ZUIDHOLLANDSCH DAGBLAD waarin opgenomen: DE LEIDSCHE COURANT, NIEUWE DELFTSCHE COURANT en DE WESTERBODE KantoorPapengr. 32, Giro 103003 LIIDSCHE SPITSE Tei. Adm. 20935,Tel. Red. 20015 DE STRIJD OM ANTWERPEN. DE DUITSCHE TROEPEN IN FINLAND. Dinsdag 10 Oct. 1944. 1e Jaarg. no. 213 GR00TE AANVAL BIJ AKEN. AAN HET OOSTELIJK FRONT. Geen zwart roggebrood en croquetten meer. Yolgens een bekendmaking van bet hoofdbedrijfschap voor akker bouwproducten is thans ook de berei ding van zwart roggebrood en croquet ten verboden. Salarissen ambtenaren Dept. van Soc Zaken. Het Dep. van Sociale Zaken gevoerde zeef of in het zakje voort- Voor de kinderen, die het kindermeel noode missen. HAAGSCHE RECHTBANK. - Wegens diefstal van tien flesschen jenever, mand flesch jenever cn vijf liter cog nac door middel van inbraak in een perceel aan de Nieuwstraat te Lei- Naar de oorlogscorrespondent van het D.N.B. in het Westen, Alex Schinal- füss meldt, worden de herhaalde aan vallen der geallieerden ten Noorden van Antwerpen bepaald door de hoop om na verovering van de Scheldemonding en'verdrijving van de Duitsche bezet ting van Walcheren en de andere eilan den de haven van Antwerpen in ge bruik te kunnen nemen. Over Ant werpen had de ravitailleering moeten loopen van het offensief, waartoe het tweede Engelsche leger zich ten Zuiden van Arnhem gereed maakt. Dit offen sief kan, wil het eenige kans op succes hebben en niet weer te vroeg blijven om de Duitsche leiding te verhinde ren haar operatieve reserves snel te verplaatsen. De voornaamste stoot richting der bolsjewieken heeft Libau en Memel ten doel. De Finsche troepen hebben met verbreking van de langjarige Duitsch- Finsche wapenbroederschap de vijan delijkheden tegen de Duitsche weer macht ill Noord-Finland geopend. De opperbevelhebber van de Duit sche troepen in Noord-Finland, kolo nel-generaal Rendulic, heeft thans met ingang van 4 October de opperste uitvoerende macht in Noorrl-Finland op zich genomen. De Finsche autori steken ten gevolge van ravitailleerings-,^.e^on smo^en ]lun bestuurswerkzaam- moeilijkheden eigenlijk pas op gang ge bracht worden, wanneer Antwerpen en het voorterrein van zijn haven uit de onmiddellijke frontzone komen to lig gen. Deze beslissende beteekenis van de tusschen Turnhout en de Scheblemon- ding ontbrande gevechten verklaren tegelijkertijd ook de hardheid van den Duitschen tegenstand. Het Intern. Inf. Bureau meldt: Terwijl in het Ylaamsch-Nederland- sche gebied en op den geheelen Zui delijken vleugel de strijd nauwelijks meer dan een plaatselijk karakter vertoont, hebben de gevechtshande lingen in het gebied van Aken lang zamerhand liet karakten aangenomen van een grooten aanval. De Ameri kanen hebben hier twee versche di visies pan tserstrijdki achten heenge bracht, welke levendig aanvielen uit de penetratieruimte van Geilenkir- chen in Oostelijke, Noordoostelijke en Noordelijke richting. Het Intern. Inf. Bureau meldt: Het militaire beeld aan het Ooste lijke front wordt op het oogenblik in toonaangevende mate bepaald door de beide groote offensieven der bolsje wieken op den Zuidelijken en Noor delijken vleugel. 01 schoon de Duitsche en Hongaar- sche strijdkrachten in de Hongaarsche laagvlakte erin slaagden een werke lijke doorbraak naar de vrije ruimte te verhinderen, kan, vooral in verband met den toestand in het gebied ten Noorden en Oosten van Belgrado, niet ontkend worden, dat dc toestand daar zeer gespannen is. De aanvang van de groote bolsje wistische aanvallen ten Noordwesten van Schaulen en bij Raseinen was ten opzichte van den tijd afgestemd op den aanvang van den strijd in het Zui den, klaarblijkelijk in de eerste plaats heden voortzetten, zij staan echter onder de beschikking van de Duit sche militaire dienstinstantie. Alle Finsche troepen, commando's en individueele soldaten, die zich in den rug van het gevechtsfront van het Duitsche bergleger bevinden, wor den ontwapend en geïnterneerd. BINNENLAND stelling met kindermeel een hoog ge halte aan zemelen, waardoor het door sommige kleine kinderen niet goed verdragen wordt. Yoor deze kinderen kan men het regeeringsmeel zeven. Doch hiervoor is een zeer fijne zeef' noodig, welke in geen huishouding te vinden is. Men kan zich echter behelpen met een oude gewasschen kunstzijden kous, waarvan het been niet al te kapot is. De kous wordt langs den naad opengeknipt. Van den lap, die zoodoende ontstaat, knipt men een vierkant of rond stuk af, dat als voering in een zeef ge naaid wordt. Om te voorkomen, dat het lapje rnfelt, worden de randen eenmaal omgeslagen. Men naait, met, een grooten steek en steekt de naald door de gaatjes van de zeef en in den rand van het lapje. AVie oen zeef met een lossen bodem heeft, kan het lapje over den bodem leggen en hiermede, in de zeef vast klemmen. Bezit men geen zeef, dan kan er een gemaakt worden door van een stuk ijzerdraad een ring te vormen en het lapje er als een zakje aan te naaien. Op dezelfde manier als de zakjes voor het zetten van koffiesur- surrogaat genaaid zijn, doch in een grootere uitgave. Door het regeeringsmeel in de aldus heeft een regeling getroffen voor de uitbetaling van salarissen aan tot het Departement en de daaronder ressor- teerende diensten behoorende ambtena ren, die niet in de gelegenheid moch ten zijn hun salaris op de gebruikelijke wijze in ontvangst te nemen. Amb tenaren buiten Amsterdam, die gewoon lijk hun salaris per chèque of giro ont vangen, kunnen zich, voor zooveel noo dig, wenden tot den comptabele van hun dienst of zoo deze niet bereikbaar is, tot den comptabele van het geweste lijk Arbeidsbureau ter plaatse Het voorlichtingsbureau van den voedingsraad schrijft ons: Er is op het oogenblik bijna geen kindermeel, zoodat voor de zuigelingen in hoofdzaak regeeringsmeel verkrijg baar is. Regeeriugsmeel heeft een andere samenstelling dan kindermeel. Het bevat in wisselende hoeveelheden rog gemeel, tarwemeel en/of gerstemeel Bovendien zijn de er in voorkomende meelsoorten sterker uitgemalen. Re geeringsmeel heeft daardoor in tegen- durend heen en weer te schudden, krijgt men bijna wit meel, terwijl de zemelen achterblijven, men verkrijgt ongeveer 2/o meel en Vs deel zemelen. Het witte meel is op dezelfde wijrte en in dezelfde hoeveelheden als kinder meel te gebruiken. Het achterblijvende dat grootendeels uit zemelen bestaat, kan, al heeft het aan bipdkraeht in geboet, uitstekend in sausen, soepen e.dv van een volwassene worden ver werkt. Het naaien van zoo'n zeef en ook het zeven kost een weinig tijd, doch wat het zwaarst is, zal het zwaarst moeten wegen. STADSNIEUWS Ondertrouwd: J. Korenhof jm 20j.enM. Bavelaar jd. 18 i.; Over leden: A. C. G. Faes, wed. van M. Laaken 83 j.; J. Duijkers huisvr. van "W. van Putten 86 j.B. H. Yos, z., 2 w. RECHTZAKEN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Zuidhollandsch Dagblad | 1944 | | pagina 1