ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEiOSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERBQDE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEÜÖSCME EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Duifsch WeermacMsberïcM BINNENLAND DAMES KWAMEN IH MIJNENVELD TERECHT. De vijand versterkt zijn pogingen, het bruggenhoofd Breskens ten Zuiden van den Scheldemond in te nemen Door gebruikmaking van talrijke tanks en door bijna onverpoosde luchtaan vallen in scheervlucht, kon hij eenige plaatselijke penetraties behalen, maar verloor hierbij 14 tanks. Tijdens een eigen tegenaanval aan een landtong naar dant Zuid-Beveland werd de comman- van een Canadeesche brigade gevangen genomen. In de zware stelllinggevechten van den tweeden slag om Aken, die voor beide partijen met groote verliezen gepaard gaan, wierpm pantsergrena diers de vijandelijke omsingelings vleugels, die zich ten Noorden van Aken dreigden te vereenigen, in een tegenaanval terug en brachten ver scheidene verloren gegane plaatsen weer in eigen bezit. Ten Noorden van Wuers' l-m werden talrijke Amerikaan- selie gevechtswagens vernietigd. Vijandelijke aanvallen ten Oosten van Kpinal en ten Oosten van Remire- mont bleven zonder tastbaar succes, ln het Moezeldal, ten Zuidoosten daarvan, heelt de vijand, 11a de zware verliezen van do vorige dagen, zijn aanvallen niet hervat. De garnizoens van St, Nazniro, Lo- rieiit, La Roebelle en Giroiide-Norcl stoorden de vijandelijke voorbereidin gen door talrijke verkennings- en stoot troepondernemingen. ln de Ktruskische Apennijnen, waar de geveehten iets naar het Oosten zijn verplaatst, ondernam de vijand Nikolas von Horthy Maandagavond voor den zender te Budapest zijn op 15 October tot.de Hongaarsche natie gerichte proclamatie voor nietig ver klaard. Vervolgens heelt hij, eveneens volgens het DNB, aan de presiden ten van de beide huizen van het par lement medegedeeld, besloten te heb-, ben op dit moeilijke oogenblik der Hongaarsche geschiedenis als voor waarde voor een succesvolle oorlog voering ten behoeve van de innerlijke eenheid en aaneengeslotenheid dei- natie al te treden uit zijn functie van rijksbestuurder en afstand te doen van alle daarmede verbonden wettige rechten. Dr.. Szalasi is belast met de vorming van een nieuwe regeering der nationale eenheid. De nieuwe in is ter-president heeft bij decreet don kolonel-generaal Be- regfay, koninklijk Hongaarsch minis ter van defensie, dr. Ra,niss, konink lijk llongaarsch minister van eere- dienst en onderwijs, en dr Sandor Gsia benoemd tot leden van het re- ntsehap. OV Voorts is een nieuwe regeerin? ge vormd met uitgesproken nationaal - socialistisch karakter. Drie gewonden. Drie iongo dames kwamen Zondag middag te Wassenaar een wandeling maken in de omgeving van Meyendell. Dinsdag 17 Oct. 1944 1e Jaarg. no 219. Gebruik slechts molk, die gekookt is. Het voorlichtingsbureau van den voedingsraad schrijft Door de huidige omstandigheden wordt er slechts rauwe of onvoldoend gepasteuriseerde melk in den handel gebracht. Zij is niet gelijk voorheen, gepasteuriseerd ot gesteriliseerd. Het gebruik van ongekookte melk kan zeer schadelijk voor de gezondheid zijn, doordat zij ziektekiemen bevat. Door koken worden deze ziektekiemen vernietigd. Hetzij op een boutvuurtje, op een kacheltje (b.v. gemaakt van een blik ot bus, zie aanplakbiljetten kruidenier) of op welke andere wijze dan ook, dient dus alle melk, welke men van den melkboer of melkinrichting ontvangt, voor het gebruik O goed doorgekookt te worden. Wij zijn er ons volkomen van be wust, dat de uitvoering van boven staande adviezen op groote moeilijk heden stuit door gebrek aan brandstof j of kookgelegenheid, toch meenen wij met. klem te moeten aanraden de melk 1 to koken. opnieuw vrij sterke doch vruchtelooze ^un wandeling zijn zij een bord ge- aanvallen, die door hevige luohtaan- Passeerd met het opschrift „Sperge- bied". Nadat zij eenige uren in de dui- vallen werden ondersteund. Afzonder lijke penetraties aan den hoofdweg Bologna-Florence en in de bergen ten Noordoosten van Loiano werden af gegrendeld. Aan het Adriatische front hebben onze grenadiers Britsche aan vallen voor nieuwe stellingen ten Zuidoosten van Cesena opgevangen Op den B lkan zijn vijandelijke aanvallen op het bruggenhoofd Nisj mislukt. Aan den idden- en Beneden- Morawa zijn onze troepen in gevechten gewikkeld met benden 11 bolsjewis tische formaties, In het Zuidelijk deel van Belgrado worden hevige straat gevechten geleverd, lu het kader eener frontverkorting hebben onze troep n zich ongehinderd door den vijand van de Dun a gedis- tancieerd, met prijsgeving ven het Westelijke deel van Riga DE TOESTAND IN HONGARIJE. van het DNB Yolgens een bericht heeft de Hongaarsche rijksbestuurder bekend gemaakt. nenhadden doorgebracht kwamen zij in een mijnenveld terecht, met het gevolg, dat de 18- jarige mep de Y. op een mijn trapte welke uit elkaar sprong. Mei. de Y. en mej. O.,oud 19 jaar, be kwamen ernstige splinterverwondingen aan het gelaat en lichaam. De lS-jarige mej. v. d. V. bekwam verwondingen aan eenderoogen. Nadat dr. Baart de La Faille de eerste hulp verleend had, zijn zij per ziekenauto naar het zieken huis aan den Zuid wal te Den Haag overgebracht. Nocdkasrtsii slechts binnen distribu- tiekring van uitreiking geldig. Nog maals wordt cr met nadruk do aan dacht op gevestigd, dat de bonnen van de noodkaarten, welke zijn aangewezen, slechts binnen den distributiekring' waarin zij zijn uitgereikt recht geven op het koopen van artikelen, tenzij in afwijking hiervan plaatselijk anders is Een K.G. aardappelen op den nieuwen sardappelenbon. Aangezien eenig misverstand blijkt te bestaan over den nieuwen aardappelbon vestigen wij er de aandacht op, dat voor het tijdvak van 15 t/m 21 October in de provincies Noord-Holland, Zuid-Hol land en Utrecht één K,G. aardappe len beschikbaar wordt gesteld op elk der bonnen 1-60, 1-61, 2-60, 2-61, 3-60, 3-61 en 4-61 voorzoover men deze bonuen althans niet voor het gebruik van maaltijden uit de cen trale keuken heeft ingeleverd. Bonnen 18 voor jam en stroop ver- i lengd. De geldigheidsduur van de bonnen 18 van de noodkaart, recht ge vende op het koopen van 250 gram jam of stroop, is verlengd tot en met 28 Oc tober a.s. Flacons voor insuline. - De direc teur van het rijksbureau voor genees- en verbandmiddelen te Amsterdam brengt onder de aandacht, dat tenge volge van de huidige omstandigheden een tekort aan flacons voor insuline dreigt te ontstaan. Ten einde aan de moeilijkheden op zoo kort mogelijken termijn het hoofd te kunnen bieden, worden patiënten en eventueel ande ren, die 0 er leege insulineflacons de beschikking hebben, dringend ver zocht deze ten spoedigste in te leveren bij hun apotheken. Deze laatste dient de ingeleverde 1 lacons vervolgens zoo

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1