IDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Oiro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20935, Tel. Red.20015 AANGEWEZEN BONNEN DuiSseïï Weermaeiï3ste@a,I«htsuiker In Nederland zijn de laatste dagen nieuwe zware gevechten ontstaan in het bruggenhoofd ten Zuiden van de Wester Schelde. Bresken s gelande verkonnings- De ten Oosten van vijand leed door artillerievuur en tegenaanvallen zware verliezen. De naar Zuid-Beveland leidende landengte, die door zware Canadeesche aanvallen tijdelijk afge sneden was, werd weer vrijgevochten. In den slag om Aken drongen onze tegenaanvallen de Amerikaansclie for maties ten Hoorden van de stad in de verdediging. Ten Oosten van de stad heeft de vijand na zwaren strijd eenig terrein kunnen winnen. Onze grena diers sloegen in liet woud van Roet- gen den met sterke strijdkrachten her- li aaldelyk aanvallenden vijand terug. Ten Oosten van Remiremont duren de felle gevechten met de in onze stellingen binnengedrongen Algerijn- sche en Marokkaansche formaties voort. Yoor onze kuststeunpuntenbeperkte liet najaarsweer den strijd totwedcr- zijdsche artillerie- en activiteit. In de Etruskische Apennijnen na men de gevechten aan weerszijden van den weg Florence-Bologna in den loop van den dag in hevigheid toe. De over een breed front ondernomen vijandelijke aanvallen werden uiteen geslagen. Slechts een bergstelling, die driemaal van bezitter heeft gewisseld, bevond zich des avonds in handen van den vijand. Op den Balkan wordt de druk van de bolsjewieken in hot gebied tusschen Zajecar en Belgrado sterker, vooral aan den benedenloop van de Morawa. Hevige gevechten zijn aan den gang in Zuidelijk Hongarije met den over de Tlieiss naar het Westen opdringenden vijand. Een formatie Hongaarsche cavalerie wierp den tot Kecskemet doorgedrongen vijand over de rivier naar het Oosten terug. Ten Zuiden van Debreczen wordt nog steeds ver bitterd gevochten. Ha harde gevech ten hebben onze troepen zich uit het gebied van Klausenburg volgens bevel naar liet Hoorden gedistaneieerd. BINNENLAND WAT OP DEN GRUTTERSWARENBON VERKRIJGBAAR IS. Op den bon, welke voor grutterswa ren wordt aangewezen, kunnen naar keuze de volgende artikelen worden gekocht: 250 gram gemengd meel (pannekoekmeel) gort, gortinOut, gort- vlokken, gortbloem, alle soorten grut ten en gries, havergort, havermout, havervlokken, haverbloem, roggevlok- ken, aardappeltapioca en voedings secretaris-generaal ment van Landbouw en in poedervorm, 312l/o gram voedingssuiker in vloeibaren vorm, 4 liter gortpap, 3 pakjes gemalen gort met gesuikerde magere blokmelk. Bonnen inleveren voor zont De van liet departe- Visseherij. maakt bekend, dat het publiek in ver band met de distributie van zout, de bonnen 1-68, 2-68, 3-68 en 4-68 van de noödkaart vóór Woensdag 18 Oct. a.s. bij den winkelier dientin te leveren, desgewenscht tegen ontvangstbewijs. Ha der zal plaatselijk worden bekend gemaakt hoeveel zout op deze bonnen kan worden gekocht. Deze hoeveelheid 100 gram zal 100 gram of een veelvoud hier van bedragen. De aflevering zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden. Vervroegde uitbetaling van pensioe nen. De pensioenraad stelt zich voor, pensioenen ten laste van het algemeen burgerlijk pensioenfonds over het vier de kwartaal 1944 vervroegd betaalbaar Vrijdag 13 Oct. 1944 1e Jaarg. no. 216. te stellen. Nadere bijzonderheden zul len zoo spoedig mogelijk worden gepu bliceerd. Toewijzingen gort. De secretaris generaal van het depart, van landbouw en visscherij maakt bekend, dat detail listen in grutterswaren de bonnen 25 van de noodkaart, welke zij van het pu bliek vóór Woensdag 15 October in ont vangst hebben genomen, vóór of op Za terdag 21 October a.s. bij de distributie diensten, ter verkrijging van een toe wijzing voor gort (zonder afgeknipten hoek) dienen in te leveren. Deze toewij zingen geven recht op het koopen van die artikelen waarvoor bovenvermelde bonnen-zijn geldig verklaard. Voorzoo- verre de detaillisten deze artikelen reeds in voorraad hebben, zijn zij ver plicht tot onmiddellijke aflevering aan de consumenten over te gaan. voor de Provinciën Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht Van 15 tot en met 28 October 1-80 t/m 1-88 3-80 t/m 3-! 4-83 t/m 4-85 2-80 t/m 2-88; T, 4-80 t/m 4-82 23/24 2 5 2 6 2 7 2 8 1-70/1-71; 2-70/2-71; 3-70/3-71; 4-70/4-71 1-72/1-73; 2-72/2-73; 3-72/3-73; 4-72/4-73 1-74; 2-74; 3-74; .4-74 1-75/1-76; 2-75/2-76; 3-75/3-76 4-86 t/m 4-88 4-77 4-78 4 rantsoen Brood j 3 rantsoen Brood, Bloem of 250 gram Kindermeel of Vocdings. 1 rantsoen Brood of Bloem 250 gram Grutterswaren 100 gram Kaas 250 gram Jam of Stroop 1 rantsoen Vervangingsmiddelen 125 gram Magarine of Boter 1 rantsoen Vleesch of Kaas V'2 rantsoen Vleesch of Kaas 1^/4 liter Taptemelk 3V»2 liter Melk 250 gram Suiker 150 gram Versnaperingen Op deze bonnen mag reeds van 13 October des middags 12 uur af worden gekocht, uitgezonderd Vleesch, Melk en Taptemelk. De bonaanwijzing voor aardappelen zal wekelijksch plaats vinden. Yoor de week van 15 tot en met 21 October zijn daarvoor aangewezen de bon nummers 1-60/1-61; 2-60/2-61; 3-60/3-61 en 4-60, elk recht gevende op het koopen van 1 Kg. De bonnen 25 voor grutterswaren moeten door het publiek (voor zooverre niet deelgenomen wordt aan warme maaltijden uit de centrale keukens) vóór 18 October worden ingeleverd bij den winkelier, desverlangd tegen ontvangst bewijs. Aflevering zal zoo spoedig mogelijk plaats vinden. Bij deelname aan warme maaltijden uit de centrale keukens moeten aldaar de volgende bonnen worden ingeleverd 25 voor Grutterswaren. 1-60 t/m 1-63, of 2-60 t/m 2-63, of 3-60 t/m 3-63 of 4-60 t/m 4-63 v. Aardap. Een der bonnen 1-75, 1-76, 2-75, 2-76, 3-75, 3-76 voor Taptemelk. Voor houders van noodkaarten K4 behoeven geen bonnen voor Melk of Taptemelk te worden ingeleverd. Voorts zijn geldig tot en met 28 Oct. 1944: 21: 1 rants. Eenheidstoiletzeep; 22: 1 rants. Zeepverv.waschmiddelen; C 4015 D 401E 401 (inlegvel): 1 rants, Zeepvervw.asohmof Waschpoeder; E 402 (inlegvel): 1 rants. Toiletzeep; 225 (algem,;1 rants, Waschpoeder C74; 0 74; E 74 (reserve): 1 rants. Waschpoeder; 42 (Tabak): 1 rants. Tabak, Sigaren of Cigaretten. T/m 6 Jan. '45R 10 (Tabak)45 gr. Scheerzeep.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1