ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LESDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapemgr. 32, Giro 103003 LE1DS€HE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 2001 DUITSCHE „VOLKSSTUmVT BEVOLEN. E* uifsc§"ö WeermacMsbericM Aan den Scheldemond wordt ver bitterd om elke duimbreedte grond gestreden Ten Oosten van Helmond gingen de Engelschen met sterke strijd krachten en ondersteuning van bom menwerpers tot den aanval over. Onze troepen vingen de vijandelijke aan vallen op en wonnen terrein terug, dat tijdelijk verloren was gegaan. De vijand leed zware verliezen aan dooden en ge-vonden en verloor 47 tanks. In den materiaalslag om Aken ge lukte het den overmachtigen Ameri- kaanschen en Engelschen intanterie- en pantser troepen na een bloedigen strijd van 15 dagen hun omsingelings vleugels ten Zuidwesten van Würselen te vereenigen en van het Zuidoosten uit tot den rand der stad door te dringen. De verbitterde strijd gaat verder. Versterkte aanvallen van cle Ameri kanen ten Oosten van Epinal en ten Zuidoosten van Kemiremont bleven zonder succes van beteekenis. Ten Zuiden van Bologna sloegen onze troepen ook gisteren zeer zware aanvallen af, die de vijand in eenige sectoren ondanks zijn zware verliezen tot negen maal toe herhaalde. Ook in het gebied van Cesena liep de vijand tevergeefs op onze stellingen storm. Op den Balkan maken ten Westen van Krusevac eigen tegenaanvallen goede vorderingen. In het centrum van de stad Belgrado, dat van ben den en bolsjewieken gezuiverd werd, heerscht- rust. In het strijdgebied ten Zuidwesten en Zuidoosten van Debreczen werden sterke bolsjewistische aanvallen met ondersteuning van onze slagvliegers na harde gevechten afgeslagen. Onze troepen hebben zich ter verkorting van het front tusschen Trestenberg en het Zuidelijke deel van de Woud karpaten volgens bevel naar het Noord westen gedistancieerd van d<-n vijand. In den pas van het Czirokadal en van Doekia zijn alle aanvallen der bolsjewieken, die zij met versterkte strijdkrachten ondernamen, mislukt. Aan de Oost-Pruisische grens breidde de vijand zijn aanvalsfront van Kal var ja en Schirwinkt naar het Zuiden uit en zette zijn grooten aan val met sterk gebruik van tanks en slagvliegers voort, In verbitterden ge vechten werd hij opgevangen, waarbij 41 tanks werden stukgeschoten Wir- ballen viel ua taaie verdediging in handen van den vijand. In Midden-Finland bereiken onze troepen, ondanks slechten toestand der wegen en ondanks het voortdurend vol gen van de Finnen, hun doelen. De Fuehrer heeft een beschikking uitgevaardigd tot vorming van een z.g, Duitsche „Yolksstuvm57 Daarin wordt o.a. gezegd Ter versterking der actieve strijd krachten van onze weermacht en in het bijzonder tot het voeren van een onver- biddelijken strijd overal daar waar de vijand den Duitschen bodem wil betre den, oop ik idle Duitsche mannen, die de wapenen kunnen dragen, op tot den strijd. Ik beveellIn de gouwen van het Grootduitsche Rijk moet uit alle m nnen tusschen 16 en 60 jaar, die de wapenen kunnen dragen, de E>uitsche Yolkssturm worden gevormd. Deze zal den vaderlandschen bodem m< t alle wapens en middelen verdedigen, in zoo verre deze daartoe geschikt blijken. 2. De opstelling en de leiding van den Duitschen Yolkssturm berust in de gouwen bij de leiders. 3. Ik benoem den stafchef der SS Schcpmann tot in specteur voor de schietopleiding en den corpsleider van het NSKK, Kraus, tot inspecteur voor de motortechnische opleiding van den Yolkssturm. De Reichsfuehr< r SS is als bevelhebber van het reserveleger verantwoordelijk voor de militaire organisatie. BINNENLAND De prijsbefoeersching doet van zich spreken. De opsporingsdienst der prijsbeheersching in Zuidhölland heeft in de afgeloopen vier weken 327 pro cessen-verbaal opgemaakt. Hot aantal proeessen-verbaal bevindt zich weder in stijgende lijn. Het bedroeg in dm Haag 15$, in Rotterdam 85, in Dordrecht 6, in Leiden 48, in Delft 22, in Gouda 8. Het lage cijfer voor Dordrecht kan daarin gezocht worden, dat de voedsel toestand er iets minder ongunstig is dan in andere plaatsen. In Den Haag kwamen 32 tuinders op den bon, 63 detaillisten. 9 gelegen heidshandelaars, 5 schoenherstellers, 3 verhuizers, 12 houthandelaren, 23 bloemenwinkel'ers en enkele wass he- rijen, die eigenmachtig de prijzen ver hoogden. Onder toezicht werden in Zuid-Hol land verkocht 1400 kg aardappelen, 1000 kg peren, 2500 kg druiven en 2000 kg aardappelen en uien. Onderscheiden Westlandsche tuinders werden tot boe te veroordeeld. Koos Speenhof! 75 jaar. „Oom Kees'7 wordt a.s. Maandag 75 jaar. Deze bijnaam van den reeds vele tientallen jaren gevierden dichter zanger J. H. Speenhoff is bijna legendarisch gewor den. Honderdduizenden hebben van zijn tallooze door hem zelf gezongen en op Donderdag 19 Oct. 1944 te Jaarg. no 221. de guitaar begeleide liedjes genoten en millioenen hebben gezongen„Daar ko men de schutters, daar komen ze an77. Zijn meest bekend lied! „Jammer ge noeg wel77, zei de volkskunstenaar in een onderhoud, dat het A.N,P. dezer dagen met hem had: „ik vind er zelf niets meer aan75. Het beste wordt meest al niet. het meest populair en het is moeilijk na te gaan, waarom iuistdit lied uit de vele honderden, die hij ge maakt heeft, er zoo als gesneden koek is ingegaan. STADSNIEUWS H.T.M.-dienst op Zaterdag. Te beginnen Zaterdag 21 October zal de H.T,M. des Zaterdags te Den Haag rijden van 79 uur en van pl..m. 11.30 tot pl.m. 14.30 uur. Zondag a.s. is het 25 jaar geleden dat d. heer C. C Brouwer, Nieuwstraat 23a, als kapitein van de „Cornelius77 bij de Leidsche expeditie van de firma van der Post en Co, in dienst trad. Geboren: Adriana Yargaretha, d van J. Trouwee en A. M. Beekman Samuel, z van H. van den Hoven en IJ C. LarooyDirk, z van L. Sanderse en M, Ros. O v e r 1 e d e n H. van Houten huisvr van A. J* Prevo 56 j P. Markus man 57 jM. J. C, de Graaf wed. van J. T. van Galen 50 j. OFFICIEELE PSJBLICaTilo Toewijzingen suiker en gort De secretaris-generaal van het departe ment van Landbouw en Yisscherij maakt bekend, dat de distributicdien- sten met ingang van Maandag 23 October op de bonnen „algemeen 222 en 23277 en op de bonnen 17 van de noodkaart, welke voor het koopen van suiker worden aangewezen, toewijzin gen voor suiker met afgeknipte linker bovenhoek zullen uitreiken. Op de bonnen 12 van de noodkaart, aange wezen voor het koopen van rogge- vlokken, havermout, gort e.d. zullen de distributiediensten toewijzingen voor gort uitreiken met afgeknipte linker benedenhoek. De detaillis ten dienen de aldus verkregen toe wij zin-, en voor suiker en gort benevens de reeds verstrekte toewijzingen voor gort met afgeknipte linker beneden hoek, welke tegen inlevering van de bonnen „algemeen 22957 en „algemeen 23077 werden verstrekt, zorgvuldig te bewaren, aangezien deze zoo spoedig mogelijk in eens of in gedeelten voor de herbevoorrading dienst zullen doen Verduistering van 's avonds 18.10 tot s morgens 6.40. Eerste kwartier 24 Oct.Yolle maan 31 Oct.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1