste hevigheid voort, waarbij eigen slagvliegtuigen bijzonder doeltreffend ingrepen. Vij andelijke voorhoeden werden afge sneden en in den rug aangevallen. Ook bij Goldap cn ten Zuiden van Gumbinnen werden de bolsjewieken in tegenaanvallen teruggeworpen In de overigo gevcchts sectoren werden nieuwe doorbraakpogingen van bolsje wistische versterkingen afgeslagen of opgevangen In den Noordelijken sector heerscht si echts geringe gevechtsactiviteit. Door lichte zeestrijd krach ten en gewa pende veerbooten ondersteund sloegen de verdedigers van het schiereiland Sworbe ook gisteren bolsjewistische aanvallen af. In Noord-Finiand houdt de sterke druk van den vijand uit het Zuiden en Oosten in de richting Kirke- nes aan. DE STRIJD IN HET NEDERLANDSCHE GEBIED. De Britten en Canadeezen hebben op 'J3 October, naar het DNB ver neemt, hun druk op de geheele linie tusschen het Duitsche bruggenhoofd - ten Zuiden van de Scheldemonding en oj> den weg van 's-Hertogenbosch naar Nijmegen versterkt. Hevige lucht aanvallen werden gericht op de Duit sche versterkin.swerken ter weers zijden van de monding der Schelde en sterke pantseraanvallen, gesteund door artillerie, werden ondernomen aan den Zuidwestelijken kant van het bruggenhoofd bij Breskens, bij Woens- dreclit en langs de wegen, die van het Zuiden en Zuidwesten leiden naar de linie van de steden Bergen op Zoom- 's-Hertogenbosch. Ten gevolge van het geconcentreer de vuur van zware wapens moesten de Canadeezen het haventerrein van Bres kens weer ontruimen, Zij veroverden met zware verliezen ten Zuiden van Breskens de al dagen zwaar omstreden plaats Schoondijke. Hun aanvallen bij Woensdrecht zijn mislukt, terwijl hun plaatselijke penetraties op de wegen naar Bergen op Zoom, Roosendaal, Bre da en 's-Hertogenbosch door de Duit sche troepen na energieke tegenaan vallen op nieuwe linies werden opge vangen. GR00TE ZEESLAGEN BIJ DE PHILIPPIJNEN. Sedert vanochtend vroeg woedt een zware slag ten Oosten van het eiland Samar in de centrale Philippijnen. In deze wateren zijn 16 oorlogsschepen en 6 vliegdekschepen tot zinken gebracht of beschadigd. Er woedt ook nog een andere slag tusschen Japansche en Araerikaansche lucht- en vlootstiijdkrachten. BINNENLAND De verstrekking van fruit De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Visscherij maakt, in verband met de inlevering van de groentebonnen bij de centrale keuken, bekend, dat de groentehan delaren zich ten aanzien van de ver strekking van fruit aan het publiek zullen baseeren op de inlevering van de groentebonnen voor de elfde periode. Inlevering groentebon 12de pariode - De secretaris-generaal van het depar tement van Landbouw en Vissc EEN KORRELTJE. „Tobbendat is duizend kleine ga ven en gunsten van God vragen: in plaats van de ééne groote genade van een onmetelijk en grenzeloos ver trouwen" (dr. J. de Yreeze). Tot vier maal toe staat er in de II. Schrift: Noli te solliciti esse. Weest niet be kommerd. "Wilt niet tobben 25 November a.s. de benedenhelft der bonnen bij de centrale keukens moeten worden afgegeven. Zij, die voordat tijdvak niet langer wenschen deel te nemen aan de maal tijden der centrale keuken, zullen dus in de gelegenheid worden gesteld de halve bonnen bij de groentehandelaren in te leveren. Personen, die voor het tijdvak van 29 October t/m ll Nov. geen gebruik maken van de centrale keuken en die de geheele groente- bonnen bij den groentehandelaar heb ben ingeleverd, kunnen vóór 25 Nov. a,s. niet deelnemen aan de warme maaltiiden dezer keukens. maakt, in aansluiting aan het reeds ten aanzien van de inlevering van de bonnen groente 12e periode ge publiceerde bekend, dat bij deelne ming aan maaltijden van de centrale keuken voor het tijdvak van 29 Oc tober tot en met 1 November a.s. de bovenhelft van de groentebonnen voor de 12e periode moet worden ingeleverd. Deze bonnen moeten hiertoe horizon taal in tweeën worden geknipt, zoo danig dat de bovenhelft woorden „Groente 12e" bevatten en de bene- denhelit de woorden „periode 1944-29 October-25 November". Te zijnertijd zal voor de periode van 12 tot cn met STADSNIEUWS fötë, M&SS&-VOSD8&SCL Bevoorrading uitdeeïposten. Tenge volge van de inrichting der keukens is liet niet mogelijk alle uitdeeïposten steeds terzelfder tijd van gelijk voedsel te voorzien. Verdeeld over een 14- daagsche periode wordt evenwel een gelijkwaardige bevoorrading verkre gen Men kome dus niet voorbarig met klachten hierover. Verbruik grondstoffen. De tot dusver voor de massavoeding verbruikte grondstoffen vertegenwoordigden ruim schoots de waarde van de ingeleverde distributiebonnen voor aardappelen, grujierawaren en taptem lk. In alle spijzen werd bovendien boter verwerkt, waarvoor geen bonnen zijn ingenomen. Het is goed dit ta bedenken alvorens aanmerkingen te maken. Meer stamppot. Teneinde aan vele wenschen tegemoet te komen zal vanaf 29 October a.s meerdere malen stamp pot worden verstrekt. Ook de kwaliteit zal, zoo mogelijk, nog verbeterd wor den. Het gevolg hiervan is echter, dat per voedingsbon niet meer dan circa een halven liter stamppot zal kunnen wor den uitgegeven. Voor het overige blijven de porties voorloopig op circa driekwart liter soep of pap bepaald. Prijs van het voedsel. Door meer stamppot, minder soep en de gebruike lijke hoeveelheid pap te verstrekken, blijft het verbruik vin giondstoffcn, welke op distributiebonnen worden ver strekt, vrijwel onveranderd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1