ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgekomenDE LEiDSCHE COURANT, Mi EU WE DELFTSCHE'COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapeogr, 32, Giro 103008 LBIPSCHE EPITiS Tei. Adm. 20335, lef, Ped. 2001S Zaterdag 21 Oei 1944 1e Jaarg. no 223. Dultseh WeerniacMsberiicht In Nederland hebben- onze troepen in het vernauwde bruggenhoofd Bres- kens, alsmede op den landtong naar Zuid-Beveland Canadeesche aanvallen bloedig afgeslagen. Geconcentreerd vuur van alle wapens, hardnekkige tegenstand en vastberaden tegenaan vallen hebben ten Oosten van H el- mond de poging der Engelschen ver ijdeld ons bruggenhoofd ten Westen van de Maas in te drukken. Een aantal vijandelijke tanks werd daarbij ver nietigd. De materiaalslag om Aken woedt voort. Het dappere garnizoen der stad bracht den binnengedrongen Ameri kanen in verbitterde straatgevechten zware verliezen toe. Tegenaanvallen van het Oosten uit brachten den ver dedigers verlichting. Op de dalhellingcn in het gebied van Bruyères stortten aanvallende vijandelijke bataljons in ons vuur ineen of werden in tegenaanvallen verdre ven. Ook in het hrongebied van de Moselotte zijn nieuwe aanvallen van Algerijnsche infanteristen en Marok- kaansche bergtroepen na geringe ter reinwinst mislukt. Een vijandelijke afdeeling, die den vorigen dag was afgesneden, werd vernietigd, In Midden-Italië verijdelden onze troepen ook gisteren alle pogingen van de Amerikanen en hun hulp troepen, door onze bergstellingen ten Zuiden van Bologna te stooten en daarmede uit het gebergte los te breken De gevechten breidden zich ook uit tot den sector van Yergato. Aan de Adriatische kust zetten de Britten hun door talrijke slagvlieg tuigen ondersteunde aanvallen over een breed front zonder succes voort. Op den Balkan zijn onze troepen in en ten Zuid n van Belgrado in zware gevechten gewikkeld met de van ver scheidene kanten opdringende bolsje wieken, In Zuid-Hongarije wierpen Duitsche troepen tezamen met Hon- gaarsclie formaties den vpand ten Zuid oosten van Szolok terug en drongen door tot Mezoetur. In het gebied van Debrecz^n heeft ook de dag van gisteren zware gevechten gel racht. De stad werd na hardnekkige verdediging door onze troepen prijsgegeven. Ten Noorden van Warschau en in de bruggenhoofden aan de Naref bij Serok en Rozan hebben de bolsjewieken hun aanvallen hervat. In het grensgebied van Oost-Pruisen tusschen Sudauen en Schirwindt en vooral tusschen de Ro- minterheide en Ebenrode duren de zware gevechten voort. De strijd bij Yenraay. Het Britsche offensief tusschen Hel mond en de Maas kon gisteren in ener gieken tegenaanvallen tot staan ge bracht worden, meldt Interinf. Ten Noorden van Yenraay werden herhaal de aanvallen door geconcentreerd vuur uiteengeslagen. De tosstand aan de Wssierschelde.- Yolgens den militairen correspon dent van het DN R Martin Hallensleben, is een goografis die wijziging ontstaan in bet Duitsche bruggenhoofd aan den Zuidelijken oever van de Westerschel- do, waar de Duitschers hun stellingen, met opgeven van voor de verdediging ongunstig terrein, hebben kunnen ver dichten. Conferentie te Moskou geëindigd, Churchill en Eden zijn Donderdag na hun besprekingen met Stalin en Molotof voltooid te hebben uit Moskou per vliegtuig vertrokken. BINNENLAND NEDERLANDSGH-BELGISCHE GRENS GESLOTEN. Aneta verneemt uit Bruseel dat de Nederlandsch-Belgische grens door de geallieerden is gesloten, Nederlanders, die in België vertoeven, kunnen niet naar hun land tërugkeeren, DE NIEUWE AARDAPPELBON. De secretaris-generaal van het de partement van landbouw en visscherij maakt bekend, dat van 22 tot en met 28 October a.s. op elk der bonnen 1-62/ 1-63,2-62/2-63, 8-62/3-63 en 4-62 van de nood kaart in de provincies Noord holland en Zuidholland een kilogram aardappelen beschikbaar wordt gesteld. Op deze bonnen mag eerst op Maandag 23 October a s. worden gekocht. Op een landmijn getrapt. De 16- jarige jongeman B. A. uit den Haag, die zich, om hout te sprokkelen, ge waagd had binnen de afscheiding der boschjes van Pex, is door het trappen op een landmijn o.. het leven gekomen. Te Amersfoort is op 63-jarige leeftijd overleden de heer J. M. Weete- rings, oud-hoofd van de R.K. school te Delft EEN KORRELTJE. In een tijd als deze is, kan het voor velen moeilijk zijn, hun geestelijk leven gaaf en gezond te houden. Sociale nood is nu eenmaal niet de door de natuur aangewezen grondslag voor een opgewekt geestelijk leven, Maar zij. die weten, wat de Gods die n s t voor het leven beteekent, zullen hoe zeer zij ook gepijnigd mogen worden door eigen lijden of door mede lijden in den echt Co waar beleefden godsdienst vinden een bron van kracht voor héél hun geestelijk leven, „Godsdienst is alles of niets" (prof. dr. W. Pompe). Over deze waarheid, en haar veelzij dige, heel het leven dragende conse quenties, moeten wij allen ons in dezen tijd héél ernstig bezinnen. waardeerde geregelde sprekers van de K.R.O. Naar zijn „vraag en antwoord" 's Zondagsmiddags om de veertien dagen werd door tallooze, katholieken en niet-katholieken, met groote be langstelling geluisterd, In „Het Schild" heeft hij vele apologetische artikelen geschreven en ook groot doel van de bekende vragen rubriek verzorgd. Met droefheid zal worden vernomen hei overlijden van deze priester door velen, die in dankbaarheid gedenken het vele, dat hij hun heeft gèsclionken aan genot en leering. Pater A. Weyers 0. P. Te Huis- sen is eveneens overleden de weleerw. Pater Alb. Weyers O.P. in den ouder dom van 85 jaar. KERKNIEUWS Pater Felix Otten O.P. f Reeds eenigen tijd geleden werd ons mede gedeeld, dat de zeereerw. Pater Otten O.P. zou zijn overleden tengevolge van een hartverlamming, welke hem trof bij de evacuatie van zijn klooster te Huissen, Gisteren is helaas deze mededeeling ons officieel bevestigd. Pater Otten, lector in het klooster te Huissen, was 65 jaar oud. Pater Otten behoorde tot de twee of drie meest populaire en meest ge- STADSNIEUWS ATHLETIEK. Do cos, De oefenin gen voor de A en B-junioren vinden niet plaats in de school Potgieters laan, maar in: school Rapenburg in gang Pieterskerkhof. Afdeeling lichte athletiek. Tij dens de wintermaanden oefenen de jongens Zondagsmiddags in het lokaal Heel'ensingelschool, aanvang 12 uur. Sint Odo Koorknapen. Zondag: Missiezondag, do geheele Scholazingt in de Hoogmis, 6.30 Lof. Maandag: 4.30 Asp, en Cr. Gr. I, 6.30 Lof. Dingdag: 4.45 Cr. Gr. II, 5 30 Schola, 6.30 Lof. Woensdag; 6.30 Lof. Don derdag zooals Dinsdag. Vrijdagzooals Maandag. Zaterdag: 6.30 Lof. De Zondagsdienst der huisartsen zal worden waargenomen door dr. van Alphen, Kors en Simons. De avond-, nacht- en Zondags dienst der apotheken te Leiden wordt van Zaterdag 21 October 19 uur tot Zaterdag 28 October 9 uur waarge nomen door de Apotheek Boekwijt, Breestraat 74, Tel. 20652.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1