ZUSDHOLLANDSCH tktMbM mi waarin opgenomen: DE LEiDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEBDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 HORTHY VRAAGT WAPEN STILSTAND. GENERAAL-VELDMAARSCHALK ROMMEL OVERLEDEN. BINNENLAND MEER DAN HONDERD BURGERS GEDOOD. Brandstoffenbericht: Doordat bij de aanbieding daarvan verzuimd werd ons mede te deelen, (lat het door ons gepubliceerde bericht betreffende do levering van brandstoffen aan hen, die voor dit stookseizoon nog geen brandstoffen hebben ontvangen, uit sluitend op de gemeenten 's-Graven- hage, Bijswijk, Yoorburg en Wasse naar betrekking heeft, plaatsten wij dit bericht zonder meer. Dinsdag 1^0ct. 1944 1e Jaarg. no 210/ De massa-voeding te 's Graven- hage. De voedselvoorziening door middel van de centrale keukens te 's-Gravenhage is Yrijdag op verschei dene posten in gebreke gebleven. Yele honderden moesten daardoor ernstig worden teleurgesteld: zij konden met leege pannen huiswaarts keeren. Onder hen waren moeders van groote gezin nen, die dientengevolge dien dag geen warm eten hebben kunnen verkrijgen, of in het gunstigst geval het brood, dfit voor het ontbijt van Zaterdag bestemd was, hebben moeten opeten. Den gedupeerden werd medegedeeld, dat zij Zaterdag een dubbele portie zouden ontvam en. Een onderzoek naar de oorzaak van het gebeurde is in middels ingesteld en al het mogelijke wordt gedaan om een herhaling te vermijden. Pseudopolitiemannen namen 21.000 gulden mee. Yrijdag zijn 5 man nen, die zich valschelijk uitgaven voor politieambtenaren binnengedron gen bij een aannemer, wonende in de Nieuwe Kerkstraat te Amsterdam, onder voorwendsel, dat zij daar huis zoeking moesten verrichten. Zij na men 21.000 gulden aan bankpapier en 1660 gulden aan zilverbons mede, alsook vier fototoestellen en 2 acte- tassclien. Nadat de indringers alles bijeenverzameld hadden, gelastten zij den aannemer zich aan te kleeden. Terwijl de aannemer hiermede bezig was, namen de bezoekers ijlings de heenen. KERKNIEUWS Deken Th. J. van Wijk f Te STADSNIEUWS Blijkens een officieele verklaring cler Duitsche regeering heeft de Hongaar- sche rijksbestuurder Hor thy buiten het Hongaarsche parlement om en zonder de meening van het Hongaarsche volk te vragen bij de f olsjewisten te Moskou om een wapenstilstand verzocht. In een verklaring voor de Hongaar- sch: omroep zeide de rijksbestuurder, dat Hongarije door Duitschen druk in den oorlog tegen de geallieerden ge trokken is. Hij verklaarde, dat Hon garije tegen zijn wil door Duitsche troepen bezet is en dat hijzelf indertijd tegen zijn wil in Duitschland vastge houden is. Verder verwijt hij den Duitschen troepen vernielingen en plunderingen in Hongarije en schrijft hij het Duitsche legerbestuur de be doeling toe, Hongarije als eigen operatiegebied te misbruiken. Hiertegenover stelt de Duitsche regeering in de genoemde officieele verklaring o.a. het volgende vast: 1. Hongarije is uit volkomen vrijen wil en op persoonlijk initiatief van den rijksbestuurder Horthy in dezen oorlog gegaan. j 2. Horthy is deze bondgenootschaps- J politiek destijds gaan volgen met de vaste overtuiging, dat hij daardoor de terroristische wenschen van Hon garije eindelijk zou kunnen verwe zenlijken. 3. Sinds Horthy in het voorjaar van 1942 de regeering opdroeg aan Kallay, heeft Hongarije een volledige zwenking in zijn politiek ten uit voer gelegd. De regeering-Kallay heeft utles gedaan om de oorlogsinspan ning van Hongarije te saboteeren. 4. Nadat alle waarschuwingen der Duitsche regeering te Boedapest ver- geefsch gebleven waren en toen de documentaire bewijzen voor de vol komen onbetrouwbare houding van de regeering-Kallay zich steeds meer opstapelden, heeft de Fuehrer Hor thy in Maart 1944 uitgenoodigd voor een bezoek aan Kiessheim. Overeen gekomen werd toen, dat een regee ring zou worden benoemd, die loyaal jegens Duitschland was, en dat Duitsche troepen in Hongarije zou den worden gebruikt voor de verdere gemeenschappelijke oorlogvoering te gen de bolsjewisten. De bewering van Horthy, dat hij tegen zijn wil in Duitschland is vastgehouden, moet de Duitsche regeering hiermede voor de wereld brandmerken als een infa me leugen. Duitsch Weervnachtsbericht De hevige gevechten om den mond van de Schelde duren voort. De En- gelsche druk aan de Maas ten Zuiden van Gennep is sterker geworden. In zware, aan weerskanten met groote verbittering gevoerde, stellings gevechten sloegen onze troepen vijan delijke aanvallen ten Noordoosten van Aken uiteen en bestreden zij met suc ces Amerikaansche formaties, die den Oostelijken rand van de stad naderden. In den afgeloopen nacht vielen snelle gevechtsvliegtuigen en des nachts opereerende slagvliegtuigen een ravitailleeringssteunpunt van den vijand bij Aken met goede uitwerking aan. In de Poestavlakte ten Zuiden van Debreczen bleven gisteren nieuwe krachtige vijandelijke aanvallen zon der succes. Naar uit Berlijn gemeld wordt is ge- neraal-veldmaarschalk Bommel aan de gevolgen van de ernstige hoofdverwon ding, welke hij als opperbevelhebber van een legergroep in het AVesten bij een auto-ongeval had opgeloopen, over leden. De Fuehrer heeft een staatsbe grafenis bevolen. Zaterdag 14 Oct jl. was het Oosten des lands weer het doelwit van bom aanvallen door Engelsche en Aineri- kaansclie vliegers. Yooral in twee steden werden zinnclooze verwoestin gen aangericht en honderden woon huizen vernield. Yolgens de voorloo- pige berichten zijn daarbij meer dan 100 Nederlandsche burgers gedood of liggen nog onder de puinhoopen. Het aantal gewonden loopt in de hon derden, zoodat verwacht moet worden, dat het aantal dooden nog zal toe nemen. Zooals bekend worden de regelingen inzake de brandstoffenvoorziening sinds eenigentijd plaatselijk getroffen. Het bericht heeft derhalve geen be trekking op onze gemeente. Yoor onze gemeente gelden de regelingen zooals die plaatselijk alhier in verband met met de omstandigheden reeds zijn ot zullen worden getroffen en waarvan publicatie in ons blad is geschied of alsnog zal geschieden. Iiuissen is tengevolge van een ongeval overleden de hoogeerw heer Th. J. van Wijk, dekeu van het dekenaat Eist en pastoor van Huissen. Eveneens is door een ongeval te Huissen overleden de weleerwaarde heer P. Th. van Oosten, kapelaan van de Sacramentsparochie te Arnhem- Zuid. „Tijd" Geboren: Angela Johanna Jose phine Maria, d van P. A. J, van der Heiden en P. KloosIsaac Johannes, z van J M H. Ottenhof en M. Delfos Erik, z van T. N. Kerkvliet en J. M. TuithofHarry, z van J. A. H. van der Ylugt en M. W. F van UldenCornelis Iiubertus, z van P. Kasteel en C. J, BouwmanLouise Jacobi, d van J- Ar-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1