ZlffibH 3LLAHPSCH D>A©ËL® waarin opgenomen: DE LESD8CHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE Kantoor: Papengr. 32, Giro 103003 LEIDSCHE ISSUE Tel. Adm. 20935, Tel. Red. 20015 Busifseïs Weerêïiacfttslserichf TEGEN MISBRUIK VAN OE R00DE KRUISVLAG. CHURCHILL EN EDEN IN MOSKOU Distributie van zout. Woensdag 11 Oct. 1944 1e Jaarg. no. 214. STAD m HET OOSTEN VAN ONS LAND ZWAAR GETROFFEN. Verwerkingsverbod suiker. De Drie uur stroom voor Den Haag. - liet zwaartepunt der gevechten in Nederland heeft zich sedert eenige dagen verplaatst naar ons bruggen hoofd ten Zuiden van de Wester- Schelde en den toegang naar het eiland Zuid-Beveland. Vijandelijke aanvallen aan het Lenpuld-kanaal bleven ver- £reefscli. Ten Zuidoosten van Breskcns zijn onze troepen in harde gevechten gewikkeld met aan land gekomen vijanden. Voor den toegang naar het eiland Zuid-Beveland is een penetratie der Canadeezen afgegrendeld. In het gebied van Aken is de toe stand door onzen tegenaanval ver stevigd. De Zuidelijke rand der stad werd strijdend weer vrijgemaakt. Ten Noordoosten van Nancy hebben onze troepen aan weerskanten van Nomeny tegenover nieuwe standgehouden Amerikaansche aanvallen'en 31 vijan delijke tanks en gepantserde verken ningswagens vernietigd In het woud van Parroy en in de heuvels voorde Westelijke Vogezen duren de gedeel telijk zware en voor den vijand met veel verliezen gepaard gaande ge vechten om de sedert lang omstreden stukken bosch, dorpen en heuvelstel lingen voort. Van Duinkerken en St. Nazaire komen berichten over krachtig artil lerievuur en succesvolle gevechten met een overmachtigen vijand Radio Moskou meldt, dat Churchill en Eden in Moskou zijn aangekomen. Veldmaarschalk sir Allen Brooke, chef van den Britsohen general en-staf en general sir Hastings Isinay zijn eveneens in Moskou aangekomen. Maandagavond heeft het eerste on derhoud plaats gehad tusschen Stalin en Churchill. Maandagavond is ook een bespre king gevoerd tusschen Molotot en Eden et ingang BINNENLAND van Dinsdag 10 Oct heeft het Rijks bureau voor chemische producten de verleende dispensatie van de verbods bepalingen tot liet verkoopen en afle veren van zout ingetrokken, zoodat thans de verkoop van zout, zoowel voor fabrikant-importeur, grossier als detaillist, is verboden. In verband met de door het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd voor genomen distributie van zout zal het hoofdbedrijfschap voor akkerbouwpro ducten namens het rijksbureau voor chemische producten overgaan tot een onmiddellijke inventarisatie van alle voor menschelijke consumptie geschikt Het rijkscommissariaat maakt be kend Het voeren van het teeken van het Roode Kruis op witten ondergrond in het bijzonder op vlaggen, armbanden en als kenteeken op voer- en vaar tuigen van iederen aard, is, volgens het Verdrag van Genève van 27 Juli 1929, alleen toegestaan aan burgers ook artsen, indien zij kunnen aan- toonen, dat zij als lid van het Neder- landsche Roode Kruis in dienst en op last van het Nederlandsche Roode Kruis werkzaam zijn. Op motorrijtuigen mag het teeken van het Roode Kruis op witten on dergrond slechts dan gevoerd worden door burgers, en dit geldt ook voor artsen, indien 1. Het motorrijtuig voor gebruik in dienst van liet Nederlandsche Roode Kruis door de, voor de standplaats van het motorrijtuig bevoegde Wehr- machtskommandantur (Ortskomman- dantur) is toegelaten en van een bij zondere vergunning hiervoor is voor zien, en 2. Alleen bij gebruik van het mo torrijtuig voor een rit in dienst en op last van het Nederlandsche Roode Kruis en onder geleide van een ver tegenwoordiger van het Nederlandsche Roode Kruis, die zich als zoodanig kan legdtimeeien. 3. Bij iederen rit huiten het gebied van de gemeente, waarin de stand plaats van het motorrijtuig zich he vindt, moet bovendien een speciale rij vergunning van de, voor de standplaats van het motorrijtuig bevoegde Wehr- w ach ts ko m m andan tur (O r tskomm a n- dantur) kunnen worden overgelegd, waaruit blijkt wie de bestuurder en wie de begeleider van het Nederlandsche Roode Kruis is, alsmede het doel en de plaats van de bestemming.® Burgers, dit geldt ook voor artsen, mo gen derhalve ook wanneer zij lid zijn van het Nederlandsche Roode Kruis, het Roode-Kruisteeken niet voeren wanneer zij niet kunnen aantoonen, dat zij üi dienst en in opdracht van het Ne derlandsche Roode Kruis werk ver richten. Tegenover handelingen in strijd met deze bepalingen, alsmede tegen mis bruik van bet Roode Kruisteeken wordt met de meeste gestrengheid op- Gedurende de laatste dagen deden Engelsch-Amerikaaiische terreurvlie- gers aanvallen in het Oosten van ons land, waardoor de burgerlijke bevol king'ernstige verliezen leed. Eén stacl werd hij zonder zwaar getroffen. Hon derden huizen zijn daar verwoest. De heele binnenstad is een gro.ote ruïne. Alleen in deze stad loopt het aantal slachtoffers onder de burgerlijke be volking in de honderden. Voorzitter van het Bedrijfschap voor Suiker vestigt de aandacht erop, dat het den bakkers verboden is suiker te verwerken tot eenigerlei soort suiker werk (bv. borstplaat). Ingevolge de Verwerkingsverordening Suiker en Stroop is het verwerken van suiker tot suikerwerk slechts toegestaan met een vergunning van het Bedrijfschap voor Suiker; aangezien zulk een vergunning den bakkers niet is verleend, geldt voor hen een verwerkingsverbod van suiker. De directie van het G.E.LL te Den Haag deelt mede, dat met ingang van Woensdag 11 October de stroomleve- ring voor Den Haag en omstreken slechts gedurende een tijdvak van drie uur, ingaande met zonsondergang, zal geschieden. getreden. of geschikt to maken zout. Zout wordt derhalve binpenkort in distributie ge bracht. STADSNIEUWS Te 's-Gravenhage is geslaagd voor het eandidaafsexamen 3e stuur man groote handelsvaart de heer N. A. H. Meischke, alhier. Geboren: Martine dr van A. Kret en M. J. Arbouw; Jan zn van B. C de Nobel en C van der KaaijPi eter zn van A. J. Nachtegeller en C. M. Ver hoevenRudi zn van P. H, Jansen en N. II, Gersen Elisabeth dr van J. Vink en W. P. van Loon; Maria Diederika dr van K. A. van Aller en J„ Hoekstra; Elisabeth dr van C. Schaddé v. Dooren en E. Kuijt; Petronella Margaretha dr van J. Verboom en G. van der Blom; Johannes zn v-an I. J. Azier en L. van der Hoogt; Hendrik Dirk zn van R. Wiggers en M. Leemaas; Cornélis zn van C. Ruygrok en J. van den Eikhoff Antonius Hendrikus zn van J. Laven en J. P. Gertenaar Pieter Cornell's zn van B. Viele en A. v. Hove; Philip.pus Adrianus zn van J. Bod ij n en JSeriier. Ondertrouwd: P. H, E. Anspach jm 30 j. en Y. Lam jd 22 j. O v e r 1 e- den: B. R. Vos zn 2 wk.A. Hartings- veld wdnr 41 j.; J. J. A. Schelleken» m. 57 j.R. G, van den Bosch m. 63 j. W. van Putten wdnr 87 j

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1