ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red, 20015 Duitsch Weermacfotsherichf H0NGAARSCHE OPPERBEVELHEBBER 0VERGEL00PEN. BINNENLAND 250 gram Suiker van 15 t.m. 28 October. De Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Yisscherij maakt bekend, dat van 15 tot en met '28 October elk der bonnen 1-77, 2-77 en 3-77 recht geven op het koopen van 250 gram suiker. Particuliere correspondentie n iet door fusschenkomst van het Nederlandsche Roode Kruis. Ter algemeene kennis wordt gebracht, dat dóór de koeriers van het Nederlandsche Roode Kruis enkel en alleen mogen worden medege nomen ambtelijke dienststukken van het Nederlandsche Roode Kruis. Woensdag 18 Oct. 1944 1e Jaarg. no 220. STADSNIEUWS Subsidie Residentie-orkest. Het De thans aan den gang zijnde ge vechten om den Westerschelde duren voort. De toestand is niet belangrijk veranderd. Sterke vijandelijk© aan vallen ten Oosten van Brugge werden afgeslagen. Patrouillebooten brachten voor de Nederlandsche kust een Brit- sche torpedomotorboot tot zinken en beschadigden een andere boot zwaar. Ten Oosten van Helmond werd de vijand uit een penetratieplek gewor pen. De zware materiaalslag om Aken is gisteren tot een nieuw hoogtepunt gestegen. Met twee versche infanterie- en tankdivisies, die door vliegers in scheervlucht werden ondersteund, pro beerden de Amerikanen de omsinge ling der stad te voltooien. Het gelukte hnn de verbinding met Aken te ver nauwen, maar niet af te snijden. 30 Amerikanen liepen naar onze troepen over. Op de flanken van het bruggen hoofd Metz onderneemt de vijand sinds verscheidene weken afzonderlijke aan vallen, die slechts gering succes op leveren. Het fort Driant aan de Moezel ten Zuidwesten van de stad is na een penetratie van den vijand weer geheel in onze handen. In het bosch van Parrey, ten Oosten van Epinal en aan weerskanten van het Moselottedal ten Zuidoosten van Reiniremont duren de gevechten om stukken bosch en bergstellingen voort. De hardnekkig aanvallende vijand bleef ook gisteren na. geringe aan vankelijke successen steken. Sterke Amerikaansche strijdkrachten drongen ook gisteren, na voorafgegaan trommelvuur, naar onze stellingen in Midden-Italie op. Onze pantsergrenadiers deden de aanvallen in het gebied ten Oosten van Yergato mislukken. Ten Noorden en Noordoosten van Loiano maakte de vijand eenige vorderingen, maar werd in tegenaanvallen opgevangen. Britsche aanvallen in het gebied ten Zuidoosten van Cesena bleven zonder succes. Aan weerskanten van Wilkowisjken zijn de bolsjewieken met talrijke infan terie- en pantserformaties,over circa 40 km breedte,jiia een trommelvuur van verscheidene uren en met krachtige on dersteuning van slagvliegtuigen, tot den grooten aanval overgegaan en heb ben op één plaats de Oost-Pruisisclie grens bereikt. Naar thans bekend wordt, is kolonel- generaal Miklós, tot dusver opperbe velhebber van het eerste Hongaarsche leger, naar de Sow jet-Russen overge- loopen. Postzakken van de P.T.T. en losse particuliere brieven l ogen in geen ge val door het Nederlandsche Roode Kruis worden vervoerd. Evenmin amb telijke stukken van departementen of andere officieele bureaux. RECHTZAKEN ECONOMISCHE RECHTER. Een scha pen-affaire. Een jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van preven tief vorderde de Officier tegen K. A. v. d. Yeek uit Leiden. De feiten, die aanleiding waren tot dezen zwaren l eisch, waren niet zoo weinig; in den nacht van 56 Aug. had hij een schaap gestolen van J. Bregman, hetzelfde in den nacht van 67 Aug. ten nadeele van M. Roeloffs; idem in den nacht van 2526 Aug. ten nadeele van W, H. Zwetsloot, vervolgens 56 Sept. twee schapen van W. W. A. v. Leeuwen. Be halve deze feiten, allen te O e g s t g e est begaan, waren ei nog andere bezwaren tegen verdachte, zooals het slachten van die dieren. Hij had niet alles alleen gedaan, want er was nog een verdachte die een keer bij den diefstal had gehol pen, doch nader terecht zal moeten staan. Na het pleidooi van den raadsman, mr. J. v. d. Plas, besloot de rechter con form het verzoek een reclasseerings- rapport over verdachte in te winnen. Als uitvloeisel van deze zaak kwamen nog enkele verdachten, die clandestien vleesch hadden gekocht van de schapen, hoewel zij niet wisten dat er diefstal mee was gemoeid. Zoo vorderde de Officier tegen G. Nauta te Leiden, die 18 kg. vleesch had gekocht, f40 boete of 20 dagen hech tenis, en werd het vonnis f30 boete of 15 dagen hechtenis. Tegen K. Boehlee te Leiden, die 14 kg. vleesch kocht, werd f75 boete of 1 maand hechtenis gevorderd, het vonnis luidde f50 of 25 dagen hechtenis, W, J. Rooyakkers te L e i d e n, kocht 28 kg. vleesch, en werd na den eisch van f 100 boete of 1 maand hechtenis, overeenkomstig veroordeeld, terwijl J. J. Philippo te Leiden, die 19 kg. vleesch kocht, f50 boete of 25 dagen hechtenis kreeg, na den eisch van f 75 of 1 maand. De kolen die J. T. Hart te Leid- schendam had verkocht waren in dubbel opzicht zwart, voor het enkele 1 eit waarvan de Officier f250 boete of 1 maand hechtenis vorderde. De rechter veroordeelde overeenkomstig dien eisch. Residentie-orkest te 's-Gravenliage heeft met het oog op zijn moeilijke financieele positie voor de door het orkest in het seizoen 1944/1945 hier ter stede te geven concerten een ge meentelijk subsidie gevraagd van f250.per concert. Het Rijk en de gemeente 's-Gravenhage verleenen aanzienlijke subsidies; ook Delft is tot het toekennen van een bijdrage over gegaan. De concerten van het Residentie orkest zijn door de betrekkelijk lage entreeprijzen voor velen toegankelijk zij vormen een der voornaamste aan trekkelijkheden van hst Leidsche muziekleven. Het is derhalve van be lang, dat de gemeente er het hare toe bijdraagt, om de concerten voor de ingezetenen te behouden. Een subsidie van f '250.per concert acht de Bur gemeester dus wel gerechtvaardigd. Yermoedelijk zullen veertien con certen in het aanstaand seizoen worden gegeven, ï.oodat een uitgave is ver- eischt van f3500.Yan dit bedrag moet f 1750.ten laste van het dienst jaar 1944 worden gebracht. .Geboren: Bertus, zn van N. Eradus en S. M. van Ginneken Maria, dr van T. van Leeuwen en E. Spek Constance Sophie Jeanette, dr. van L. M. van Gelderen en W. C. M. Brons; Abraham, zn van A. C. S. van Soest en R. RehmannHendrik, zn van H. Biuk en J. NeuteboomSimon, zn van S. Kijk in de Yegte en J. C. Kromhout; Antho- 'iiie, zn van J. J. Nicaise en F. M. C. GiezenLouis, zn van P. Demmenie en M. van LeeuwenWillem Johannes, zn van W. Duindam en T. YerveerGau- dentia Maria, dr van H. J. van Lam meren en P. H. Kooijman; Cornelis Pieter, zn van P. van der Plas en M. van den Oever; Jannetje, dr van J. Ouwehand en J. van Rijn; Willem Al- bertus Frederik, zn van W. A. F. Dui verman en S, L. van KasteropSusanna dr van W. R. van Klaveren en A. W. F. Flippo; Hermanus, zn van H. Yijlbrief

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1