ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KanfoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 BINNENLAND STADSNIEUWS Vrijdag 20 Oct. 1944 Ie Jaarg. no 222. Dufitsch Weermachtsberichf In Nederland hebben onze troepen ten Oosten van Helmond de doorbraak pogingen van den vijand, die met zeer krachtige medewerking van artillerie en slagvliegtuigen werden onderno men, uiteengeslagen. Tien tanks wer den stukgeschoten. In den zwaren strijd om Aken ver ijdelden onze pantsergrenadiers vijan delijke aanvallen ten Zuidwesten van Wuerselen en ontrukten den Ameri kanen een reeks tijdelijk verloren go- gane kazematstellingen. Huis na huis aan den stadsrand van Aken wordt verbitterd tegen den uit het Noorden, Oosten en Zuiden aanvallenden vijand verdedigd. In het woud van Raatgen duren de stellingsgevechten voort. Ten Noordwesten van Epinal wordt in het gebied van Bruyères sinds dagen hevig gevochten. Tegenaanvallen van onze troepen ten Zuidoosten v. Remire- mont wierpen den vijand uit zijn stel lingen. De aanvallen van het 5e Ame- rikaansch'- leger in Midden-Italië namen in den loop van den dag in he vigheid toe. Pas in de avonduren kon de vijand met zware verliezen geringe penetraties aan den weg naar Bologna bereiken. De krachtige Britsche druk in het gebied van Cesena duurt voort. In Midden-Griekenland werd de stad Thebe in het kader van onze distan- cieeringsbewegingen ontruimd. In Servië wordt vooral in de ge bieden ten Oosten van Krajevo en Kragujavao, alsmede ten Zuid-Oosten van Belgrado gevochten. Om Debrec- zen zijn onze troepeu in een zwaren strijd gewikkeld met den naar het Noorden opdringenden vijand. De slag aan de grens van Oost- Pruisen tussclien Sudauen en Schir- windt duurt met toenemende hevig heid voort. Eydtkau ging verloren, maar onze dapper strijdende troepen verhinderden de door de Sovjets be oogde doorbraak. In Midden-Finland verloopen onze distanc.ieeringsbewegingen naar het Noorden en Noord-Westen volgens de plannen. Venray in geallieerde handen. Het Jnt. Intormaticbureau meldt: In Nederland is de hevigheid van het Britsche offensief, dat den Amerikaan- schen aanval op Aken moet ondersteu nen, toegenomen ten Oosten van Hel mond, tusschen Deurne en Yenray, dat na verbitterde straatgevechten des nachts werd prijsgegeven. Landingen op de Philippijnen. Officieel wordt medegedeeld, dat Amerikaansche strijdkiachten in de ochtenduren van Di nsdag landingsope raties hebben ondernomen tegen het eiland Suluan in het centrale deel van de Philippijnen. Geen geleidebiljetten voor aardappel- vervoer. Het hoofdbedrijfschap voor akkerbouwproducten maakt bekend, dat i d. provincies Noord- en Zuid-Hol land voor het vervoer van aardappelen, geteeld op bedrijfs- en/of volkstuinen, geen geleidebiljetten meer worden af gegeven, ook niet door de Y BNA Het heeft derhalve geen zin zich ter verkrijging van een geleidebiljet voor dergelijke aardappelen tot de YBNA. of tot andere instanties te wenden. Aan de ingezetenenen wordt bekend gemaakt, dat den 19en October j.l. de woning van H. D. van Leeuwen aan den Lammenschansweg no. 68, alhier, we gens actieve werkzaamheid van de be woners tegen de bezettende macht, is vernietigd. Afgezien hiervan staat den gevangen genomen deelnemers de strengste bestraffing te wachten. De bevolking wordt ernstig op hei hart gedrukt zich er voor te wachten het streven van zulke elementen te dul den of te ondersteunen, daar hiertegen streng en onverbiddelijk zal worden o pgetreden. ATKLETSEK - Docos - Zondag 22 Oct. a.s zal er voor de B Junioren van 14.30 tot 15.30 en voor de A junioren van 15.30 tot 16,30 uur in het school gebouw Potgieterslaan indoortraining gegeven worden. Alle junioren wor den op de training verwacht. Geboren: Elisabeth d v. J. Mas- saar en M. Pardon; Else Maria Anto- nia d v. A. P. F. H* Brunt en H. G. B. M. V. Wubbels Bernardus Petrus Maria z v. M. B Röling en C, Splin ter; Elisabeth Adriana Maria dv. M. B. Röling en C. Splinter; Johannes z van Zaalberg en E. van Riet'. Leo- nardus z van L. van Kampenhout en C. M.van der Does; Geertruida Pe- Ironella Maria d van j.C. G. Verhoe ven en M. C. Verplancke; Hendrika Cornelia Maria d van W. Blok en A. C. Heemskerk; Elisabeth d van W. van der Tuinen A den Os; Johanna Maria Theodora d van L. C. J. A. Volkersen}. T. van Griensven; Eg- berdina d van D. van der Vegt en M. P. van der VeenCornelisz. W. Beij en J. van Meijgaarden. Overleden: P. v. Kempen man 79 j.M. de Mol wed. van J. van Duin 70 j.; A. Glijn wed. van T. de Boer 58 j. Ge trouwd: J. van Duivenbode jm en EEN KORRELTJE. Het leven is vol zorg om het heden en om de toekomst. Het is onze plicht, om te trachten ook voor elkander die zorgen zooveel mogelijk te verlichten. Maar dat doen wij zeker niet. als wij over niets anders weten te conversee ren, dan over de ontberingen, die wij nu moeten dragen (en die vaak zooveel lichter zijn dan van duizenden mede- menschen!) en.., over de ellende, die nog komen kan. Yooruit zorgen kan ze genrijk zijn, maar vooruit zuchten is nutteloos en verzwakt ons weerstands vermogen. De mensch lijdt dikwijls het meest om wat hij vreest, dat komen zal, terwijl bet ook niet kan komen en wij mogen vertrouwen, dat, als het komt, God ons zal schenken kracht naar kruis L. Paap wed.; J. Heemskerk en J.H. Heusen jd.; J. Korenhof jm en M. Bavelaar jd. MEDEDEELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENST LEIDEN UITREIKING N00DKAARTEN 2e SERIE. Onder verwijzing naar het persbe richt van 4 Oct. 1944 rn de aanplak biljetten, wordt medegedeeld, dat in de week van 23 Oct. t/m 27 Oct. 1944 hun noodkaarten 2e Serie dienen af te halen, zij, wier familimaam begint met de letter239 q Maandag 23 October p Dinsdag 24 October U en V op V/oensdag 25 October W op Donderdag 26 October Y en Z op Vrijdag 27 October Zij, die niet ingeschreven zijn in de gemeente Leiden, en niet naar hun woonplaats kunnen terug keeren, kun nen hun noodkaarten afhalen van Maandag 23 October t/m Yrijdag 27 October 1944 in het uitreikkantoor „Den Burcht". AFLEVERING VAN 2e EENHEID BRANDSTOFFEN AAN PARTICULIEREN (H0UÖERS VAN BRANDSTQFFENKAART T 405) De brandstoffenhandelaren in het rayon van de Brandstoffen-Commissie LEIDEN/BOLLENSTREEK" zijn ge machtigd om met ingang van aan staanden Maandag, 23 October 1914, aan particulieren, die op hun brand- stoffenkaart tot dusver slechts 1 Een heid brandstof ontvingen, een 2e een heid af te leveren en wel in den vorm van eierbriketten en/of huisbrandcokes. Namens den Districts-Adviseur van het Rijkskolen bureau Z. H. III, den Heer H. v. d. Öchrieck, vestigt de Brandstoffen-Commissie „LEIDEN/ BOLLENSTREEK" er de aanda: ht op, dat hierna tot nader order geen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1