ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DEWESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE EDITIE Tel. Adm. 20933, Tel. Red. 20015 ©yiflssfö Weermaciifslberlcftft DE BESPREKINGEN TE MOSKOU. BEVEL TOT ARRESTATIE VAN ALLE MINISTERS VAN VICHY. Op groentenrantsoenbonnen moet geleverd worden. Groentenwinke- liers zijn verplicht op groente- rantsoenhonnen groente te leveren, j Dit betreft niet alleen de aflevering j aan vaste klanten, maar aan iedereen, I die met bovengenoemde bonnen bii I den groentenhandelaar komt. Hande- j laren, die zulks weigeren, zullen wor- j den uitgesloten. Donderdag 12 Oct. 1944 leJaarg. no. 215. In het gebied van Aken zetten de Amerikanen, ondanks de gedurende de voorafgaande dagen geleden groote, bloedige verliezen, hun pogingen om de stad te omsingelen, hardnekkig voort. Onze troepen bieden verbitter den tegenstand tegen de sterke vijan delijke strijdkrachten. Ook ten Zuid oosten der stad wordt in het bosch van Roetgen hevig gestreden. Aan het overige Westelijke front kwam het wederom ten Noordoosten van Nancy, in het bpsch van Parroy en aan weerszijden van Remiremout tot hevige gevechten. Uit de steunpunten en vestingen aan de kust van het Kanaal en van den Atlantischen Oceaan werden geen belangrijke wijzigingen gemeld-: Patrouillevaartuigen der marine hebben in den afgeloopen nacht voor de Nederlandsehe km-t wederom twee Britsche torpedomotorbooten tot zinken gebracht en drie andere zwaar be schadigd. Onder den indruk van hun tegen slagen en verliezen hebben zoowel de Amerikanen als de Britten in de Etruskische Apennijnen en aan de Adriatische kust gisteren slechts vrij zwakke, over het geheel vruchtelooze, aanvallen ondernomen. Op den Balkan zijn onze grenadiers en bergjagers in voortdurende gevech ten gewikkeld met sowjetformaties aan de Beneden-Morawa en in het gebied van de Beneden-Theiss. In Zuid-Hongarije sloegen Uuitsche en Hongaafsche troepen vijandelijke pogingen over de Theiss te trekken af. Ten Zuidwesten van Dcbreczen heeft zich een groote tankslag ontwikkeld in het verloop waarvan op 8 en 9 October 162 vijandelijke pantserwa gens werden vernietigd. Aan de passen der Woudkarpathcn ondernam de tegenstander slechts ver- geefsche vrij zwakke aanvallen. Ten Noorden van Warschau en ten Zuiden van Rozan gingen de bolsje wisten na hevig artillerievuur tot sterke aanvallen over. Ten Noorden van de Memel misluk ten aan de Oost-P'-uisische grens en in den Memeier top nieuwe doorbraak pogingen der bolsjewisten door den vastberaden tegenstand van onze di visies. Tauroggen werd na verbitterde gevechten ontruimd. Aan het Finsche Zuidelijke front werden de laatste dagen herhaalde pogingen der Finnen om onze distan- cieeringsbewegingen te hinderen, ver ijdeld. Aan het front van de IJszee zijn de bolsjewisten tot sterke aan vallen overgegaan ten einde door onze stellingen in het gebied van Petsamo te stooten. Hevige gevechten zijn ontstaan. Op het Yisschersschiereiland zijn on: e bergjagers in gevechten gewikkeld met gelande vijandelijke strijdkrachten Naar Reuter meldt, hebben Poolsche kringen in Moskou verklaard, dat de minister-president der uitgeweken Poolsche regeering, Mikolaiczik, uit- genoodigd is naar Moskou te komen on deel te nemen aan de bespre kingen tusschen Churchill en Stalin Yolgens een bericht van den Brit- schen berichtendienst uit Parijs heeft de Fransche ministerieele commissie besloten, een bevel tot arrestatie van alle ministers van Vichy uit te vaar digen BINNENLAND PLUNDERAARS DOODGESCHOTEN. In Delft is dezer dagen een groep terroristen en beroepsmisdadigers, mis bruik makend van NSKK- en Land wachtuniformen, verscheidene wonin gen binnengedrongen en heeft daar radiotoestellen, goud, zilver, levens middelen en andere waardevolle goe deren geroofd. De daders zijn tezamen met andere terroristen standrechtelijk doodgescho- j ten. STADSNIEUWS DE MASSA-VOEDING. De centrale keuken werkt nu voor de tweede week en langzamerhand krijgt men de vele moeilijkheden, die aan de distributie van massa-voeding nu eenmaal vastzitten, onder de knie In de eerste week namen 61.000 ingezetenen deel aan deze voeding, deze week 51.000. Dit is evenwel nog te veel om een |goede functionneering der centrale keuken te verzekeren. Daarom zal zeer spoedig een schifting moeten worden gehouden van de deel nemers. Wie b.v. zelf over aardappelen en kookgelegenheid beschikt, zal voor de massa-voeding moeten worden uit gesloten. Wie over aardappelen be- schikt, doch zelf niet kan koken, zal zijn aardappelen moeten inleveren. De deelnemers aan de massa-voeding dienen er voorts rekening* mede te honden, dat ook de central© keuken slechts over 2 kg. aardappelen per hoofd en per week beschikt, zoodat waarschijnlijk hoogstens tweemaal per week stamppot kan worden gegeven. Wat de kwaliteit en de duurzaam heid van het eten betreft, diene men met het volgende rekening te houden Het verdient aanbeveling het voed sel uit de centrale keukens dadelijk na aankomst te gebruiken. Laat men-het eenige uren in hooikist, hooimand of kussens staan en warmt men het daarna op, dan bestaat nl. de kans, dat fret voedsel zuur wordt, vooral wanneer er melkpoeder in verwerkt is. Wel kan men het korten tijd daarin warm hou den. Op verschillende wijzen kan men het voedsel tijdens het vervoer naar huis warm houden De meeste vrouwen heb ben er al iets op gevonden. De een is al vindingrijker dan de andere. Yan het geen wij zagen, is het volgende demoei- te van het overnemen waard. 1. Het voedsel in een zoo klein moge lijke pan halen. In een te groote pan koelt het snel af. 2. Kleine pannetjes in kranten wik kelen en in een boodschappentasch, eventueel opgevuld met een of meer kussentjes, meenemen. Het krantenpa pier kan eenige dagen achtereen dienst doen als men het bij thuiskomst met eenige zorg van de pan afwikkelt en het evenals de kussentjes goed laat luchten. 3 Een andere methode is: kleine pannetjes in eenige doeken wikkelen en in een samengeknoopten doek mee dragen. 4. Groote pannen in een deken, een jas of zakken wikkelen en op een bol derkar, trek- of kinderwagentje ver voeren. Om te voorkomen, dat er eten op de deken ot jas geknoeid wordt, de pan' met een krant of ander papier be dekken. 5. De hooikist of hooimand op een karretje of ineen kinderwagen bevesti gen en daarin de pan vervoeren. Het is in het algemeen af teraden het voedsel in zinken emmers of teilen te vervoeren en daarin eenigen tijd te laten staan. Is het niet mogelijk het voedsel on middellijk te gebruiken en beschikt^men over brandstof om het 's avonds op te warmen, dan dient men het direct na aankomst af te koelen en op een koude plaats te bewaren.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1