ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en OEWESTERBODE KanfoorPapengr. 32, Giro 103003 ELEIPSCHE i£!P8¥8g| Tel. Adm. 20935, Tel, Red. 2001r» Maandag 23 Oct. 1944 1e Jaarg. no 224. ©yifsefo Weermacfttfs&ericlif In Nederland verhinderden onze troepen, die sedert weken onafgebroken strijden, ook gisteren diepere penetra ties in het bruggenhoofd aan de Bui ten-Westerschei de, nadat het den vij and gelukt was in de plaats Breskens binnen te dringen. Ten Noordoosten van Antwerpen zette de vijand zijn krachtige aanvallen voort. Nieuw aan gevoerde eigen formaties zijn begonnen met den tegenaanval op de in onze stellingen binnengedrongen Canadee- zen. Tun Noordwesten van Turnhout mislukten vijandelijke aanvallen. Der tien pantserwagens werden stukge schoten. in het gebied van Wuerselen duurt de verbitterde strijd om kazematstel lingen voort. Door eigen tegenaanval len werd de vijand weder uit verschei dene kazematgroepen geworpen, wer den gevangenen binnengebracht en ingesloten eigen bezettingen weer be vrijd. De gebieden teil Oosten van Lu- neville en bij Bruyères aan den weste lijken rand van de Noordelijke Vogezen zijn nog steeds brandpunten van hevige gevechten. Aanvallen van vijandelijke regimenten konden in eenige sectoren onze gevechtsvoorposten acht-ruit drukken. In eenige penotratieplekken zijn tegenaanvallen aan den gang. Bij Cornimont werd een domineerende hoogte heroverd. Tussehen de Midden-Theiss en de Szamos duren de hevige gevechten voort. Aanvallen der bolsjewisten ten Westen van den Doeklapas werden, op een intusschen afgegrendelde penetra tie na, afgeslagen. Aan weerszijden van Tilsit distan- cieerden wij ons ter front verkor ting on der zware gevechten op den Zuidelijken oever van de Memel. De strijd om Aken beslist. De slag om Aken is weliswaar be slist, doch nog niet afgeloopen. Aan den noordelijken rand der stad, als mede in de universiteitswijk, verdedi gen zich nog steeds talrijke Duitsclie nesten van verzet. De hoofdgevechts groep heeft zich echter afgemeld, na dat water en voedsel verbruikt en alle munitie verschoten was. Horthy naar Duitschland. Hor thy is met zijn gezin," vergezeld van luitenant-veldmaarschalk Yatty en generaalmaioör Brunssik per spe ciaal vliegtuig uit Budapest naar Duitschland vertrokken. BINNENLAND Inlevering groentebon twaalfde pe riode. Het publiek dient den bon „groente 12e periode" vóór 25 October a s. in te leveren bij den handelaar, van wien men van 29 October tot en met 25 November a.s. groente en fruit wenscht te koopen. Bij deelneming aan de maal tijden der centrale keuken dient men dezen bon bij den eerstvolgenden kaart verkoop af te geven. Indien men dezen bon reeds bij den handelaar heeft inge leverd, moet men dezen derhalve terug vragen. Brood alleen op geldige bonnen. Het rijksbureau voor de voedselvoor ziening vestigt er nogmaals de aan dacht op, dat het den bakker slechts is toegestaan brood af te leveren tegen gelijktijdige in ontvangstneming van op den dag van aflevering geldige bon nen. Meermalen is reeds gebleken, dat brood wordt afgeleverd zonder gelijktij dige ir ontvangstneming van distribu tiebescheiden dan wel op bonnen, welke, naar men vermoedt, een volgen de periode geldig zullen worden ver klaard. Zulks is echter zoowel wat het afleveren als het ontvangen betreft ten strengste verboden. Op overtreding van dit verbod zal nauwlettend worden toe- Geen verbinding met door geallieerden bezet Mederlandsch gebied. Naar aanleiding van de vele verzoeken om inlichtingen omtrent personen, woon achtig in dat gedeelte vai\het Neder- landsche gebied, dat door de frontlinie van overig Nederland is afgesneden, j deelt de inlichtingendienst voor bur- gers van het Nederlandsche Roode j Kruis mede, dat geen verbinding met dat gebied bestaat of practisch mogelijk is, zoodat de inlichtingendienst tot zijn leedwezen de gevraagde informa ties onder de bestaande omstandig heden niet kan verschaffen, noch in staat is berichten naar in bedoeld ge bied woonachtige personen over te j brengen. Brutale overval. Toen Vrijdag avond te ongeveer 7 uur een bezoeker een woning in de Beethovenstraat te Amsterdam binnenkwam, slaagden naar achteraf bleek twee gemasker de mannen er in onopgemerkt achter hem in huis te komen. Zij stelden zich verdekt op en na het vertrek van den bezoeker, kwamen zij te voorschijn en bedreigden den 60-jarigen bewoner, die zich met zijn echtgenoote in de keu ken bevond, met een automatisch pistool, waarbij zij hem sommeerden zijn portefeuille af te geven. De bewo ner, hoewel niet groot van postuur, was evenwel kordaat genoeg om het pistool te grijpen en een andere richting uit te duwen Daarbij ging een schot af, dat in de keukenmuur terecht EEN KORRELTJE. Woeker-winst maken met levens middelen, waaraan zoo velen gebrek hebben, is een gruwel. Het is een g^oot kwaad tegen de rechtvaardigheid en tegen de naastenliefde. Men treft gewe- tenlooze woekeraars aan in verscheide ne maatschappelijke (ofonmaatschap pelijke!) kringen, terwijl vooral in de zen tijd van grooten nood ieder daad werkelijk zooveel mogelijk zijn mede- menschen moet willen helpen... De hier bedoelde woekeraars, die zondigen tegen cle^oddelijke'Wet van rechtvaar digheid en naastenliefde, mogen over wegen dit vonnis uit de II. Schrift, uit het Boek der Spreuken Wie weigert naar de Wet te luisteren Is een gruwel, zelis als hij bidt. (Spreuken 27 9). kwam. De beide overvallers namen daarop de vlucht met achterlating van hun hoofddeksels. STADSNIEUWS Zilveren jubileum. Onder zeer groote belangstelling heeft gisteren de bij zeer velen bekende kapitein van cle „Cornelia", de heer C. C Brouwer, bij de expeditie LeidenZaanstreek, van de firma Post en Co, alhier, den dag herdacht, dat hij vóór 25 jaar bij ge noemde firma in dienst trad De jubila ris is ten kantore van de firma, Hooge- woerd 100, gehuldigd. Onder dank voor de uiterst trouwe plichtsbetrachting bood de heer Post een geschenk onder couvert, en aan de echtgenoote een fraaie bloemenmand aan. In het vrachtschip „Cornelia" van de firma Post en Co. alhier, werd ingel roken, waarbij ongeveer 1000 stuks Baby-toiletzeep, een groot aan tal pakken Hongaarscli bloem, kinder meel en kisten ontbijtkoek, weiden ontvreemd - Geboren: Cornelia Jacoba Ma ria, d van C J van Leeuwen en A M Laken; Elisabeth Maria, d van C Bak ker en I van den Berg; Pauline Har riet, d van K Geitenbeek en L Mor- lang; Elisabeth Gerda Josephine, d van P Visser en C Wolters; Hubertua job Leendert, z van j A van der Raad en M J Vink; Petronella Wilhelmina Maria, d van J C Visser enPWM van den Broek; Elisabeth Johanna, d van Homan en J W van Dam; Catharina Maria, d van B ;j de Klerk en J Sleij- ser; Elisabeth Auguste, d van L Rijs- dam en H W Ordehnan; Wilhelmina Clara, d van P Verhoog en E. Huis man; Elisabeth Jannetje Maria, d van A Opdam en S W van der Zeeuw. Overleden; P Naber man 75 j; D E M Bik d 3 j; P Veerman wed van J Kooien 72 j.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1