ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red.20015 STADSNIEUWS Zaterdag 14 Oct. 1844 1e Jaarg. no, 217, Pyifscfa Weermagfifs&erikiift Bij toenemende activiteit van vijan delijke vliegtuigen hielden onze troepen tegen nieuwe aanvallen van de Cana- deezen uit hun landingshoofd ten Zuid oosten van Breskens stand. In Neder land werden van den Scheldemond tot aan de Maas plaatseliike aanvallen van den vijand afgeslagen. In den slag om Aken maakten de Amerikanen gisteren vooral gebruik van sterke formaties hunner lucht macht. In hevige luchtgevechten scho ten onze jagers acht vijandelijke vlieg tuigen neer Aanvallen van tanks en infanterie aan den Oostelijken rand der stad stortten met zware verliezen aan dooden en gewonden voor den vijand ineen. Eigen aanvalstroepen drukten den vijand zoowel ten Noorden als ten Noordoosten van Aken terug. De Amerikanen en hun Fransche hulptroepen ondernamen aan weers zijden van Remiremont wederom een stormloop op onze bergs tellingen. Na hevige gevechten konden zij zich in het bezit stellen van een heuvel en j eenige stukken bosch. Na do vergeefsche doorbraakpogin 1 gen over een breed front concentreert de vijand thans zijn strijdkrachten mét sterk gebruik van materiaal in nog heviger mate in de Etruskische ber gen en aan de Adriatische kust. Op den Balkan zijn gevechten ont staan met Bulgaarsche formaties in het gebied ten Oosten en Zuidoosten van Nisj. Aan den benedenloop van de Mo- rawa zijn ten Zuidoosten van Belgrado gevechten aan den gang met de over de rivier getrokken Sovjet formaties. In het gebied van Debreczen en Grosswardein is de slag tot nog groote- re hevigheid opgevoerd. Zeventig vijan delijke tanks werden daarbij gisteren vernietigd. NIEUWE AANVALLEN VERWACHT. Yolgens den oorlogscorrespondent van het DNB in het Westen, Alex Schmaltuss, schijnt de hergroepeering tot den grooten aanval, waarvoor het tweede Engelsche leger zich in den corridor tusschen Arnhem, Nijmegen en 's Hertogenbosch gereed maakt, nog niet voltooid te zijn. De aanwijzingen nemen echter toe, dat deze aanval spoedig beginnen zal. De Amerikanen krijgen in het gebied van Aken Stol berg versterkingen toegevoerd, die grooter zijn dan hun niet geringe ver liezen, hetgeen ook hier aanvalsplan nen in het groot doet verwachten. LEBRUN AFGETREDEN. Naar de Londensche correspondent van „Dagens Nyheter" meldt, heeft Lebrun, die tot de nederlaag van Frankrijk in den zomer van 1940 pre sident van Frankrijk is geweest, in een langdurig onderhoud met de Gaulle te Parijs dezen formeel in kennis ge steld van zijn aftreden als president van Frankrijk. Destijds heelt Lebrun geweigerd zijn functie officieel neer te leggen. BINNENLAND Oude noodkaart bewaren. De secretaris-generaal van het departe ment van landbouw en visscherij maakt bekend, dat het publiek de thans gel dige noodkaart zorgvuldig dient te bewaren; aangezien de overblijvende bonnen van de kaart alsnog voor het koopen van bepaalde artikelen geldig kunnen worden verklaard. Weer nieuwe tabaksbonnen aangewe zen. De secretaris-generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart maakt hekend, dat voor het tijdvak van 15 tot en met 28 Octo ber 1944 op elk der bonnen.„Tabak 43" en „Tabak 44" één rantsoen sigaren, ta bak of sigaretten kan worden gekocht. Een eenheid brandstoffen aan hen, die voor dit stookseizoen nog geen brand stoffen hebben ontvangen. In aan sluiting op het desbetreffende in den loop der vorige week verschenen be richt wordt thans van officieele zijde medegedeeld, dat besloten is den brand stof fenhandel opdracht te geven aan degenen, die op de voor het stooksei zoen 19441945 aangewezen bonnen 29" tot en met 32 geen brandstoffen hebben ontvangen, één eenheid en wel voornamelijk in gascokes te leveren. De handel ontvangt hierover een dezer dagen nadere instructies. Met betrekking tot de kamerbewo ners kan worden bericht, dat zal wor den nagegaan ot ook ten behoeve van deze categerie van verbruikers nog een geringe hoeveelheid brandstofzal kun nen worden beschikbaar gesteld. Vervroegde uitbetaling van pensioe nen. De pensioenraad stelt zich voor, pensioenen ten laste van het algemeen burgerlijk pensioenfonds over het vier de kwartaal 1944 vervroegd betaalbaar testellen. Nadere bijzonderheden zul len zoo spoedig mogelijk worden gepu bliceerd. KERKNIEUWS Naar wij vernemen heeft Z.D.II. Mgr. H. J. M, Taskin in de Maria- Stichting te Haarlem een operatie ondergaan, welke goed geslaagd is. Velen zullen den oud-president van het Theologicu m in hun gebed ge denken, opdat Mgr. spoedig geheel hersteld het ziekenhuis moge verlaten. Sint Odo Koorknapen. Zondag: Lot beurt; Maandag: 4.30 Asp. en Cresc. Gr. I, Lof; Dinsdag: 4.45 Creso. Gr- II, 5.30 Schola, Lot; Woensdag: Lof; Donderdag: zooals Dinsdag; Vrij dag: zooals Maandag; Zaterdag: Lof. Geboren: Ria Tvonne, d. van C. J. v. Rijn en G. W, Yerwaard; Hendrik, z van H. Zwaan en G. Brommen; Hermanda Jelske, p van II. J. Looman en P. van LoefCa- rolus Johannes Maria, d. van J. G. Wetter en M. J. van der Meulen. Overleden: P. Etiënne huisvr. van W. F. Brands 66 jJ. J. Gout man 77 j H. Zierikzee man 39 j. GEM. AANKONDIGING. De Burgemeester van Leiden brengt ter algemeene kennis dat in de verorde ning op de Straatpolitie een nieuw arti kel 55ter is ingevoegd, volgens welk artikel het verboden is, tenzij met schrif telijke vergunning van den Burge meester, a. op den openbaren weg te vervoe ren stammen, takken of wortels van pas geiooide of bekapte boomen en an dere houtachtige gewassen of deelen van deze voorwerpen b. op den openbaren weg te vervoe ren bijlen, zagen of andere voor het hakken of rooien van boomen bestemde of geschikte gereedschappen. Het verbod is heden in werking ge treden. 199 Leiden, 13 October 1944. De Burgemeester, STEVEN IN CK. De Gemeentesecretaris, VAN STRIJEN. ONTTREKKEN WATER AAN DEN BODEM. De Burgemeester van Leiden: Op grond van artikel 3 van de veror dening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied No. 152/1941 waarnemende de taak van den Gemeenteraad en gelet op artikel 28, eerste lid, dier verordening; BESLUIT I. vast te stellen de volgende veror dening Verordening op het aanbrengen en in werking stellen van een middel tot onttrekking van water aan den bodem. Artikel 1. 1. Het is behoudens vergunning van den Burgemeester, waarnemende de taak van Burgemees ter en Wethouders verboden eenig middel tot onttrekking van water aan den bodem, zooals nortonpompen en [putten, aan te brengen, te doen aan brengen, in werking te stellen of in werking te doen stellen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1