ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LE1BSCHE COURANT, NIEUWE OELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 1Ö3G03 LESOSCS-IE ED1T1S Tel. Adm. 20935, Tel. Red.20015 Dinsdag 24 Pet. 1944 1e Jaarg. no 225. ©aaStsgfó Weerraiacirtsfoericiit Onze troepen deden door tegenaanval len en taai verzet de aanvallen van de Canadeezen in 't gebied ten Noorden en Noordoosten van Antwerpen in hoofd zaak mislukken. Ook de Engelsche di visies, die ten Oosten van 's-Hertogen- los-h tot den aanval overgingen, kon den slechts weinig terrein winnen. In het gebied van Wuerselen duren felle gevechten in en om kazemat- stellingen voort. Ten Oosten van Luneville en in het gebied van Bruyères ontstonden ook gisteren.hevige plaatselijke gevechten. Éigen tegenaanvallen brachten den DO hier til daar doorgedrongen vijand, na geringe aanvankelijke successen spoe dig weer tot staan. m de Etruskische Apennijnen on dernamen de formaties van liet 5de Amerikaansehe l'eger een aantal aan- i vall ui die wérden afgeslagen. Aan de j Adriatisclie kust slo gen onze divisies j vijandelijke aanvalstroepen uiteen, die i den geheelen dag met. verhoogde kracht op on/" stellingen losstorm- den. Alleen ten Noorden van Cesena kon de vijand een klein bruggenhoofd j over de Savio in handen krijgen. Op den Balkan vochten zich onze troepen, nadat zij zich dagen lan 11 het gebied van Nisj tegen de opdrin gende vijandelijke overmacht hadden kunnen handhaven, van'de vijande lijke omsingelingspoging vrij en kre gen aansluiting met onze hoofdmacht In Zuidelijk Hongarije is de druk van den vijand in de richting van de Dunau toegenomen. Duitsche en Hon- gaarsclie troepen sloegen ten Noord- Westen van Szeged herhaalde bolsje wistische aanvallen af. Ten Noorden van Debreczen hebben onze troepen de bolsjewistische forma- j ties, die tot aan den Boven-Theiss wa ren doorgedrongen, van hun a-diter- wjiartsche vcrbiiiding< n afgesneden en hun zware verliezen toegebracht. In de Oostelijke Beskiden, waar de vijand ten Westen van den Doeklapas weer tever geefs aanviel, wierpen onze grenadiers de bolsjewiek' 11 terug uit een penetra- tieplek, die den vorigen dag was over- g bl'ven. Tn Midden-Slowakije zijn nieuwe acties tegen de door bolsjewis tische v alseliermspringc rs versterk te benden a n den gang. Aan weerskanten van Seroe zijn onze. formaties in felle aiweergevechten gewikkeld met de vijandelijke divisies, die met sterke strijdkrachten in den aanval zijn. l)e slag in het grensgebied van Oost- Pruisen is naar het Zuiden overgesla gen op het gebied van Augustow. Tus- hclien hudauen en Goldap slaagden de bolsjewieken er in vrij diepe penetra ties te bereiken. Na zware straatge vechten is Gohlap in vijandelijke han den gevallen. Het front in Nederland. Terwijl het oerste Canadeesche leger «n voortdurend zware en buiten gewoon bloedige gevechten om de monding van de Schelde gewikkeld is, is het tweede Engelsche leger van generaal Dempsey thans ook in het gebied van 's-Hertogenbosch overge gaan tot een aanval uit het Oosten naar het Westen. Het doel van deze aanval, waartoe reeds óp den eersten dag sterke stnj Ikrachten, bestaande uit infanterie, tanks en slagvliegtui- gen, in den strijd werden gebracht, is de ten Zuiden van den beuedenloop van de Maas en de Waal staande Duitsche troepen af te snijden van hun achterwaartsclie verbindingen en tegelykertijd den rug vrij te maken voor Jen eigenlijken grooten aanval p het Nederrijnsclie gebied door de geconcentreerde cn opgestelde strijd krachten. Höjjime de Gsulia als voorloopige regeering erkend. De Britsche berichtendienst meldt, dat de regeering van Engeland, ue Ver. Staten en de Sowjet-Unie het comité van de Gaulle heb »on erkend als voor loopige Fransche regeering. De toestand in Spanje. Een bericht van United Press uit Barcelona zegt,dat Sovjet-Spanjaarden de controle op zich genomen hebben over vier grenssteden in Noordoost- Spanje. De Spaansche maquisards hebben de steden Zondag veroverd. BINNENLAND Zeepvervangende reinigingsmiddelen zijn geen zeepvervangende waschrnidde- len. In verband met het feit, dat er sinds I October 1944 in plaats, van waschpoeder zeepvervangmide wasch middelen op den bon verkrijgbaar wor den gesteld, vestigt de directeur van het rijksbureau voor chemische producten, sectie zeep, er de aandacht van liet. pu bliek op, dat zgn. zeepvervangende rei nigingsmiddelen niet kunnen worden gelijkgesteld aan zeepvervangende waschmiddelen. Zeepvervangende rei nigingsmiddelen zijn, zulks in tegen stelling tot zeepvervangende wasch middelen, voor het wasschen van fcex- tielgoederen ten eenenmaleongeschikt. Het publiek wordt daarom do raad ge geven er op toe te zien, dat het op den bon ook werkelijk zeepvervangende. waschmiddelen en geen zeepvervangen- de reinigingsmiddelen ontvangt. De af levering van laatstgenoemde producten dienen bonvrij te geschieden. EEN KORRELTJE. In het gedeelte van het Mattheus- evangelie, dat Zondag (21ste Zondag na Pinksteren) in de katholieke kerken is voorgelezen, is geschreven de gelijkenis, die Christus gaf over een knecht, die van zijn meester kwijtschel ding van schuld ontvangt, doch op zijn beurt zijn medeknecht de gevraagde kwijtschelding weigert en die daarom door zijn heer streng werd gestraft. Christus besluit de gelijkenis aldus: „Zoo zal ook Mijn hemelsche Vader met u handelen, als gij niet, ieder van u zijn broeder van harte vergeeft". Wie deze ernstige les vatten lean, vatte haar en trekke er de conclusie uit voor eigen persoonlijk leven. J. L van Werrneskerken. t Te Rijswijk is op 89-jarigen leeftijd over leden gep, luitenant-kolonel tit. van den pharraacèutischen dienst J E. van Werrneskerken. RECHTZAKEN HAAGSCHE POLITIERECHTER - De reactie De bewaker van Duindigt. op W assen aar had reden om W. Y. te Wassenaar naar diens persoons bewijs te vragen, want Y. vertoefde t.n onrechte in hot. duingebied. Maar de reactie van Y, op dat billijke ver zoek was weinig vriendelijk. Hij sloeg den bewaker op diens mond, die dat niet nam, en Y. wegens mishandeling aanklaag e. De Officier bij den Haa^- schen Politierecht» r kon zich dat best begrijpen, en hij vorderde een maand gevangenisstraf. Het vonnis werd drie weken. De fout hersteld. Dat dacht K. de B te Leiden dat hij zulks had gedaan, zijn fout hersteld. Maar de fout, die hij maakte was Hij wilde aan het station bij het laadstation, doch werd ferug geroepen door een controleur. Hie nam hem mee naar den cliet. „Zeker om een wit voetje te halen", veronderstelde de B „In U om bij ons een zwart voetje te halen" opperde de Officier. In elk geval, tijdens de wandeling naar den chef, werd' er zoo wat gezegd, bij welke gelegenheid de B. den controleur sloeg. De Officier vroeg veertien dagen ge vangenisstraf voor de klap, en dc rechter gaf die. j STADSNIEUWS j Ontvangsten H. T. Do tot do ontvangsten (reizigers en diversen) der Haagsche Tramweg Maatschappij 1 heb' en bedragen over de maand Sep- tember 194 t 858 850.48 (vorig jaar 1 1.049 455 97). Vervoerd weiden in September 1944 9.123.949 (vorig jaar i 12.292 612) reizigers. Van 1 Jan. at be- 6 volgende door den uitguiff

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1